تاثیر فوت در مسئولیت ناشی از اسناد تجاری-دانلود پایان نامه ارشد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  تاثیر فوت در مسئولیت ناشی از اسناد تجاری

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 

فهرست مطالب                                                                                                                                                       صفحه

 

علایم اختصاری  ………………………………………………………………………………………………………………………….

چکیده            ………………………………………………………………………………………………………………….                   1

مقدمه         ………………………………………………………………………………………………………………………….              2

الف( بیان مسأله       ……………………………………………………………………………………………………………….            6 

ب) پرسش های اصلی پژوهش      ……………………………………………………………………………………………          10                                                                                   

پ) پیشینه پژوهش        ………………………………………………………………………………………………………….          10

ج) فرضیه های تحقیق       …………………………………………………………………………………………………….           11

د) روش کار           …………………………………………………………………………………………………………………….    11

ز) ساماندهی تحقیق      ………………………………………………………………………………………………………             11

 

 

فصل نخست- مفاهیم و مبانی

مقدمه             ………………………………………………………………………………………………………………..                13

مبحث  اول – مفاهیم              …………………………………………………………………………………………                 13

گفتار اول- اسناد تجاری         …………………………………………………………………………………………..              13

بند اول – اسناد تجاری در مفهوم عام        ………………………………………………………………………………..          13

بند دوم ـ اسناد تجاری به معنای خاص          ………………………………………………………………………..             14

گفتار دوم- اسناد تجاری( چک،سفته،برات)        ………………………………………………………………………….        15

بند اول- مفهوم چک      …………………………………………………………………………………………………….             15

بند دوم- مفهوم برات      ………………………………………………………………………………………………………….        15

بند سوم- مفهوم سفته     …………………………………………………………………………………………………………..         16

گفتار سوم- فوت        ……………………………………………………………………………………………………………         16

بند اول- موت حقیقی   …………………………………………………………………………………………………………..          17

بند دوم- موت فرضی  …………………………………………………………………………………………………………..          17

بند سوم- موت حکمی ……………………………………………………………………………………………………………         18

بند چهارم- مرگ مغزی ……………………………………………………………………………………………………              19

مبحث  دوم – مبانی           …………………………………………………………………………………………………               19

گفتار اول – تجریدی بودن اسناد تجاری       ……………………………………………………………………….             19

گفتار دوم- مسؤلیت تضامنی و شرط تحقق آن        ……………………………………………………………………        23

گفتار سوم – دارنده سند تجاری       …………………………………………………………………………………..            26

گفتار چهارم- مصادیق حال شدن دیون در حقوق تجارت          …………………………………………….             31

بند  اول- حال شدن دیون تاجر ورشکسته         …………………………………………………………………..            32

بند دوم حال شدن  دیون در اسناد تجاری        ……………………………………………………………………          33

بند سوم – حال شد ن دیون ضامنین        ………………………………………………………………………………..         34

بند چهارم -دیون موجل متوفی       ………………………………………………………………………………….             38

نتیجه گیری فصل اول   …………………………………………………………………………………………………..             38

فصل دوم- تأثیر فوت در مسئولین برات وسفته و بررسی کنوانسیون آنسیترال و ژنو

مقدمه            …………………………………………………………………………………………………………..                 41

مبحث اول – برات           ……………………………………………………………………………………………………        41

گفتار  اول- ظهر نویسی    ……………………………………………………………………………………………………….     43

بند اول- مفهوم ظهرنویسی  ……………………………………………………………………………………………………      44

بند دوم- تعریف و شرایط ظهرنویسی برای وکالت  ……………………………………………………………….     44

  • اثار ظهرنویسی ………………………………………………………………………………………………….    45
  • شرایط شکلی و ماهوی ظهرنویسی برای وکالت در حقوق داخلی و تطبیقی …………………. 46

بند سوم- تاثیر فوت یا حجر ظهر نویس بر وکالت در وصول برات      ……………………..                  47 

