اصول بیمه و شروط متداول آن در قراردادهای-دانلود پایان نامه ارشد حقوق

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  رژیم حقوقی حاکم بر قراردادهای بیمه بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار دوم : بیمه نامه و محتوای آن

بند اول : بیمه نامه

بیمه نامه سندی است که ترتیبات بیمه را توضیح می دهد و حقوق طرفین قرارداد را تعیین می کند. این سند را شرکت بیمه و یا نمایندگان آن صادر می کنند و نوعاً شامل جزئیات زیر است :

– نام و امضای بیمه گر

– نام بیمه گذار

– مشخصات خطرهای تحت پوشش

– مشخصات محموله

– محلی که در آنجا مطالبات قابل پرداخت به انضمام مشخصات نماینده ای که از او باید مطالبه خسارت کرد.

– امضای بیمه گذار ، اما اگر حق مطالبه خسارت را بتوان به طرف دیگری معمولاً خریدار منتقل کرد که در این صورت ظهرنویسی سند توسط او نیز مورد نیاز می باشد.

– تاریخ صدور. [1]

بند  دوم : محتوای بیمه نامه ها

در بیمه نامه ها جز در مورد کارکنان و ماشین آلات ساختمانی و تاسیسات متعلق به پیمانکار باید نام کارفرما به عنوان ذی نفع درج گردد و قبل از شروع هر کار به کارفرما تسلیم گردد. هر نوع تغییری در محتوی یا زمان پایان اعتبار بیمه نامه ها باید با اطلاع قبلی کارفرما باشد. در تمام بیمه نامه ها بیمه گذار موضوع بیمه و طرف ذی نفع از آن باید به وضوح بیان شده باشد. [2]

 

گفتار سوم : انواع بیمه نامه

رایج ترین انواع بیمه ها عبارتند از :

بیمه نامه حاوی ارزش موضوع بیمه یا فاقد ارزش موضوع بیمه ، بیمه نامه با پوشش باز یا شناور و بیمه نامه زمانی.

بند اول : بیمه نامه حاوی اززش موضوع بیمه یا فاقد ارزش موضوع بیمه

در بیمه نامه حاوی ارزش موضوع بیمه، ارزش کالاهای بیمه شده تعیین می گردد؛ بگونه ای که درصورت بروز خطر این مبلغ به بیمه گذار پرداخت خواهد شد. اگر بیمه نامه فاقد ارزش موضوع بیمه باشد و خطر به وقوع بپیوندد ضروری خواهد بود که ارزش موضوع بیمه قبل از پرداخت بیمه تعیین گردد. البته موضوع بیمه نه تنها ممکن است کالا را شامل شود بلکه همچنین به هزینه ای مانند حقوق و عوارض گمرکی کرایه حمله و غیره مربوط گردد.

[1] . هوشنگی ، محمد ، بیمه حمل و نقل کالا ، تهران ، انتشارات شرکت سهامی بیمه ایران ، 1371 ،  ص 27

[2] . همان ، ص 31

 

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه رژیم حقوقی حاکم بر قراردادهای بیمه بین المللی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه رژیم حقوقی حاکم بر قراردادهای بیمه بین المللی