بررسی روش های اندازه گیری آمادگی برای تغییر(RTC):[1]

بررسی روش های اندازه گیری آمادگی برای تغییر(RTC):[1]

همان گونه که پیش تر  ذکر شد,آمادگی برای تغییر(RTC)به مقدارمیزانی که فرد برای تغییرالگوهای رفتاری مسئله ساز برانگیخته می شود اشاره دارد. به عنوان شاخصی از انگیزش, آمادگی برای تغییربه آمادگی رفتاری یا تمایل فرد جهت آغاز تغییر رفتار دلالت دارد. مقیاس های متفاوتی ازجمله الگوریتم ها،پرسش نامه های خود-سنجی ودرجه بندی بالینی برای سنجش آمادگی برای تغییر مراجعان سوءمصرف کننده مواد به کاررفته است.ما هر یک از این مقیاس هارا به طور مختصر توصیف  واطلاعات مربوبط به ویژگیهای روانسنجی آن ها راذکر می کنیم. برخی ازاین مقیاس ها ویژگی های روان سنجی ضعیفی دارند،در حالیکه داده های روان سنجی محدودی برای دیگران در دسترس می باشد .هیچ مقیاسی به تنهایی به عنوان بهترین مقیاس برای استفاده در زمینه های بالینی شناخته نشده است وموارد  امید بخش با توجه به جمعیت هدف وروش سنجش متفاوت می باشد .

2-7-1-الگوریتم های مرحله ای:

توصیف: مطابق با مدل فراتئوری ازتغییر(پروچسکاودی کلمنت،1983), الگوریتم های مرحله ای برای تعیین تغییر مراحل رفتار فرد طراحی شده اند.پروچسکا ودی کلمنت(1983) در فرمول بندی اولیه مدل فراتئوری پنج مرحله ی مجزاازتغییر را به شرح زیرمشخص کردند: مرحله ی پیش تاملی،مرحله ی تفکر ، مرحله ی آمادگی، مرحله ی عمل یا اقدام ، و مرحله ی حفظ یا نگهداری.

مرحله پیش تأملیPrecontemplation))به مرحله ای اشاره داردکه سوء مصرف کننده مواد درباره ی رفتار مشکل ساز خود آگاه نیست واحتمالادرجستجوی کمک نمی باشد.

مرحله تفکر وتأمل Contemplation))،مرحله ای است که با احساس دودلی وتردید مشخص شده است وفرد ممکن است مشکلات خود راتشخیص دهد اما هنوزمطمئن نیست که هرگونه تغییری در استفاده از مواد تضمینی شده می باشد

مرحله آمادگی Preparation ))افراد درمرحله آمادگی ممکن است گام های ابتدایی برای کنارگذاشتن مصرف مواد خود بر داشته باشند اماآن ها تاکنون اقدام راسخی جهت تغییررفتارانجام نداده اند.

مرحله عمل یا اقدام (Action)مرحله عمل،با تلاش های متمرکز برای کاهش یا حذف استفاده ازموادتعریف شده است.

مرحله ی حفظ یا نگهداری (Maintenance): مرحله ی حفظ یا نگهداری به تحکیم وتداوم تغییرات مثبت بوجود آمده در طی مرحله عمل اشاره دارد. مرحله ی حفظ یا نگهداری اغلب با تلاش هایی جهت ممانعت از عود مشخص شده است. توصیف جدیدی از این مدل شامل شش مرحله می باشد،مرحله پایانی که بر تجزیه وتحلیل مشکل با تمرکزکمتری بر عود تاثیرگذار می باشد(پروچسکا،نورکراس ودی کلمنت،1994).

