تاثیر فوت در مسئولیت ناشی از اسناد تجاری-دانلود پایان نامه ارشد حقوق

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  تاثیر فوت در مسئولیت ناشی از اسناد تجاری

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مقدمه

توسعه روزافزون تجارت بین الملل، گردش اسناد تجاری را در صحنه بین الملل و داخلی گسترش چشمگیری داده است در واقع سهولت گردش اسناد تجاری، از ویژگی های اساسی این قبیل اسناد است که در کنار استفاده وسیع از آن موجب تعارض هایی چه در سطح داخلی و چه بین المللی می شود.

در این فصل در دو مبحث سعی می گردد علاوه بر آشنایی با مفاهیمی نظیر فوت، اسناد تجاری و چک به موضوعات مهمی نظیر دیون و مسؤلیت تضامنی نیز پرداخته شود.

مبحث  اول – مفاهیم

در این مبحث به اسناد تجاری و اقسام آن به ویژه بحث چک و اصطلاح فوت پرداخته می شود.

گفتار اول- اسناد تجاری

بند اول – اسناد تجاری در مفهوم عام

نوشته، امضا و اصالت سه عنصر تشکیل دهنده ی صورت یک سند معتبر است.[1] طبق تعاریف قانونی موجود سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.[2] سند بر دو نوع است رسمی و عادی؛[3] اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر رسمی یا در نزد سایر مأموران رسمی در حدود صلاحیت آن ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است[4] غیر از اسناد مذکور سایر اسناد عادی است. [5]

تفاوت سند عادی و رسمی در آثار حقوقی آن است: اسناد رسمی درباره ی طرفین و وراث و قایم مقام آن ها معتبر است و … [6] در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می تواند ادعای جعلیت به اسناد مزبور نماید… ، [7] در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث، [8]در حالی که اسناد عادی فاقد چنین آثار معتبری در عالم حقوق است مگر با شرایط خاصی.

اما اسناد تجاری در مفهوم عام به تمامی اسنادی گفته می شود که بین تجار رد و بدل می شود. [9]

بند دوم ـ اسناد تجاری به معنای خاص[10]

در مفهوم خاص معمولاً اسناد و اوراقی است که قابل معامله بوده و معرف طلبی به سر رسید مدت کم است.[11] در قانون ایران تعریفی از اسناد تجاری وجود ندارد ولی برای هر یک از انواع آن مقرراتی در قانون تجارت و قوانین خاص تعیین شده است. این اسناد شامل برات، سفته، چک، اوراق قرضه و سهام است. سند تجاری وسیله ای آسان و مناسبی برای تحصیل اعتبار است. هر یک از اسناد تجاری به منظور خاصی کاربرد دارد، برات بیشیتر برای انتقال وجوه از محلی به محل دیگر و در معاملات بازرگانی به کار می رود و سفته برای معاملات استقراضی بین تجار و به این جهت در بدو امر صدور برات و سفته مربوط به انجام معاملات بازرگانی بوده و رابطه ی بین معامله ی اولیه و برات و سفته در نظر گرفته می شود.

 

. قاجار قیونلو سیامک، اسناد تجاری الکترونیکی، فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، شماره 9، تابستان 1386، ص 4.[1]

. ماده 1284 قانون مدنی.[2]

. ماده 1286 قانون مدنی..[3]

. ماده 1287 قانون مدنی.[4]

. ماده 1289 قانون مدنی.[5]

. ماده 1290 قانون مدنی.[6]

. ماده 1292 قانون مدنی.[7]

. ماده 1305 قانون مدنی.[8]

. قاجار قیونلو سیامک، اسناد تجاری الکترونیکی، همان، ص 2.[9]

[10] . تعاریفی از اسناد تجاری با تکیه بر اوصاف آن، کامران اکرمی افشار

. قاجار قیونلو سیامک، اسناد تجاری الکترونیکی، همان، ص 2. (به نقل از ستوده تهرانی، صص 16-17)[11]


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

پرسش های اصلی پژوهش

آیا دارنده ی سند تجاری می تواند از اصول مورد قبول در اسناد تجاری حتی در مواردی که مسئول سند تجاری فوت شده است استفاده نماید؟

طبق ماده ی 231 قانون امور حسبی “دیون مؤجل متوفی بعد از فوت حال می‌شود.” اسناد تجاری نیز پس از فوت مسئولین سند حال می شود؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه تاثیر فوت در مسئولیت ناشی از اسناد تجاری

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه تاثیر فوت در مسئولیت ناشی از اسناد تجاری