اختیارات ولی قهری در فقه وحقوق موضوعه ایران -دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی فقهی وحقوقی ولایت قهری پدر وجدّ پدری

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار دوم :  اقسام ولایت

بند اول – ولایت عامه و ولایت خاصه

1- ولایت عامه: ولایتی که امور مربوط به عموم افراد در حدود قانون تحت این عنوان  انجام می گیرد مانند ولایت حاکم.

2- ولایت خاصه: ولایتی که امور مربوط به افراد خاصی درحدود قانون توسط این نوع ولایت انجام می گیرد. مانندولایت پدر ویا جد پدری بر صغیر. [1]

بند دوم – ولایت اجباری و ولایت اختیاری

1- ولایت اجباری: ولایتی که به خاطر جعل وحکم قانونگذار به وجود آمده است. مانند ولایت پدروجد پدری که بالاجبار این ولایت را پذیرا می باشند.

2- ولایت اختیاری: ولایتی که شخص اختیار این نوع ولایت راعهده دار شود یا رد کند مانند ولایت وکیل. [2]

بندسوم – ولایت قاصر وولایت متعدی

1- ولایت قاصر: هرگاه ولایت متعلق به خود شخص باشد، مانند تزویج خودش یا تصرف درمالش، آن را ولایت قاصر گویند.

2- ولایت متعدی: هرگاه ولایت با شئون دیگری ارتباط داشته باشد، به این معنی که تصدی نکاح دخترش ویا تصرف درمال طفل خود را بر عهده گیرد، آن را ولایت متعدی گویند. [3]

د- ولایت بر نفس وولایت برمال

1- ولایت بر نفس: ولایتی است که مربوط است به امور تعلیم وتربیت وتأدیب و ارشاد طفل به آموختن حرفه وحفظ جسم ومعالجات وموافقت بر تزویج ودیگر مسائل مربوط به شخص مولی علیه. [4]

2- ولایت بر مال: ولایتی که امور مالی واموال مربوط به محجور و حفاظت و بهره برداری ازآن را دربرمی گیرد مانند خرید وفروش و اجاره اموال مولی علیه توسط ولی.

 

          بند چهارم – ولایت پدر وجد پدری

درمکتب فقهی اسلام هیچ شخصی بردیگری ولایت ندارد مگر کسی که عقلاً اطاعت کردن از او واجب است مانند ولی نعمت حقیقی خداوند تبارک وتعالی، وکسی که از واسطه در انعام است مانند پیامبران وانبیاء الهی وجانشینان آنها، ولیکن با دلیل ولایت ولی قهری دربرخی موارد ثابت شده است، بلکه ولایت اولیای قهری مقدمه ای است برای ولایت ولی عام. اما وجه ولایت آنها برامور مولی علیه این است که آنها نسبت به امور مولی علیه صالح تر هستند چرا که براحوال مولی علیه اطلاع بیشتری دارند تا خود آنها. [5]

ولایت بر مولی علیه بنا بر نظر فقیهان امامیه برعهده پدر وجد پدری هرچه بالا رود ودرصورت فقدان آنها ولایت با وصی منصوب از سوی یکی ازآنان است واگر وصی نیز نباشد ولایت برعهده حاکم است و دراینجا پدر وپدر بزرگ مادری وبرادر وعمو ودایی وفرزندان آنها ونیز نامادری درزمان حیات اولیای شرعی یا پس از مرگ آنها بر هیچ امری از امور کودک از قبیل ازدواج وبه کارگیری وتصرف دراموال او ولایتی ندارند. [6]

بنابر این از آنجایی که اولین کسانی که عهده دارولایت هستند وغالبا ولایت درآنها خلاصه می شود ونوبت به کسان دیگری نمی رسد، پدر وجد پدری هستند ازاین رو دراین مبحث ولایت پدر وجد پدری را به گونه مفصل مورد بررسی قرارمی دهیم.

 

[1] آل بحرالعلوم، محمد، بلغه الفقهیه، انتشارات مکتبه الصادق، 1362، تهران  ج 1، ص 212

[2] آل بحرالعلوم، محمد، بلغه الفقهیه، انتشارات مکتبه الصادق، ج 2،  ص 210

[3] شیخ الاسلامی،سید اسعد، احوال شخصیه، انتشارات مرکزنشردانشگاهی، چاپ اول، 1370، تهران: ج 1، ص 89

[4]  امامی، سید حسن، حقوق خانواده، انتشارات دانشگاه تهران، 1349، تهران، ص 188

[5] خویی، ابوالقاسم، منهاج الصالحین، انتشارات دارالهادی، چاپ اول، 1992 م،  بیروت: ج 2، ص 25

[6] یزدی،سید محمدکاظم، عروه الوثقی، بی جا، 1316ه.ق، انتشارات مکتبه العلمیه الاسلامیه، تهران: ج 2، ص 846

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سئوالات تحقیق

1- مهم ترین مسئولیت هایی که بر عهده ولی قهری قرار می گیرد چیست؟

2- ولی قهری از چه اختیاراتی در فقه وحقوق موضوعه ایران برخورداراست؟

3- آیا اذنی که ولی قهری درباره نکاح دوشیزه رشیده می دهد لازم است یا جایز؟

اهداف تحقیق

آنچه دراین رساله مد نظر قرار گرفته این است که بتوانم یک دورنمایی از ولایت قهری پدر وجد پدری درنکاح دختر ومطالب مهم دیگری که درآمده بپردازم، البته موضوع ولایت از دوران  بسیارقدیم یک دغدغه برای والدین بوده وخواهد بود، چون حاصل زندگی زن ومرد، فرزندان آنان می باشند لذا همیشه به دنبال خوشبختی آنان سعی وتلاش می کنند.

به نظر می رسد که دراین مبحث کتب زیادی نگارش یافته ولی بطور بسیار تخصصی درکتب فقهی و قوانین موضوعه بدان پرداخته اند ولی نگارنده رساله سعی نموده بطور گزینشی در حول یک محور با توجه به موضوع رساله بپردازم وبا زبان بسیار ساده وقابل فهم ودرک درحد بضاعت خودم.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی فقهی وحقوقی ولایت قهری پدر وجدّ پدری

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی فقهی وحقوقی ولایت قهری پدر وجدّ پدری