الگوریتم های مرحله ای  یک روش مقوله ای است که با استفاده از آن افراد براساس پاسخ های آنها به یک سری سوالات در مراحل مشخص تغییر قرار می گیرند. (پروچسکا،1994؛پروچسکاوهمکاران،1994).به طورکلی،دسته بندی درمرحله پیش تفکربه مدارکی ازوجودرفتارمسئله داری در یک فرد نیازداردکه توجهی به ترک در شش مرحله بعدی ندارد.افرادی که تمایل به ترک درشش مرحله نشان می دهند برای مرحله تفکر شناسایی می شوند.افرادی که تمایل بیشتری به تغییردر یک ماه نشان می دهند وتلاش هایی در جهت تغییرایجادکرده اند درمرحله آمادگی قرار داده می شوند.اگرتغییررفتارقبلارخ داده باشد،فردبرای مرحله عمل در نظرگرفته می شود.در مرحله حفظ یا نگهداری ،تغییررفتارتا شش ماه یابیشتر باقی مانده است.

تغییرپذیری الگوریتم ها:اگرچه الگوریتم هاوسیله کارآمدی برای طبقه بندی افراد می باشند،ناهمسانی دراجرا این مقیاس ها را برای ارزیابی نظام مندالگوریتم ها دشوار می سازد. برخی ازمطالعات به صورت عمدی فقط یک زیر مجموعه از این مراحل را ارزیابی می کنند(دی کلمنت وهمکاران،1991).مطالعات اولیه باالگوریتم های مرحله ای معیارهای موقتی متفاوتی نسبت به مطالعات بعدی به کاربرده اند.

پایایی: ساختارالگوریتم های مرحله ای به محاسبه همسانی درونی یا پایایی ارزیابها اجازه نمی دهد.بنابراین ،پایایی به روش بازآزمایی مربوط به شاخص پایایی خواهد بود.بااین وجودسنجش پایایی موقت پیچیده می باشد،زیرابرخی ازمراحل به گونه ای نظریه ای شده اندکه نسبت به بعضی دیگر کمترپایا(نااستوار)باشندوممکن است به سرعت تغییر کنند.(سی.سی.دی کلمنت وهمکاران،1997).

روایی: مطالعات درباره ی کشیدن سیگار روابط بین مراحل تغییر،فرآیندتغییر، وسایرمتغیرها رابررسی کرده اند.دی کلمنت وهمکارانش(1991)دریافته اندکه افرادسیگاری درمرحله آمادگی در10فرآیندازتغییر،فعال تربوده اند(برای مثال،ایجادهشیاری،خودرهایی، شرطی سازی تقابلی)نسبت به اینکه این افراددرمرحله تفکربوده اند،افراددرمرحله تفکردراین فرآیندها نسبت به افراد مرحله پیش تفکرنمره وامتیازبیشتری گرفته اند. شدت اعتیادوتعدادسیگارهای استفاده شده درهرروزتاحدزیادی درمیان افراد سیگاری درمرحله آمادگی نسبت به این افراددرمرحله پیش تفکریامرحله تفکرکمترمی باشد؛همچنین آنها اعتمادبه نفس بیشتروخودباوری پرهیزازاستعمال باتوجه به ترک(توقف)سیگارکشیدن نشان داده اند(کریتندن[2] وهمکاران،1994؛دی کلمنت وهمکاران،1991). مدارک پیش بینی کننده ای درمورداعتبارنیزموجودمی باشد.

خلاصه: الگوریتم ها ساده ترین روش برای اندازه گیری مرحله تغییر هستندوتاحدگسترده ای به طور مداوم به کاربرده می شوند.راحتی و اجرای سریع ،انعطاف پذیری در جمعیت ورفتارها واعتبار صوری الگوریتم ها جزءویژگی های جالب آنها هستند.بااین وجود،الگوریتم ها براطلاعات مربوط به تغییرواقعی رفتارونیات خودگزارشی افراد به منظور طبقه بندی آنان در مراحل انگیزشی متکی هستند.این فرآیند می تواند براساس موارد زیر مورد انتقاد واقع شود.(الف)اختیاری بودن ترک موقتی برای تعریف این مراحل به کاررفته است.(ب) نتیجه ی استدلال دایره ای، هنگامی که رفتارقبلی (برای مثال،تلاش جهت ترک)برای پیش بینی انگیزه جهت در گیر بودن در رفتارمشابهی در آینده به کاررفته است.بنابراین،استفاده از این رویکردالگوریتمی موجب برخی از مشکلات تفسیری می شود.بدلیل تغییرپذیری نتایج الگوریتم ها این روش درمیان مطالعات ورفتارهای مشکل غیراستاندارد باقی مانده است وبنابراین ارزیابی آن از لحاظ روان سنجی دشوار می باشد.

