بررسی تطبیقی درخواست طلاق از سوی زن در مذاهب اسلامی-دانلود پایان نامه ارشد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تطبیقی درخواست طلاق از سوی زن در مذاهب اسلامی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست  مطالب

عنوان                                                                                                                                 صفحه

چکیده.. 1

کلید واژه: نکاح، طلاق، درخواست طلاقمقدمه.. 2

الف) بیان مسئله.. 3

ب) اهداف تحقیق.. 4

ج)سوالات تحقیق.. 4

د)فرضیه ها.. 5

هـ: ساماندهی تحقیق.. 5

فصل اول: واژه شناسی و مروری بر تفسیر آیات مربوط به طلاق در تفاسیر مذاهب اسلامی.. 6

1-1- واژه شناسی و مروری بر تفسیر آیات مربوط به طلاق در تفاسیر مذاهب اسلام.. 7

1-1-1 واژگان اصلی.. 15

1-1-1-1 نکاح.. 15

1-1-1-2- طلاق.. 17

1-1-1-3- طلاق رجعی.. 18

1-1-1-4- طلاق بائن.. 24

1-1-1-5- طلاق خلع.. 27

1-1-1-6- طلاق مبارات.. 32

1-1-1-7- طلاق قضایی.. 33

1-1-2- واژگان مرتبط.. 35

1-1-2-1- عسرو حرج.. 35

1-1-2-2- قاعدۀ لاضرر و لاضرار فی الاسلام.. 37

1-1-2-3- فدیه.. 43

1-2- آیات وارده در ارتباط با طلاق و تفسیر آن ها در منابع اسلامی   45

1-2-1- آیات مربوط به نهی از طلاق یا ذم آن.. 47

1-2-2- آیات مربوط به حق طلاق توسط شوهر.. 49

1-2-3- آیات مربوط به نهی شوهر از امساک زوجه خود به قصد تعدی   52

1-2-4- آیۀ وارده در بحث طلاق خلع و فدیه.. 54

فصل دوم: در خواست طلاق زن در منابع روایی و اخباره وارده در کتب مذاهب اسلامی.. 57

2-1- درخواست طلاق زن در منابع روایی و اخبار وارده در کتب مذاهب اسلامی.. 58

2-1-1- روایات و اخبار وارده در معیار امامیه.. 59

2-1-1-1- روایات و اخبار وارده در وسایل الشیعه.. 62

2-1-1-2- اخبار و روایات مستدرک الوسائل.. 63

2-2- روایات و اخبار وارده در صحاح سته.. 66

2-2-1- صحیح مسلم بخاری.. 68

فصل سوم: طلاق به درخواست در اقوال رفتاری فقهای مذاهب اسلامی   69

3-1- طلاق به درخواست در اقوال رفتاری فقهای مذاهب اسلامی.. 70

3-1-1- اقوال فقها.. 75

3-1-1-1- مفهوم طلاق خلع و اجبار و اختیار زوج در پذیرش آن.. 75

3-1-1-2- طلاق در فرض ادا نکردن حقوق واجبه زوجه و عدم امکان اجبار به ادای آن.. 78

3-1-1-3- طلاق در فرض عسر و حرج زوجه.. 81

3-1-1-4- وکالت زوجه از زوج در طلاق.. 83

3-1-1-5- موارد درخواست طلاق از سوی زوجه در حقوق ایران و تبیین آن   90

3-2- طلاق به درخواست زوجه در اقوال و مذاهب اهل سنت.. 94

3-2-1- مفهوم طلاق خلع اختیار و یا عدم اختیار زوج در قبول و رد آن   95

3-2-2- وکالت زوجه از زوج دراجرای صیغۀ طلاق.. 98

3-2-3- عسر و حرج زوجه و درخواست طلاق:.. 100

نتیجه گیری.. 107

پیشنهاد.. 109

منابع.. 110

پایان نامه ها.. 111

چکیده انگلیسی.. 113

قانون حمایت خانواده.. 114

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

هدف کلی: بیان وشناسایی حق طلاق زن در مذاهب اسلامی

اهداف جزئی:

1-بیان و شناسایی حق طلاق به درخواست زن و شرایط آن در مذاهب اسلامی

2-بیان و شناسایی آثار و پیامد منفی و مثبت حق طلاق به درخواست زن در مذاهب اسلامی

3-بیان و شناسایی راهکارهایی پیشگیری ناشی از حق طلاق به درخواست زن در مذاهب

ج)سوالات تحقیق

1- بررسی تطبیقی حق طلاق از سوی زن در مذاهب چگونه است؟

2-  مهمترین عوامل درخواست طلاق از سوی زن در مذاهب های اسلامی چیست؟

3- آیا ارائه راهکارهای حقوقی و فقهی طلاق از سوی زن  در سایر مذاهب همانند کشور ایران است؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی تطبیقی درخواست طلاق از سوی زن در مذاهب اسلامی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی تطبیقی درخواست طلاق از سوی زن در مذاهب اسلامی