آثار تأمین خواسته در حقوق ایران-دانلود پایان نامه ارشد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  آثار تأمین خواسته در حقوق ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                       صفحه

 

مقدمه…………………………………………………………………………………. 1

بخش اول: موضوع شناسی تأمین خواست5……….……………………………………

فصل اول: مفهوم شناسی، مبانی و وجوه افتراق از نهادهای مشابه7……………………………….……..

مبحث اول: مفهوم و مبانی تأمین خواسته8………………………………………….…………….

گفتار اول : مبانی فقهی8……………………………………………………..………………

گفتار دوم : مبانی قانونی و عقلی تأمین خواسته…………….…………………………………….. 10

مبحث دوم : افتراق تأمین خواسته با نهادهای مشابه11…………………………………………………

گفتار اول : افتراق تأمین خواسته از نهاد اجرای موقت در قانون اجرایی احکام مدنی11………………………..

گفتار دوم: مقایسه تأمین خواسته و دستور موقت16……………………………………………………

بند اول : وجوه تشابه تأمین خواسته و دستور موقت……………………………………………….. 16

بند دوم:وجوه تفارق تامین خواسته با نهاد دستور موقت18……………………………………………..

فصل دوم : شرایط صدور قرار تأمین خواسته20……………………………………………………..

مبحث اول : شرایط متقاضی20………………………………………………………………….

گفتار اول : اهلیت قانونی……………………………………………………………………. 20

گفتار دوم : ذی نفع بودن یا ذی سمت بودن در خواست کننده21……………..…………………………

گفتار سوم: اقامه دعوا در مهلت قانونی………………..………………………………………… 22

مبحث دوم: شرایط خواسته……………..……………………………………………………. 22

گفتار اول : منجز بودن خواسته………….…………………………………………………….. 22

گفتار دوم : معلوم و معین بودن خواسته 24………………………………………………………….

فصل سوم: موارد صدور قرار تأمین خواسته………………………………………………………. 26

مبحث اول : صدور قرار بدون سپردن تأمین………………………………………………………. 26

گفتار اول: موارد مصرح در قانون آیین دادرسی مدنی……………………………………………… 26

بند اول : دعوا مستند به سند رسمی باشد26…………………………………………………………

بند دوم : در معرض تضییع و تفریط بودن خواسته………………………………………………….. 29

بند سوم: اسناد تجاری واخواست شده…………………………………………………………. 30

الف-  برات……………………………………………………………………………… 32

ب-  سفته…………………………………………………….………………………….. 33

ج-  چک………………………………………………………….…………………….. 34

گفتار دوم : موارد مصرح در سایر نصوص35………………………………………………………..

بند اول: قانون آیین دادرسی کیفری35……………………………………………………………..

بند دوم : قانون امور حسبی 37……………………………………………………………………

بند سوم :قانون مدنی……………………………….……………………………………….. 39

مبحث دوم : صدورقرار تأمین خواسته با سپردن تأمین 41……………….………………………………

گفتار اول : نوع خسارت احتمالی……………………………………………………………… 42

گفتار دوم : میزان خسارت احتمالی…………………………………………………………….. 42

گفتار سوم : بررسی قابلیت اعتراض تعیین تأمین و میزان آن………………………………………………………………………….. 43

بخش دوم: آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرا و پس ازآن……………………………………….45

فصل اول : آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرا………………………………………………………………………………..47

مبحث اول : آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرا نسبت به خواهان……………………………………………………… 47

گفتار اول : امکان استرداد در خواست بدون پرداخت خسارت احتمالی………………………………………………………….47

گفتار دوم : امکان صدور قرار تأمین خواسته بدون رسیدگی به ادعای اعسار………………………………………………………48

مبحث دوم : آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرای قرار نسبت به خوانده…………………………………………………49

مبحث سوم : آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرا نسبت به شخص ثالث………………………………………………… 49

مبحث چهارم : امکان اعتراض در رفع اثر از قرار…………………………………………………………………………………………..50

مبحث پنجم : امکان اقامه تأمین دلیل و تأثیر آن در تصمیم گیری دادگاه در صدور رأی………………………………………52

فصل دوم : آثار قرار تأمین خواسته پس از اجرا…………………………………………………………………………………………… 53