2-7-2-پرسش نامه های خود-اجرا:[3]

هشت ابزارخودگزارشی برای اندازه گیری آمادگی برای تغییرتهیه شده است.اگرچه بعضی ازآنها شامل مقیاس های مربوط به عوامل بیرونی هستند که هریک ساختارهای انگیزشی درونی رامورد خطاب وتوجه قرار می دهند.نیمی از این مقیاس ها براساس مدل فرانظری هستند ومنحصرا به سازه های انگیزشی درونی اختصاص یافته اند.درادامه بحث برخی ازاین مقیاس ها را به شرح زیر بررسی می کنیم.

2-7-3- مقیاس سنجش تغییردانشگاه روودآیلند(URICA):[4]

توصیف:URICA یک مقیاس 32آیتمی است که با استفاده از آن چهارنمره درارتباط بامراحل پیش تفکر،تفکر،عمل وحفظ یا نگهداری به دست می آید (مک کونفی[5]،دی کلمنت،پروچسکاو ولیسر[6]،1989).طور کلی، آیتم های  این مقیاس به جای پرداختن به مشکلات ناشی از مواد خاصی به “مشکل” فرد اشاره دارد.این چارچوب کلی بهURICAاجازه داده است تا این مقیاس به گونه ای وسیع در باره ی انواع رفتارهای مشکل ساز ازجمله مصرف الکل (دی کلمنت وهاگز[7]،1990)،هروئین،سیگاروکوکائین به کاربرده شود(آبلاناس[8] ومک لیلان[9]،1993). نمونه ای از آیتم های این مقیاس عبارتنداز:”فکرمیکنم بایدخودم رابرای بهبودی آماده کنم” و”کاربرروی مشکلاتم راشروع کرده ام اماکمک می خواهم”.پاسخ دهندگان با استفاده از یک مقیاس لیکرت پنج گزینه ای میزان توافقشان را در مورد هرآیتم از کاملا موافق تا کاملا مخالف  نشان می دهند.به طور نظری دامنه ی نمره های مقیاس از صفرتا40  متغییر است اما به شکل نمره ی (T) استاندارد شده گزارش می شوند.

پایایی (URICA) :  نتایج برخی پژوهش ها حاکی از همسانی  درونی (ضریب آلفا)آیتم های چهارمقیاس این ابزار از88درصدتا89درصددریک نمونه ازمراجعین روان درمانی(مک کونفی،پروچسکا وولیسر،1983)و79درصدتا84درصد دریک نمونه مشابه (مک کونفی وهمکارانش،1989)می باشد.دی کلمنت وهاگز(1990)نسخه خلاصه تری(7آیتم درهرمقیاس)درمطالعه شان درموردبیماران سرپایی به خاطردرمان الکل به کار بردند. نتایج مطالعه آنان ضریب آلفای بدست آمده از69درصدتا82درصد نشان داد. بابه کاربردن نسخه 28آیتمی مشابه،ویلاف بای[10] وادنس [11](1996)ضریب پایایی  83درصدتا70درصدراگزارش کردند.

روایی URICA: نتایج حاصل از دو مطالعه تحلیل عاملی (مک کونفی وهمکارانش،1983،1989)،  وجود چهارعامل خرده مقیاس URICAراتایید کرده است.تفسیر نمره های مقیاس برحسب مراحل مجزامسئله سازشده است.پاسخ دهندگان اغلب عناصرمراحل متفاوتی را به صورت هم زمان تائید کرده اند به طوری که شواهدی دال بر وجودهمبستگی مثبت بالایی درمیان مقیاس های تفکر،عمل وحفظ یا نگهداری وجود داشت(آبلاناس ومک لیلان،1993؛ مک کونفی وهمکارانش،1989).درمطالعه آبلاناس ومک لیلان(1993)،نمره ها درمقیاس پیش از تفکر با نمره های سایر مقیاس ها دارای همبستگی منفی بود.علاوه براین،نمره های مقیاس پیش تفکرکمتراز سه مقیاس دیگر بوده اند،اماتفاوتها در بین سه مقیاس دیگرچندان بالا نبوده اند.براساس این یافته ها،محققان از کاربرد این ابزاربرای طبقه بندی افراد در این مراحل مایوس شده اند.

