بررسی فقهی وحقوقی ولایت قهری پدر وجدّ پدری-دانلود پایان نامه ارشد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی فقهی وحقوقی ولایت قهری پدر وجدّ پدری

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست مطالب

عنوان                                          صفحه

 

مقدمه……………………………..

بیان مسأله…………………………

اهمیت موضوع………………………..

سئوالات تحقیق……………………….

فرضیات تحقیق……………………….

اهداف تحقیق………………………..

سابقه تحقیق………………………..

روش تحقیق………………………….

ساماندهی تحقیق……………………..

چکیده …………………………….

فصل اول: واژه شناسی تعریف ومفهوم ولایت قهری

مبحث اول: واژه شناسی…………………

گفتار اول: واژگان اصلی…………………

بند اول- ولی قهری……………..

بند دوم- پدر………………….

بند سوم-  پدربزرگ……………..

گفتار دوم : واژگان مرتبط……………….

بند اول- مولی علیه ……………

بنددوم- محجور…………………

بند سوم- همطرازی………………

مبحث دوم: تعریف ومفهوم ولایت قهری  وجایگاه آن درحقوق موضوعه

گفتار اول: تعریف ولایت قهری درلغت واصطلاح .

بند اول: تعریف ولایت قهری در لغت ..

بند دوم : تعریف ولایت قهری در اصطلاح

      گفتار دوم : اقسام ولایت……………

بند اول- ولایت  عامه وولایت خاصه…..

بند دوم- ولایت اجباری وولایت اختیاری.

بند سوم- ولایت قاصر و ولایت متعدی….

بند چهارم- ولایت پدرو جدّ پدری……..

     گفتار سوم : ادله مشروعیت ولایت پدر…..

بند اول- روایات………………………

بنددوم –  اجماع………………………

الف – اجماع در نظر امامیه ……

ب-  اجماع در نظر اهل سنت …….

بند سوم – بنای عقلاء…………………..

گفتار چهارم : ولایت قهری در قانون مدنی و قانون حمایت از خانواده ……………………………………..

بند اول – ولایت قهری در قانون مدنی  ایران…

بند دوم –  تحول قانون حمایت خانواده در خصوص ولایت قهری

الف-  ولایت  پدر وجد پدری……………….

ب-  ولایت مادر…………………………

ج-  تقدم  مادر بر وصی  پدر…………….

د- شوهر کردن مادر……………………

فصل دوم : مستندات  ولایت قهری پدر و جدّ پدری ورابطه آن با

عناوین مشابه

مبحث اول: آیات………………………..

گفتار اول: آیه 6 سوره نساء……………..

گفتار دوم : آیه 282 سوره بقره …………..

گفتارسوم : آیه 237 سوره بقره ……………

مبحث دوم : روایات……………………..

گفتار اول: روایت عمربن شعیب از رسول اکرم (ص)  

گفتار دوم : روایت از موسی بن جعفر (ع)……

گفتار سوم : روایت از فضل بن عبدالملک  از امام جعفر صادق (ع)

مبحث سوم: دلیل عقلی……………………

 گفتار اول :اهمیت عقل در روایات…………

گفتار دوم : عقل ملاک حساب انسان ها در قیامت

گفتار سوم : منظور از عقل وتعقل در آیات…..

گفتار چهارم : یکی از شرایط عمومی تکلیف عقل است

گفتار پنجم : ارزش والای عقل وخرد…………

مبحث چهارم: رابطه ولایت وقیمومت………….

مبحث پنجم: رابطه ولایت وحضانت……………

فصل سوم : افراد تحت ولایت قهری

مبحث اول: اشخاص محجور………………….

گفتار اول : تعریف حَجْر درلغت واصطلاح………

الف- تعریف حَجْر در لغت………….

ب- تعریف حَجْر در اصطلاح………….

   گفتار دوم : اقسام حَجْر……………….

الف- اقسام حَجْر ازنظر فقهی……….

ب- اقسام حَجْر از نظر حقوقی………..

گفتار سوم : مبنای حَجْر………………….

بند اول- مبنای فقهی حَجْر……..

الف- کتاب………………

ب-  سنت……………….

بنددوم –  مبنای حقوقی حَجْر……

گفتار چهارم: اسباب  حَجْر درفقه…………..

