بررسی حدود و اختیارات دادگاه صادر کننده دستور اعاده به وضع سابق-دانلود پایان نامه ارشد حقوق

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  اعاده عملیات اجرایی حکم

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار چهارم ـ موارد نقض به طریق فوق العاده

موارد دیگری که باعث نقض احکام صادره از دادگاه به طرق فوق العاده می شود شامل فرجام خواهی و اعتراض ثالث است. این روش که از طرق فوق العاده شکایت از آراء صادره است باعث می شود که رسیدگی مجدد در مرجع صادر کننده حکم امکان پذیر شود که به اختصار به توضیح آنها می پردازیم.

1- فرجام خواهی:

طرق دیگر شکایت از آراء فرجام خواهی است که هم چون اعاده دادرسی و ورود شخص ثالث از طرق فوق العاده شکایت به شمار می رود فرجام در دیوان عالی کشور انجام می شود که دیوان عالی تمییز نامیده می شود. در مرحله فرجام خواهی دو فرض ممکن است رأی پس از اجراء، نقض گردد. فرض اوّل زمانی است که پس از اجرای رأی، رأی مغایر با رأی اجرا شده اصرار یابد.

فرض دوّم زمانی است که رأی اجرا شده و سپس عدم اعتبار مستندات رأی اثبات شود. در انتها لازم به ذکر است که اگر چه پس از نقض رأی در دیوان عالی کشور، رأی جدید در مرجعی تالی صادر می شود که به هر حال خارج از دادگاه بدوی یا تجدیدنظر نیست، اما آنچه ملاک تقسیم بندی موضوع و ارائه بحث ما
می باشد مرحله ای است که در آن رأی اجرا شده نقض می گردد که در خصوص بحث این مرحله فرجام خواهی است.

2- اعاده دادرسی

یکی دیگر از طرق شکایت از آراء به صورت فوق العاده اعاده دادرسی است. اعاده دادرسی تنها نسبت به آرایی قابل اعمال است که در قانون پیش بینی شده است و باید توسط اشخاصی ارائه شود که در قانون مشخص گردیده اند اعاده دادرسی فقط نسبت به احکام است منتهی احکامی که قطعیت یافته اند و قرارهای صادره از دیدگاه، حتی قرارهای قاطع دعوا قابل اعاده دادرسی نمی باشد. ماده 426 و 429 قانون آیین دادرسی مدنی مؤید این مطلب است.

اگر چه در ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی از هفت مورد به عنوان جهات اعاده دادرسی نام برده شده است و هر یک از موارد مطرح می تواند موجب نقض حکم پس از اجرای آن می باشد ولی با توجه به اینکه به موجب ماده 427 قانون آیین دادرسی مدنی مهلت طرح درخواست اعاده دادرسی 20 روز است به ندرت اتفاق می افتد که حکمی قبل از انقضای مهلت مقرر جهت اعاده دادری اجرا شود. لذا طبیعتاً در خصوص سه جهت دیگر می باشد. این سه جهت عبارتند از:

اثبات جعلی بودن مستندات دادگاه، تحصیل اسناد و مدارک جدید پس از صدور حکم و مغایرت حکم صادره با یکدیگر به این ترتیب دور از انتظار نیست که رأیی صادر می شود و به اجرا در می آید و پس از آن به یکی از سه جهت فوق الذکر محکوم علیه درخواست اعاده دادرسی نسبت به آن را طرح نماید. در این صورت چنانچه رأی اجرا شده به موجب اعاده دادرسی نقض گردد محکوم علیه می تواند بازگشت عملیات اجرایی را درخواست نماید.

3- اعتراض ثالث:

به دلیل ماهیت خاص اعتراض ثالث و شرایط اقامه دعوی آن می توان گفت بیشترین ارتباط را در بین سایر شیوه های شکایت از آراء باعث بازگشت عملیات از اعتراض ثالث است. در خصوص بحث اعاده عملیات اجرایی حکم و تطبیق آن با اعتراض ثالث ذکر چند نکته ضرورت دارد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق:

آنچه که انگیزه اصلی در نگارش تحقیق حاضر گردیده، فقدان قوانین و کتب از یک سو و ابهام در رویه قضایی از سوی دیگر بود. رویه قضایی هنگام برخورد با موضوع اعاده عملیات اجرایی حکم آن چنان سردرگم و مشقت عمل می نماید که در کمتر موردی نمونه آن دیده می شود. پرونده های متعددی در اجرای احکام مجمع قضایی وجود دارد که به دلیل ابهام و سردرگمی ها، سالهاست مفتوح مانده و به سرانجام نرسدیه است. هدف اصلی تحقیق مورد نظر معرفی رویه جاری و نقد و بررسی رویه حاکم در اجرای احکام می باشد.

و) سؤالات تحقیق:

در خصوص موضوع اعاده عملیات اجرایی به وضع سابق چند سؤال مطرح گردیده است که یافتن پاسخ این سؤال ها انگیزه اصلی نگارش متن حاضر گردیده است. اولین سؤالی که در باب این موضوع متبادر به ذهن می گردد حدود و اختیارات دادگاهی است که دستور اعاده به وضع سابق را صادر می نماید. آیا این دادگاه بدون هیچ گونه محدودیتی می تواند دستور استرداد اموال را صادر کند؟

در خصوص اینکه مالی که از طریق بازداشت آن حکم اجرا شده در زمان صدور دستور بازگشت عملیات اجرایی از ید محکوم له، خارج شده باشد. آیا عین مال در دست هر شخصی که باشد می بایست عیناً مسترد شود؟ در صورتی که عین مال با حقوق شخص ثالث مغایر باشد مسئولیت با اشخاص ثالث است یا اعاده به وضع سابق به معنای حقیقی است؟

سؤال آخر اینکه غیرممکن بودن «استرداد عین مال» مندرج در ماده 39 ق. تا چه حد تاب تفسیر دارد؟ آیا منظور قانونگذار از غیر ممکن بودن استرداد عین مال، تلف مال است؟ آیا می توان آنرا به صورت موسع تفسیر نمود؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه اعاده عملیات اجرایی حکم

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه اعاده عملیات اجرایی حکم