خلاصه:URUCAیک مقیاس دارای همسانی درونی است که مبتنی بر تئوری می باشد.این مقیاس ساختاری قابل انطباق بامشکلات بالینی گوناگون دارد.با این حال مقیاس فوق چندضعف روان سنجی دارد.ابتدا،پایایی بازآزمایی به صورت نامناسبی ارزیابی شده است وانتظارات مبتنی بر نظریه در مورد استواری موقتی URICAتاکنون بیان نشده اند.دوم،دشواراست که هرراه حل خوشه ای خاص راتکرارومتناسب کنیم ؛مانند راه حل ها مشخص شده درروابط اتفاقی یاحداقل ویژگی های نمونه ای منحصر به فرد.در نتیجه شواهد همگرا درحمایت از اعتبار خوشه ها یا پروفایل هاهمچنین وابسته به نمونه بوده اند.درنوع وابسته به نمونه پروفایل های خوشه ای ،پرسش هایی درباره کاربردپذیری بالینی آنها بوجود آمده است.بویژه که این مورد برای تفسیرنمره یک فردقبل ازتکمیل تحلیل داده ها درموردیک نمونه ارایه شده مشکل می باشد.سوم،رابطه بین خوشه ها وچارچوب نظریه ای که اندازه گیری القاکرده است،چندان واضح نمی باشد،برای مثال،همانطورکه مدل فراتئوری اینگونه استنتاج شده که دربردارنده مرحله آمادگی باشد،خوشه ها براین اساس تفسیر شده اند،اگرچه مقیاس موازی درURICA وجود ندارد.به همین شکل،بااینکه بعضی از خوشه ها به مرحله خاصی از تغییردر مدل فراتئوری شباهت دارند،خوشه های دیگرجهت تفسیر دشوارترند.قابل ذکراست که بعضی ازتحلیل های داده های پروژهMATCH در نمره خلاصه منفردی به کاررفته اند(سی اف.کاربوناری[12]، دی کلمنت،ویبن[13]،1994).این رشدجدید بیانگراین است که بیشترکاربردهای مفیدURICAممکن است اندازه گیری منفرد یامتوالی ازRTCجداازرابطه آن با مراحل تئوریکی باشد.

 

2-7-4- پرسش نامه آمادگی برای تغییر(RTCQ)[14]

توصیف: رولینک،هیتر[15]،گلد[16]وهال[17](1992) پرسش نامه آمادگی برای تغییررا به منظوراندازه گیری مراحل تغییر(طبق مدل فرانظری) درمیان افراد درمان شده در محیط پزشکی که در پی کمک برای مسائل مربوط به بیماران الکلی نبوده اند طراحی کردند.مجموعه ای از چهارآیتم که هریک مراحل پیش تفکر(من فکرنمی کنم خیلی زیادالکل مصرف کنم)،تفکر(گاهی فکرمیکنم باید مصرف الکل راقطع کنم)،ومرحله اقدام(اخیرادرحال ترک مصرف الکل هستم)رانشان می دهد. مرحله حفظ یا نگهداری شامل این مجموعه نمی باشد،زیرا مربوط به جمعیت هدف توسطRTCQ نبوده است.آزمودنی ها با استفاده ازیک مقیاس لیکرت 5گزینه ای که از کاملا مخالف(2-) تاکاملا موافق(2+) متغیر بود  به آیتم ها ی  RTCQ  پاسخ می دادند.برهمین اساس، نمره ی فرد در هر مرحله ی تغییر می تواند از 8- تا8+ تغییر یابد.

