بررسی اختیارات ولی قهری در فقه وحقوق موضوعه ایران – پایان نامه کارشناسی ارشد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی فقهی وحقوقی ولایت قهری پدر وجدّ پدری

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار اول: تعریف ولایت قهری  در لغت واصطلاح

 

بند اول- ولایت قهری درلغت

ولایت از ریشه (ولی- یکی) گرفته شده است[1] ودارای معانی قرابت و نصرت[2] ربوبیت وامارت[3] ویا سرپرستی چیزی را بر عهده گرفته می باشد.

در اقرب الموارد راجع به معنای ولایت بیان شده است. ولایت با فتح واو مصدر بوده وبه معنای سرزمینی است که والی برآن تسلط دارد وجمع آن ولایات است و ولایت با کسر واو به معنای خطه وامارت وسلطان است. [4]

برخی نیز درمورد معنای ولایت گفته اند: ولایت با کسره به معنای سلطان وبا فتحه به معنای نصرت است. [5]

همچنین پیرامون مفهوم ولایت بیان شده است که به معنای دست یافتن برچیزی و تصرف کردن درآن، مالک امر شدن وتصرف کردن وتسلط پیدا کردن است.[6] اما معانی امارت ونصرت از دیگر معانی با حقیت ولایت مناسبت بیشتری دارند ودرطبیعت آن تسلط ویاری نهفته است.

 

بند دوم- تعریف ولایت قهری در اصطلاح

در اصطلاح حقوقی ولایت عبارت از سلطه ای است که قانون به جهتی از جهات به کسی
می دهد.[7]که شامل ولایت پدر وجدّ پدری و پیامبر وحاکم نیز می شود.

تعاریف دیگری نیز از ولایت شده است که به مهم ترین آنها می پردازیم:

2-1- ولایت، سلطه ای است که شخص بر جان ومال دیگری پیدا می کند.[8]

2-2 – ولایت، قدرت واختیاری است که برابر قانون به یک شخص ذیصلاح برای اداره امور محجور واگذار شده است. [9]

2-3- ولایت سلطنت بر دیگری است که یا به حکم عقل ثابت می گردد ویا به حکم شرع. این سلطنت ممکن است برجان باشد یا مال ویا هردوی آنها واین سلطنت یا بالاصاله است ویا بالعرض. [10]

2-4-  ولایت ونمایندگی قهری یا قانونی عده ای از اشخاص نسبت به افرادی که به علت ضعف دماغ یا اعسار امور آنها، کلاً یا بعضاً به دست آن نماینده اداره می شود.[11]

2-5- ولایت، عبارت از اجراء یک سلسله تکالیف از سوی ولی به نفع مولی علیه است.

با توجه به اینکه ولایت درحقوق قبل از آن که اقتدار وسلطنت باشد نوعی نمایندگی است وهدف از ایجاد آن از طرف قانونگذار حمایت از منافع محجورین بوده است تعریف چهارم از ولایت به حقیقت آن نزدیک تر است.

 

[1] بندرریگی،محمد،فرهنگ جدیدعربی فارسی، ترجمه منجد الطلاب، انتشارات حر با همکاری نشرسبحان، چاپ اول،1378 تهران، ص 694

[2] لویس معلوف، المنجد فی اللغه، انتشارات اسماعیلیان، چاپ اول، 1362، تهران:، ص 919

[3] آل بحرالعلوم، محمد، بلغه الفقهیه، انتشارات مکتبه الصادق، 1362، تهران، ج 1،  ص 384

[4]  الشرتوفی، اقرب الموارد فی فصح العربیه والشوارد،  انتشارات موسسه اعلمی،بی تا،بیروت: ج 2، ص 93

[5] ابن منظور، محمدابن مکرم،  لسان العرب، انتشارات دارصادر، 1374، بیروت، ج 15، ص 407

[6] دهخدا،علی اکبر، لغت نامه، انتشارات روزنه، 1373، تهران،  ج 14، ص 20546

[7] امامی، حسن، حقوق مدنی،  انتشارات دانشگاه تهران، 1349، تهران، ص 202

[8] کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی خانواده، انتشارات برنا، 1371، تهران،  ج 2، ص 202

[9] صفایی، قاسم زاده،- سیدحسین، سیدمرتضی، حقوق خانواده،  انتشارات سمت، 1388، تهران، ج 2، ص 160

[10] آل بحرالعلوم، محمد، بلغه الفقهیه، انتشارات مکتبه الصادق، 1362، تهران: ج 3، ص 210

[11] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، 1367، تهران، ص 724

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سئوالات تحقیق

1- مهم ترین مسئولیت هایی که بر عهده ولی قهری قرار می گیرد چیست؟

2- ولی قهری از چه اختیاراتی در فقه وحقوق موضوعه ایران برخورداراست؟

3- آیا اذنی که ولی قهری درباره نکاح دوشیزه رشیده می دهد لازم است یا جایز؟

اهداف تحقیق

آنچه دراین رساله مد نظر قرار گرفته این است که بتوانم یک دورنمایی از ولایت قهری پدر وجد پدری درنکاح دختر ومطالب مهم دیگری که درآمده بپردازم، البته موضوع ولایت از دوران  بسیارقدیم یک دغدغه برای والدین بوده وخواهد بود، چون حاصل زندگی زن ومرد، فرزندان آنان می باشند لذا همیشه به دنبال خوشبختی آنان سعی وتلاش می کنند.

به نظر می رسد که دراین مبحث کتب زیادی نگارش یافته ولی بطور بسیار تخصصی درکتب فقهی و قوانین موضوعه بدان پرداخته اند ولی نگارنده رساله سعی نموده بطور گزینشی در حول یک محور با توجه به موضوع رساله بپردازم وبا زبان بسیار ساده وقابل فهم ودرک درحد بضاعت خودم.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی فقهی وحقوقی ولایت قهری پدر وجدّ پدری

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی فقهی وحقوقی ولایت قهری پدر وجدّ پدری