بررسی آثار و پیامد منفی و مثبت حق طلاق به درخواست زن-دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تطبیقی درخواست طلاق از سوی زن در مذاهب اسلامی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

طلاق خلع

مادۀ 1146 ق.م. طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می دهد طلاق بگیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.

واژۀ خلع بر وزن صلح از خلع به فتح خاء به معنای جدا کردن و کندن آمده است چون قرآن مجید زن و شوهر را به منزلۀ لباس یکدیگر دانسته اند «هن لباس لکم و انتم لباس لهن» لذا جدایی زن و شوهر در بیان قرآن به کندن لباس بشبیه شده است.

در اصطلاح فقه و حقوق خلع به معنای رها ساختن زوجه در مقابل بذل مال است همان طور که در متن مادۀ فوق تصریح گردیده طلاق خلع مبتنی بر دو عنصر است.

الف) کراهت داشتن زن از شوهر

ب) دادن مالی از سوی زن به مرد در مقابل انجام طلاق که آن را فدیه گویند.

کراهت زوجه نسبت به زوج

یکی از عناصر لازم در طلاق خلع آن است که زوجه نسبت به زوج کراهت داشته باشد و در غیر این

صورت طلاق خلع صحیح نیست و لزوماً بایستی این کراهت تنها از سوی زوجه باشد نه از طرفین و یا از ناحیۀ فقط زوج کراهت لازم در طلاق خلع گاهی ذاتی است مثل کراهت ناشی از خصوصیات زوج است از قبیل زشتی چهره، سوء خلق وی و امثال آن و گاهی عارضی است مثل آنکه زوجه به خاطر ازدواج مجدد شوهرش از وی متنفر است با وجود هریک از این دو نوع کراهت طلاق خلع می تواند صورت گیرد. اما چنانچه شوهر زنش را آزار دهد و یا او را ناسزا گوید و یا از آنجام وظایف زناشویی تخلف نماید و زن به خاطر نجات ورهایی از دست او مهر ویا مالی رابذل و درخواست طلاق کند گرفتن مال مزبور بر مرد حرام و خلع باطل است و چنانچه با این شرایط طلاق اتفاق افتد رجعی خواهد بود.[1]

مستند فقهی و لزوم کراهت اولاً اجماع و ثانیاً نصوص در حد متواتراست[2] به نظر بسیاری از فقها مطلق کراهت زوجه کافی نیست بلکه باید به حدی باشد که از گفتار و کردار وی چنین استشمام گردد که چنانچه شوهرش او را طلاق ندهد مرتکب معصیت خواهد شد و لااقل ناشزه می گردد[3]. این نکته ازآیۀ شریفه 229 سورۀ بقره استنباط نموده اند «…فان خفتم الا بقیما حدود الله فلا جناح علیهما فیما افتدت به» ولی مشهور فقها صرف اظهار کراهت را کافی دانسته اند و احراز حد فوق را لازم می دانند.

[1]  جواهر الکلام ج 33 ص 41 شرح لمعه جلد 2 ص 152

[2]  جواهر الکلام،ج2 ص41 خلع و عبارات باب

[3]  همان

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

هدف کلی: بیان وشناسایی حق طلاق زن در مذاهب اسلامی

اهداف جزئی:

1-بیان و شناسایی حق طلاق به درخواست زن و شرایط آن در مذاهب اسلامی

2-بیان و شناسایی آثار و پیامد منفی و مثبت حق طلاق به درخواست زن در مذاهب اسلامی

3-بیان و شناسایی راهکارهایی پیشگیری ناشی از حق طلاق به درخواست زن در مذاهب

ج)سوالات تحقیق

1- بررسی تطبیقی حق طلاق از سوی زن در مذاهب چگونه است؟

2-  مهمترین عوامل درخواست طلاق از سوی زن در مذاهب های اسلامی چیست؟

3- آیا ارائه راهکارهای حقوقی و فقهی طلاق از سوی زن  در سایر مذاهب همانند کشور ایران است؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی تطبیقی درخواست طلاق از سوی زن در مذاهب اسلامی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی تطبیقی درخواست طلاق از سوی زن در مذاهب اسلامی