مبحث اول: آثار اجرای قرار نسبت خواهان …………………………………………………………………………………………………53

گفتار اول: اطمینان خاطر خواهان نسبت به اجرای حکم در آینده…………………………………………………………………… 54

گفتار دوم: حق تقدم تحصیل کننده قرار نسبت به سایر طلبکاران……………………………………………………………………..54

بند اول: بررسی حق تقدم خواهان در صورت ورشکستگی خوانده…………………………………………………………………. 56

بند دوم: تکلیف اشخاص ثالث در مقابل ورشکستگی خوانده………………………………………………………………………….57

گفتار سوم: جبران خسارت توسط خواهان محکوم به بی حقی………………………………………………………………………..58

گفتار چهارم: منوط بودن رسیدگی دعوای خواهان به پرداخت تأمین……………………………………………………………….60

گفتار پنجم: مصونیت مال از تضییع و تفریط………………………………………………………………………………………………..61

مبحث دوم : آثار اجرای قرار تأمین خواسته نسبت به خوانده…………………………………………………………………………. 62

گفتار اول : توقیف اموال………………………………………………………………………………………………………………………… 62

بند اول: توقیف اموال در باب اجرای احکام…………………………………………………………………………………………………62

الف: توقیف اموال اشخاص حقیقی وحقوقی حقوق خصوصی………………………………………………………………………. 62

نخست: توقیف اموال غیر منقول………………………………………………………………………………………………………………..62

دوم: توقیف اموال منقول………………………………………………………………………………………………………………………… 62

ب: توقیف اموال دولت و شهرداری­ها………………………………………………………………………………………………………. 65

بند دوم:توقیف اموال در اجرای اسناد…………………………………………………………………………………………………………67

الف:توقیف اموال منقول…………………………………………………………………………………………………………………………69

ب:توقیف اموال غیر منقول………………………………………………………………………………………………………………………71

گفتار دوم : ممنوعیت قرارداد نسبت به مال بازداشت شده…………………………………………………………………………….. 72

گفتار سوم: استحقاق مطالبه خسارت………………………………………………………………………………………………………… 76

بند اول : قطعیت حکم…………………………………………………………………………………………………………………………… 76

بند دوم : رابطه سببیت……………………………………………………………………………………………………………………………..77

گفتار چهارم: انواع خسارت در مقام اجرای قرار تأمین خواسته………………………………………………………………………..78

بند اول: خسارت مادی و تقسیم بندی آن…………………………………………………………………………………………………… 78

الف- اجرت المثل ایام عدم تسلط بر مال…………………………………………………………………………………………………… 78

ب- خسارت عدم النفع………………………………………………………………………………………………………………………….. 79

بند دوم : خسارت معنوی……………………………………………………………………………………………………………………….. 80

گفتار پنجم:مستثنیات دین……………………………………………………………………………………………………………………….85

گفتار ششم:قابلیت درخواست تبدیل تامین…………………………………………………………………………………………………..86

مبحث سوم: آثار تأمین خواسته نسبت به اشخاص ثالث ………………………………………………………………………………..86

گفتار اول:شخص ثالث که مال نزد وی توقیف میشود……………………………………………………………………………………87

بنداول: توقیف اموال موضوع تأمین………………………………………………………………………………………………………….. 87

بند دوم : غیر نافذ بودن تعهدات و نقل و انتقالات………………………………………………………………………………………….90

الف: عدم قابلیت استناد به تهاتر………………………………………………………………………………………………………………..90

ب: عدم قابلیت ابراء مال توقیفی………………………………………………………………………………………………………………. 91

ج: عدم قابلیت تبدیل تعهد……………………………………………………………………………………………………………………… 92

بند سوم: بررسی امکان طرح دعوای متقابل توسط شخص ثالث که مال نزد او توقیف شده پس از صدور حکم قطعی..93

بند چهارم: آثار تجدید نظر خواهی طرفین نسبت به شخص ثالث……………………………………………………………………. 94

گفتار دوم: شخص ثالث مدعی حق……………………………………………………………………………………………………………95

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 99

پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………………………….101

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………………………………………102

ضمائم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..105

 

 

 

 

 

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه آثار تأمین خواسته در حقوق ایران

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه آثار تأمین خواسته در حقوق ایران