آسیب شناسی فقهی قوانین حضانت-دانلود پایان نامه ارشد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  آسیب شناسی فقهی قوانین حضانت

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست مطالب

 

فصل اول : کلیات

1-1 مقدمه 2

1-2 بیان مسأله 2

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق 5

1-4 اهداف تحقیق 7

1-5 فرضیه های تحقیق 7

1-6 مفهوم حضانت 7

1-6-1 مفهوم لغوى حضانت 8

1-6-2 مفهوم فقهى حضانت 8

1-6-3 مفهوم حقوقى حضانت 8

1-7 روش تحقیق 9

1-8 مرور ادبیات و سوابق مربوطه 10

فصل دوم : بیان موضوع

2-1 بررسی فقهی حضانت 15

2-1-1 حضانت در فقه 15

2-1-2 اولویت پدر و مادر بر حضانت 16

2-1-3 دیدگاه فقیهان در باب حضانت در 7 سال اول 25

2-1-4 تساوی در حضانت تا هفت سالگی 26

2-1-5 حضانت در هفت سال دوم 26

2-1-6 روایات بیان کننده شایستگی پدر در هفت سال دوم 28

2-2 بررسی حقوقی حضانت در ایران 32

2-2-1 تعریف حضانت درحقوق ایران 32

2-2-2 مسأله اولویت در امر حضانت 33

2-2-3 مسأله حضانت بعدازطلاق 34

2-2-4 حضانت اطفال درصورت فوت یکی از والدین 35

2-2-5 موارد سقوط حق حضانت 37

2-2-6 پایان حضانت 39

2-2-7 ضمانت اجرای حضانت درحقوق ایران 41

2-2-8 تصمیمات دادگاه درمورد حضانت 43

2-2-9 مبنای حقوقی حضانت درحقوق مدنی ایران 44

2-2-10 نگاهداری وتربیت اطفال 46

2-2-11 مادههای قانون مدنی در ارتباط با حضانت 46

2-2-12 مادههایی از قانون مجازات اسلامی در ارتباط با حضانت 48

2-2-13 ملاقات طفل 48

2-2-14 ملاقات طفل قبل از وقوع طلاق 49

2-2-15 ملاقات طفل پس از وقوع طلاق 50

2-2-16 نفقه کودک به عهده چه کسی است 50

2-2-17 حضانت در قوانین دیگر کشورهای اسلامی 51

فصل سوم : آسیب شناسی

3-1 حضانت،حق یا تکلیف؟ 55

3-2 آیا موانع حضانت مانع اجرای حق است یا باعث سقوط حضانت خواهد شد؟ 63

3-3 متغیرهای موثر در تعیین سن حضانت 66

3-4 متصدّی امر حضانت در فرض حیات ابوین یا فقدان آنها 69

3-4-1 در فرض حیات ابوین و انحلال نکاح به علت طلاق 69

3-4-2 در فرض فقدان یکی از آنها 71

3-4-3 در فرض فقدان هر دو 71

3-5 مباشرت در حضانت 72

3-6 پایان دوره نگهداری و حضانت طفل 76

فصل چهارم : نتیجه گیری

4-1 بحث و نتیجه گیری 82

منابع 85

 

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4 اهداف تحقیق

  1. بررسی حق بودن یا تکلیف بودن حضانت.
  2. بررسی شرط بودن مباشرت در حضانت.
  3. بررسی متغییرهای موثر در حضانت.
  4. بررسی قلمرو زمانی حضانت.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه آسیب شناسی فقهی قوانین حضانت

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه آسیب شناسی فقهی قوانین حضانت