بند چهارم نظریات مختلف در این باب       ………………………………………………………………………..    49

گفتار دوم – حال شدن  دیون ضامنین در برات      ……………………………………………………….             56        

گفتار سوم- فوت براتگیر    ………………………………………………………………………………………………..     58

مبحث  دوم – سفته           …………………………………………………………………………………………………     58

گفتار اول – فوت متعهد سفته و مسْولیت ورثه    ……………………………………………………………………..   58

بند اول- فوت متعهد سفته       ……………………………………………………………………………………..         58

بند دوم مسئولیت ورثه متعهد یا ظهرنویس سفته    ………………………………………………………….         61

گفتار دوم فوت ظهرنویس برای وکالت    ……………………………………………………………………….       61

گفتار سوم مراحل پیگیری اخذ وجه از وراث متوفی اسناد تجاری  ………………………….                63

بند اول مدارک لازم       …………………………………………………………………………………….               63

بند دوم- اشخاص صلاحیت دار برای ارایه دادخواست انحصار وراثت  ………………………………..      65

بند سوم- تشریفات دادرسی پس از تقدیم دادخواست………………………………………………………………………            65

گفتار چهارم- ورشکستگی  ………………………………………………………………………………………………………………      66

نتیجه گیری فصل دوم    ……………………………………………………………………………………………………………………     67

فصل سوم- تأثیر فوت در امضاء کنندگان چک و آرای محاکم……………………………………………………                70

مقدمه          …………………………………………………………………………………………………………………………….……..   71          

مبحث اول- شرایط شکلی و ماهیت حقوقی چک   …………………………………………………………………                71

گفتار اول- شرایط شکلی      …………………………………………………………………………………….…………             71

گفتار دوم- ماهیت حقوقی چک       …………………………………………………………………………….………            72

مبحث دوم- فوت صادر کننده یا یکی از شرکا   ………………………………………………………..……….               73

گفتاراول – فوت صادر کننده چک        …………………………………………………………………………….            73

گفتار  دوم  ـ   فوت، حجر یا ورشکستگی یکی از شرکاء حساب جاری (حساب جاری مشترک)……        76

گفتار  سوم – فوت ظهرنویس       ……………………………………………………………………………..               77

گفتار  چهارم – فوت امین چک        ………………………………………………………………………..               81

مبحث سوم- صلاحیت محاکم و ارای مربوطه         …………………………………………………….             82       

گفتار اول – چک تضمین شده     ……………………………………………………………………………..              82

گفتار دوم – دادگاه صلاحیت دار و منع تعقیب کیفری متوفی       ………………………………              85

بند اول- دادگاه صلاحیت دار        ……………………………………………………………......                   85

بند دوم- بررسی منع تعقیب کیفری متوفی       …………………………………………………...                 86

گفتار سوم-  رویه قضایی       ………………………………………………………………………..                 87

نتیجه گیری فصل سوم       …………………………………………………………………………………….          91

نتیجه گیری و پیشنهادات            …………………………………………………………………                     93

الف-نتیجه گیری          ……………………………………………………………………………….                  93

ب- پیشنهادات       ………………………………………………………………………………….                           94

منابع و مآخذ          ………………………………………………………………………………………………        96

چکیده انگلیسی                 ……………………………………………………………………….                    100   

 

 


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

پرسش های اصلی پژوهش

آیا دارنده ی سند تجاری می تواند از اصول مورد قبول در اسناد تجاری حتی در مواردی که مسئول سند تجاری فوت شده است استفاده نماید؟

طبق ماده ی 231 قانون امور حسبی “دیون مؤجل متوفی بعد از فوت حال می‌شود.” اسناد تجاری نیز پس از فوت مسئولین سند حال می شود؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه تاثیر فوت در مسئولیت ناشی از اسناد تجاری

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه تاثیر فوت در مسئولیت ناشی از اسناد تجاری