بررسی شرط بودن مباشرت در حضانت-دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  آسیب شناسی فقهی قوانین حضانت

قسمتی از متن پایان نامه :

 

موارد سقوط حق حضانت

وضع حضانت اطفال مسأله ای است که درعین حال که برای والدین حقی می باشد متقابلاًانجام آن را تکلیف آنها نیز قرارداده است. تا جایی که درموارد معینی حق حضانت آنها ساقط می گردد. مواردی که با پیدایش آن حق حضانت ساقط می شود عبارتند از(طاهری نیا، 1383):

الف-جنون: امر حضانت از امور مهمی است که اعمال آن نیاز به درک وتشخیص صحیح دارد زیرا سرنوشت آینده طفل بر اساس همین تصمیم اتخاذ شده بستگی دارد.

بنابراین پدر یا مادری که حفظ خودش بعهده دیگری است چگونه می تواند حضانت از طفلی را بعهده بگیرد. سقوط حضانت مادر براثر جنون درماده 1170قانون مدنی پیش بینی وتصریح شده است. ولی جنون پدر به سکوت برگزار شده است در این مورد نیز می توان با توجه به طبع حضانت و قدرت بر اعمال آن مستلزم فکر صحیح واراده درست می باشد و همچنین با وحدت ملاک ازماده 1170 قانون مدنی درمورد جنون پدر، حضانت را به مادر تفویض نمود.

ب-عدم مواظبت طفل

به موجب ماده 1173قانون مدنی(اصلاحی) هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا تقاضای رئیس حوزه قضایی هر تصمیمی که برای حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ کند.

قانونگذار درسال1376ماده فوق را اصلاح نمود و مصادیق عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین را به شرح زیر مقرر نمود:

1-اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار

2-اشتهار به فساد اخلاق و فحشا

3-ابتلا به بیماریهای روانی با تشخیص پزشکی قانونی

4-سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود به مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشا و تکدی گری و قاچاق

5-تکرار ضرب وحرج خارج از حد متعارف

ملاحظه می شود که کمال مطلوب حضانت درنظر قانونگذار ایرانی مواظبت طفل و عدم انحطاط اخلاقی اوست و در صورتیکه مادر یا پدری که حضانت با او است نتواند صحت جمسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل را تأمین کند دادگاه می تواندحضانت او را ساقط کند. بدیهی است در این صورت اگر حق حضانت پدر ساقط شود طبعاًحق مادر از قوه به فعل در می آید و اگر مادر حق حضانتش ساقط شود، پدر در صورت داشتن شرایط لازم به حضانت برگزیده خواهد شد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4 اهداف تحقیق

  1. بررسی حق بودن یا تکلیف بودن حضانت.
  2. بررسی شرط بودن مباشرت در حضانت.
  3. بررسی متغییرهای موثر در حضانت.
  4. بررسی قلمرو زمانی حضانت.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه آسیب شناسی فقهی قوانین حضانت

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه آسیب شناسی فقهی قوانین حضانت