اصل تغییرناپذیری دعوا در حقوق ایران-پایان نامه ارشد حقوق

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 اصل تغییرناپذیری دعوا در حقوق ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار اول) اصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی

اصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی یکی از اصول راهبری دادرسی مدنی است. این اصل متضمن سه عنصر اساسی است و در نتیجه سه قاعده کلی از آن به دست می آید: نخست، قاعده ابتکار عمل اصحاب دعوا در شروع و پایان دعوا؛ دوم، قاعده اختصاص امور موضوعی به اصحاب دعوا و امور حکمی به دادگاه؛ سوم، قاعده منع تعدی و تفریط از خواسته و تغییر آن.

به طور دقیق تر باید گفت که این اصل به معنای حاکمیت اراده اصحاب دعوای مدنی است و این اراده در قالب درخواست های آنها تجلی می یابد. به دیگر سخن، حقوق دادرسی مدنی با به تن کردن جامه اصل آزادی اراده، در شکل اصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی ظهور یافته است ( پوراستاد، 1387).

 

اصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی به صراحت در  قوانین مدون آیین دادرس ما پیش بینی نشده است، شاید علت آن را باید در  مبنای تمام اصول کلی حقوق جستجور کرد؛ که به طور معمول قانونگذار به دلیل بداهت موضوع از تصریح آن ها اجتناب می نماید؛ اما در قانون جدید آیین دادرسی مصوب 1379؛، نوآوری دیده می شود که در قوانین مشابه پیشین وجود نداشته است؛ براساس قانون جدید، آیین دادرسی مجموعه اصول و مقررات معرفی شده است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی کاربرد دارد. (پوراستاد، 1387 و مهاجری، 1388).

در قانون آیین دادرسی مدنی جدید مواد متعددی وجود دارد که به طور گویایی بیانگر این اصل شده اند. ماده 2 قانون آیین دادرسی قابل توجه است که خطاب به قضات می گوید «هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به‌دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند».

همچنین در خصوص لزوم تقدیم دادخواست داریم «شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب  متعدد ‌است به ‌دفتر شعبه اول تسلیم می‌گردد». و یا در خصوص مدنظر بودن خواهان داریم «هرگاه در دادخواست، خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر‌دادگاه و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر می‌کند، دادخواست رد می‌شود». اصل مذکور این معنا را می رساند که در دادرسی مدنی اصحاب دعوا نقش تعیین کننده را خواهند داشت و همین ها هستند که محدوده دادرسی را ترسیم می نمایند و ثبات و یکسان بودن رسیدگی را خواستار می شوند.

 

گفتار دوم) صدور حکم در چارچوب خواسته دعوا

یکی از مواردی که دادرس باید به آن توجه داشته باشد، آن است که او فقط خواهد توانست در چارچوب خواسته دعوا و نه خارج از آن حکم صادر نماید. در دادرسی مدنی، محکمه برای رسیدگی صلاحیتی ندارد؛ مگر آن که هر یک از اصحاب دعوا با رعایت ترتیبات قانونی، چنین رسیدگی را از آن بخواهند؛ از حیث قلمروء نیز این اصل تنها امور ترافعی را در بر می گیرد و امور حسبی خارج از قلمروء آن قرار دارد، چه در امور حسبی دادگاه ها حتی بدون وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوا از سوی آن ها مکلف به رسیدگی هستند (محسنی و پورطهماسبی، 1385).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق

1ـ سوال اصلی

آیا روش و شرایط پیش بینی شده در مقررات دادرسی مدنی ایران برای تغییر در دعوا با اصل رعایت حقوق متداعیین تناسب و انطباق دارد؟

2ـ سوالات فرعی

الف) در چه مواردی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران از این اصل عدول شده  و  تغییراتی در دعوای ابتدایی اعمال شده است؟

ب) قانون آیین دادرسی فعلی، از حیث جایگاه و رعایت این اصل چه نقایص و ضعف هایی دارد؟

ج) چه راهکارها و تدابیری را می توان برای هر چه بهتر رعایت شدن این اصل بکار بست؟

د) با توجه به مواد مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی ایران در مورد تغییر در دعوا، چه زمان و شرایطی برای تغییر در دعوا در نظر گرفته شده است؟

ج) اهداف تحقیق

1ـ هدف اصلی

تبیین جایگاه و محدوده اصل تغییر ناپذیری دعوا در حقوق ایران

2ـ اهداف فرعی

الف) تبیین و تشریح دلایل و مصلحت هایی که موجب شده است در بعضی موارد قانونگذار از این اصل عدول کرده و احکام جداگانه ای مقرر نماید.

ب) تببین نقایص و ضعف های قانون آیین دادرسی فعلی در خصوص اصل تغییر ناپذیر ی دعوا

ج) تبیین راهکارها و تدابیر جدید برای برطرف کردن نقایص و اجرای هر چه بهتر اصل تغییر ناپذیری دعوا در حقوق ایران

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه اصل تغییرناپذیری دعوا در حقوق ایران

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه اصل تغییرناپذیری دعوا در حقوق ایران