No category

تحقیق درمورد آپوپتوز، القاگر، ۵۵).، غشایی۲۴

آذر ۱۴, ۱۳۹۷

آپوپتوز مشاهده می شود. دوره ی زمانی بروز حوادث بیوشیمیایی آپوپتوز نیز به عوامل مختلف مانند نوع سلول یا بافت، غلظت مواد مورد استفاده برای تیمار و زمان قرارگیری در برابر عوامل القاگر آپوپتوز که در تیمار سلول یا بافت استفاده شده است بستگی دارد (۵۴, ۵۵). دو مسیر عمده که باعث پیشبرد آپوپتوز می شوند عبارتند از: مسیر خارجی یا غشایی۲۴ و

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان با موضوع آشکارساز، آشکارسازهای، UV، جیوه‌ای

No Comments

Leave a Reply