پایایی : ازمیان 174مردی که به عنوان افرادی با مصرف افراطی الکل شناخته شده اند،البته نه افراد وابسته به الکل، دامنه ی ضریب آلفا ی  مقیاس فوق از 73درصدتا85درصدمتغییر بود(رولینک وهمکارانش،1992). گاوین[18]،سوبل، وسوبل[19] ( 1998) در مطالعه ای  66 بیمارسرپایی که در پی درمان جهت مصرف الکل بودند بررسی کردند. در این مطالعه همسانی درونی مقیاس ها مورد حمایت قرارنگرفت. این نویسندگان آلفاهای زیرراگزارش داده اند:پیش تفکر=30درصد ،تفکر=52درصد ،عمل=76درصد .نهاپایایی به روش بازآزمایی مقیاس فوق در یک فاصله 2-1روزه، از78درصدتا86درصدمتغیر بوده است(رولینک وهمکارانش،1992).

روایی : تحلیل مولفه های اصلی با چرخش عمودی از یک تحلیل سه عاملی حمایت کرد که در کل 69درصد واریانس مربوطه را تبیین  کرده است.علی رغم استفاده ازیک راهبردچرخشی که برفرضیه ای ازعوامل مستقل تاثیردارد،نمره های مقیاس به طورمتوسطی با همدیگردرارتباطند.همانگونه که بوسیله مدل فرانظری پیش بینی شده است،مقیاس های مجاورتاحدزیادی نسبت به مقیاس های غیرمجاورمرتبط بوده اند.تحلیل مجدد دیگری ازداده های اصلی با استفاده ازمدل سازی معادله ساختاری بیان داشته است که یک متغیرمنفردپیوسته این داده هارا بهترازسه عامل متناسب می سازد(بوود و رولینک،1996).خلاصه، پرسش نامه آمادگی برای تغییر ابزاری معتبرومبتنی بر نظریه است. شواهدروان سنجی که برای این مقیاس ارایه شده است،کاربردآن رادرمحیط موردنظرآن توجیه می کند.

2-7-5-مقیاس مراحل آمادگی تغییرواشتیاق برای درمان(SOCRATES).

توصیف :SOCRATES یک مقیاس خودگزارشی 19آیتمی است که  توسط میلروتونی گان (1996) جهت ارزیابی آمادگی برای تغییر درمیان افراد مصرف کننده الکل (نسخه 5A)یا موادمخدر(نسخه8D)تهیه گردید. SOCRATES براساس مدل فرانظری و از مقیاس سنجش تغییردانشگاه روودآیلند (URICA) اقتباس شده است. پاسخ دهندگان با استفاده از یک مقیاس لیکرت 5 گزینه ای (از کاملا مخالف تا کاملا موافق) نظرات خودرادرمورد هر آیتم درجه بندی می کنند. ویژگی های روان سنجیSOCRATES(5A)  درنمونه بزرگی (N=1672) در مورد بیماران سرپایی ارزیابی شده است،وتحلیل عامل سه مقیاس رامشخص کرده است: شناخت/آگاهی ،اقدامات عملی ودوسوگرایی .

پایایی(SOCRATES): بوسبی[20] وپارکر[21](1997)درمن[22] وهمکاران (1997) در مطالعات خود،دامنه ی ضریب های آلفا در مورد سه خرده مقیاس از60درصد(دوسوگرایی)تا85درصد(شناخت) گزارش کردند.مطالعات دیگرهمسانی درونی کمتری درمقیاس دوسوگرایی یافته اند. میلروتونی گان(1996)همسانی درونی مناسبی برای هرمقیاس درمطالعه به روش بازآزمایی (آلفا ها=87/0تا96/0)گزارش کرده اند.

