دانلود پایان نامه ارشد: اعاده عملیات اجرایی حکم

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  اعاده عملیات اجرایی حکم

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار دوّم ـ احکام قطعی غیر قابل اجراء

مواردی که احکام علی رغم قطعیت قابلیت اجرا ندارند:

1- احکامی که قابل اعاده وضعیت به حالت سابق نباشد مثل حکم طلاق.

2- حکم راجع به ورثه و تعداد آنها و میزان سهم الارث (ماده 22 قانون ثبت).

3- حکم راجع به وصیت نامه

4- حکم راجع به اعتراض ثبت

5- حکم راجع به دعوی موضوع مواد 16 و 17 قانون ثبت

6- احکام تخلیه راجع به امکان کسب و پیشه به لحاظ احداث بنا و نیاز شخص و انتقال به غیر که
علی رغم قطعیت اجرای آنها منوط به تودیع مبلغ حق کسب و پیشه است.

 

گفتار سوّم ـ شرایط صدور دستور اجرای احکام

در ماده یک و دو قانون اجرای احکام مدنی چهار شرط برای صدور دستور اجرای احکام ذکر گردیده است که عبارتند از:

1- قطعیت حکم                   2- ابلاغ حکم

3- اجرایی بودن حکم                 4- درخواست محکوم له برای اجرای حکم

حکم یا قراری قابل اجرا است که جنبه اجرایی داشته باشد. حکم در یک تقسیم بندی که به حکم اعلامی و اجرایی تسلیم شده بود. اجرایی بودن حکم به طور ضمنی از ماده یک قانون اجرای احکام استنباط می شود. «حکم اجرایی حکمی است که مدلول آن بیانگر الزام محکوم علیه انجام عملی است».[1]

مطابق ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی اصل عدم توقف اجرای حکم جز در موارد خاص است. دادورز بعد از شروع به اجرا نمی تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر بیاندازد، مگر به موجب قرارداد گاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد، حسب ماده مذکور مأمور اجرا نمی تواند عملیات اجرایی را متوقف یا از انجام عملیات اجرایی امتناع یا سبب تأخیر و تعطیل آن شود و اگر شخصی مدعی عدم صحت حکم صادره باشد،
می تواند از طرق فوق العاده قانونی از جمله فرجام خواهی، اعاده دادرسی، اعتراض ثالث اقدام و تقاضای صدور قرار توقیف یا ابطال عملیات اجرایی نماید. استثنائاتی که بر اصل عدم توقف اجرای حکم وجود دارد که عبارتند از:

الف) توقیف عملیات اجرایی که مقصود از توقیف عملیات اجرایی، متوقف کردن، قطع نمودن موقت اجرای حکم است».[2]

در توقیف عملیات اجرایی، عملیات اجرایی شروع شده است ولی به علت تقاضای محکوم علیه و صدور قرار توقیف عملیات اجرایی با فوت و یا حجر محکوم علیه به لحاظ اعتراض ثالث، عملیات اجرایی متوقف می گردد.

1- مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، پیشین، جلد اوّل، ص 11

2- بهرامی، بهرام، اجرای احکام مدنی، ص 48، نشر نگاه بینه، سال 82، چاپ دوّم

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق:

آنچه که انگیزه اصلی در نگارش تحقیق حاضر گردیده، فقدان قوانین و کتب از یک سو و ابهام در رویه قضایی از سوی دیگر بود. رویه قضایی هنگام برخورد با موضوع اعاده عملیات اجرایی حکم آن چنان سردرگم و مشقت عمل می نماید که در کمتر موردی نمونه آن دیده می شود. پرونده های متعددی در اجرای احکام مجمع قضایی وجود دارد که به دلیل ابهام و سردرگمی ها، سالهاست مفتوح مانده و به سرانجام نرسدیه است. هدف اصلی تحقیق مورد نظر معرفی رویه جاری و نقد و بررسی رویه حاکم در اجرای احکام می باشد.

و) سؤالات تحقیق:

در خصوص موضوع اعاده عملیات اجرایی به وضع سابق چند سؤال مطرح گردیده است که یافتن پاسخ این سؤال ها انگیزه اصلی نگارش متن حاضر گردیده است. اولین سؤالی که در باب این موضوع متبادر به ذهن می گردد حدود و اختیارات دادگاهی است که دستور اعاده به وضع سابق را صادر می نماید. آیا این دادگاه بدون هیچ گونه محدودیتی می تواند دستور استرداد اموال را صادر کند؟

در خصوص اینکه مالی که از طریق بازداشت آن حکم اجرا شده در زمان صدور دستور بازگشت عملیات اجرایی از ید محکوم له، خارج شده باشد. آیا عین مال در دست هر شخصی که باشد می بایست عیناً مسترد شود؟ در صورتی که عین مال با حقوق شخص ثالث مغایر باشد مسئولیت با اشخاص ثالث است یا اعاده به وضع سابق به معنای حقیقی است؟

سؤال آخر اینکه غیرممکن بودن «استرداد عین مال» مندرج در ماده 39 ق. تا چه حد تاب تفسیر دارد؟ آیا منظور قانونگذار از غیر ممکن بودن استرداد عین مال، تلف مال است؟ آیا می توان آنرا به صورت موسع تفسیر نمود؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه اعاده عملیات اجرایی حکم

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه اعاده عملیات اجرایی حکم