بند اول- فقه امامیه ……………

بند دوم- فقه عامّه………………

گفتار پنجم : اسباب حَجْر درحقوق موضوعه…….

بند اول – اختلاف اسباب حَجْر درفقه…………

گفتار ششم : انواع محجورین وحدود حَجْر آنان…

بند اول-  صغیر در لغت واصطلاح…………..

الف-  اقسام صغیر…………..

ب – صغیر غیر ممیز………….

ج- صغیر ممیز………………

د – اعمال حقوقی صغیر درحقوق موضوعه

هـ- اعمال حقوقی صغیر در فقه امامیه

و- اعمال حقوقی صغیر در فقه عامّه

بند دوم – سفیه ………………………

الف- مفهوم سفیه …………..

ب- انواع سفیه ………………………

ج -سفیه متصل به صغر…………………

د- نقش حکم دادگاه درحَجْر سفیه………….

هـ – سن رشد………………………..

و- محدود شدن حجر سفیه به امور مالی…….

ز-  چند مسأله مورد اختلاف ……………..

ح – مسئولیت مدنی غیر رشید (سفیه ) در قانون مدنی وفقه……………………………………..

بندسوم-  مجنون………………………..

الف – درجات جنون………………….

ب- بیماران روانی  وکسانی که درحکم دیوانه اند

ج-  اقسام جنون……………………

د- اعمال حقوقی مجنون………………

هـ-  مسئولیت مدنی مجنون…………….

و – مسئولیت دولت درقبال مجنون………

فصل چهارم : تقدم وتأخر یا همطرازی ولایت قهری پدر یا جدّ پدری

مبحث اول: تعارض یا تزاحم ولایت قهری پدر وجدّ پدری

گفتار اول: مفهوم تزاحم…………………

بند اول – تزاحم درلغت……………..

بند دوم – تزاحم در اصطلاح……………….

گفتار دوم : مفهوم تعارض………………..

بند اول- تعارض در لغت…………………

بند دوم – تعارض در اصطلاح………………

بند سوم – تعارض دو ولایت……………….

بند چهارم –  شروط تعارض……………….

مبحث دوم : تقدّم وتأخّر زمانی اعمال حقوقی پدر وجدّ پدری

گفتار اول :  تقدم  اعمال پدر…………

گفتار دوم : تقدم اعمال پدر بزرگ…………

مبحث سوم : همزمانی ارتکاب اعمال حقوقی از سوی پدر وجدّ پدری

گفتار اول: تساقط ولایت هردو و مستندات آن….

بند اول: کتاب………………………..

بند دوم : سخن پیامبر اکرم (ص)…………..

بند سوم : اجماع علما…………………..

گفتار دوم :انتخاب از سوی دادگاه ………..

پیشنهادات………………………….

نتیجه گیری…………………………

منابع ومآخذ…………………………..

    

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سئوالات تحقیق

1- مهم ترین مسئولیت هایی که بر عهده ولی قهری قرار می گیرد چیست؟

2- ولی قهری از چه اختیاراتی در فقه وحقوق موضوعه ایران برخورداراست؟

3- آیا اذنی که ولی قهری درباره نکاح دوشیزه رشیده می دهد لازم است یا جایز؟

اهداف تحقیق

آنچه دراین رساله مد نظر قرار گرفته این است که بتوانم یک دورنمایی از ولایت قهری پدر وجد پدری درنکاح دختر ومطالب مهم دیگری که درآمده بپردازم، البته موضوع ولایت از دوران  بسیارقدیم یک دغدغه برای والدین بوده وخواهد بود، چون حاصل زندگی زن ومرد، فرزندان آنان می باشند لذا همیشه به دنبال خوشبختی آنان سعی وتلاش می کنند.

به نظر می رسد که دراین مبحث کتب زیادی نگارش یافته ولی بطور بسیار تخصصی درکتب فقهی و قوانین موضوعه بدان پرداخته اند ولی نگارنده رساله سعی نموده بطور گزینشی در حول یک محور با توجه به موضوع رساله بپردازم وبا زبان بسیار ساده وقابل فهم ودرک درحد بضاعت خودم.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی فقهی وحقوقی ولایت قهری پدر وجدّ پدری

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی فقهی وحقوقی ولایت قهری پدر وجدّ پدری