تعیین تطبیقی درخواست طلاق از سوی زن -پایان نامه ارشد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تطبیقی درخواست طلاق از سوی زن در مذاهب اسلامی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

قاعدۀ لاضرر در قانون مدنی ایران

قانون مدنی ایران در معارضه اعمال حق و قاعده لاضرر حاکمیت لاضرر را پذیرفته است و در این خصوص موارد زیر را برای مثال می توان ارائه داد.

الف: وقتی که به قصد اضرار دیان واقع شده منوط اجازۀ دیان کرده است (مادۀ 65)

اجبار شریک برای تعمیر دیوار مشترک در صورتی که دفع ضرر به طریق دیگری ممکن نباشد مجاز مجزا شناخته است (مادۀ 114)

اجبار صاحب دیوار مشرف بر خرابی را به تخریب آن به علت خوف اضرار به غیر پذیرفته است.                   (مادۀ 122)

تصرف مالک در ملک خود در صورت مستلزم تضرر همسایه ممنوع کرده جز در شرایط معین (مادۀ 132)

ورود ضرر را به زوجه از موارد اجبار شوهر به طلاق معین کرده است ماده 130 استفاده از آب رودخانه برای احیای اراضی جدید را منوط به عدم تضییق اضرار به صاحبان اراضی سابق کرده است (مادۀ 159 ) تقسیم مال مشترک را در صورتی که متضمن ضرر شریک باشد بدون رضای شریک متضرر را ممنوع کرده

است (مواد 591 و 592)

برهم زدن تقسیم به لحاظ ظهور عیب در حصۀ یک یا چند نفر از شرکاء به لحاظ ضرر وارد شده روا دانسته

است.. (مادۀ 600)

1-1-2-3- فدیه[1]

به مال که زن در مقابل طلاق به شوهر تسلیم می کند «فدیه یا فدا» گویند. فدیه همانند مهر باید مالیت داشته باشد و چیزی را می توان به عنوان فدیه داده شود که بتوان آن را مهر قرار داد. البته لازم نیست که غیر مهر یا به مقدار مهر نکاح باشد بلکه ممکن است کمتر یا زیادتر از آن باشد امام صادق (ع) در این زمینه               می فرمایند «یخلهما بما ترافیناً علیه من قلیل او کثیر» یعنی مرد زن را خلع می کند در مقابل هرچی که به تراضی رسند خواه کم باشد و خواه زیاد» لازم نیست که فدیه به تفصیل معلوم باشد بلکه معلوم بودن اجمالی آن کافی است مثلاً اگر مال موجود در صندوق را فدیه قرار دهند صحیح است. فدیه می تواند عین، دین، و یا منفعت باشد بنابراین مهریه و یا نفقه که در ذمه شوهر است و یا اجرت شیر دادن فرزند در مدت معین می تواند فدیه قرار گیرد.[2]

[1] شرح لمعه ص 147و 148، جلد 2.

[2] وسایل الشیعه ج 15 باب 4، صفحه 487 به بعد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

هدف کلی: بیان وشناسایی حق طلاق زن در مذاهب اسلامی

اهداف جزئی:

1-بیان و شناسایی حق طلاق به درخواست زن و شرایط آن در مذاهب اسلامی

2-بیان و شناسایی آثار و پیامد منفی و مثبت حق طلاق به درخواست زن در مذاهب اسلامی

3-بیان و شناسایی راهکارهایی پیشگیری ناشی از حق طلاق به درخواست زن در مذاهب

ج)سوالات تحقیق

1- بررسی تطبیقی حق طلاق از سوی زن در مذاهب چگونه است؟

2-  مهمترین عوامل درخواست طلاق از سوی زن در مذاهب های اسلامی چیست؟

3- آیا ارائه راهکارهای حقوقی و فقهی طلاق از سوی زن  در سایر مذاهب همانند کشور ایران است؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی تطبیقی درخواست طلاق از سوی زن در مذاهب اسلامی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی تطبیقی درخواست طلاق از سوی زن در مذاهب اسلامی