روایی(SOCRATES): علی رغم تمایل اصلی آن برای ارایه چهارمرحله اصلی ازمدل فرانظری،نتایج تحلیل عاملی نسخه مقیاس الکل،تنها سه عامل مستقل راموردحمایت قرارمی دهد. ساختارهای سه عاملی مشابهی دردومطالعه منتشرنشده توسط آیزنهارت[23](1994)گزارش شده است.عاملی که باعنوان”اقدامات عملی”نامگذاری شده است شامل آیتم هایی ازهردومرحله ی اصلی یعنی مرحله ی اقدام وحفظ یا نگهداری می باشد.عاملی که باعنوان”شناخت”مشخص شده است دربردارنده آیتم هایی درمقیاس تصمیم گیری ومقیاس پیش تاملی می باشد.عامل”دوسوگرایی”نشان دهنده مقیاس اصلی تفکروتامل می باشد.میلروتونیگان(1996) هم گرایی اعتبار خرده مقیاس ها را با سایر مقیاس های مربوط به سنجش مصرف الکل بررسی کردند.نتایج این بررسی هیچ گونه همبستگی قوی ترازr=0/15 برای مقیاس های دوسوگرایی وگام برداشتن  نشان نداد و تردید هایی درمورد توانایی SOCRATES برای ارایه آمادگی تغییریااشتیاق به درمان مطرح ساخت. با این وجود، مقیاس شناخت ،به صورت مثبتی با تعدادمصرف الکل درهرروز(r=0/26)،استانداردکلی مصرف الکل(r=0/23)و 5 مقیاس استفاده ازالکل  (r=0/39)همبستگی داشت.درمن وهمکارانش(1997)نیزشواهد همگرایی درمورداعتبارمقیاس شناخت گزارش داده اند. آیزنهارت(1997) توانایی سه خرده مقیاس SOCRATESرابرای پیش بینی پاسخ درمان دریک پیگیری یکساله با نمونه ای از125مرد مطالعه کرد.اگرچه این مقیاس ها کمیت یا فراوانی الکل مصرف شده راپیش بینی نکرده اند،نمره های مقیاس مرحله  اقدام عملی دربین افرادی بیشتر بود که هیچ مصرف الکلی گزارش نکرده بودند. نمره های بالا در مقیاس شناخت وابستگی باافراد بی نام الکلی(AA) راپیش بینی کرد ونمره های پایین درمقیاس دوسوگرایی با  گزارش هایی ازداشتن حامی درمرحله پیگیری همبسته بوده اند.

خلاصه(SOCRATES):نسخه الکل مقیاس SOCRATES(5A)روی نمونه بزرگی ازافرادی که به صورت سرپایی درحال دریافت درمان مشکلات مربوط به الکل بودند تهیه شد. هرچند آیتم های مقیاس برای نشان دادن مراحل تغییر تهیه شدند،تحلیل عامل ساختارچنین مراحلی راتایید نمی کند.مقیاس های مراحل شناخت واقدام عملی معتبروثابت به نظرمیرسند،اما شواهد درمورد پایایی مقیاس دوسوگرایی متغیر است.تنها مقیاس شناخت به گونه ای با پیش بینی متغیرهای مصرف و وابستگی مواد همبسته می باشد. شواهد پیش بینی کننده اعتبارتنها دریک مطالعه گزارش شده است وهمبستگی بین مقیاسSOCRATES ومتغیرهای پی آمد نسبتاکم بوده اند.بنابراین مدارک روان سنجی اولیه درمورداین ابزارنوید دهنده می باشد،اماتحقیق دیگری برای تعیین کاربردپذیری عوامل مشتق شده آن ازلحاظ تجربی مورد نیاز می باشد.ویژگی های روان سنجی نسخه استفاده ازمواد مخدربه طورموازی ازمقیاس تاکنون گزارش نشده اند

[1] .Readiness To Change

[2] .Crittenden

[3] .Self – Administered Questionnaires

[4] .University of Rhode Island change Assessment

[5]. Mcconnaughy

[6]. Velicer

[7]. Hughes

[8] .Abellanas

[9] .McLellan

[10] .Willoughby

[11] .Edens

[12] .cf.Carbonari

[13] .zweben

[14] .Readiness to change Questionnaire

[15] .Heather

[16] .Gold

[17] .Hall

[18] .Gavin

[19]. Sobell, & Sobell

[20] .Busby

[21]. Parker

[22].Dermen

[23] .Isenhart