دانلود پایان نامه ارشد :نقش اسلام وکشورهای اسلامی دررعایت واهمیت حقوق کودکان

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی حقوق کودک درمخاصمات مسلحانه درحقوق اسلام

قسمتی از متن پایان نامه :

 

ـ بیان مسئله
با توجه به مقررات بین­المللی که جنگ توسط دولت­ها منع شده بازهم شاهدجنگ­هایی­درسراسرجهان هستیم­که بواسطه آن گروه­های غیرنظامی بخصوص کودکان بیشترین صدمات را متحمل می­شوند ودرمعرض خطرقرار می­گیرند. نادیده گرفتن حقوق کودکان ازآغاز خلقت انسان تاکنون همیشه وجود داشته ودراین بین کشورهای جهان دربرخی­مواقع درقالب برخی سازمان­ها به­حمایت از این قشر برآمده­اند تا بتوانندحقوق کودکان را تاآنجا که مقدور است احیا نمایند.
     جنگ یکی­ازعواملی است که بیشترین­عوارض رابه کودکان واردکرده بدون اینکه آنها نقشی­دربروز آن داشته باشند و این­عامل­دربیشتر مواقع حقوق بسیاری از آنها را ضایع کرده است و برای حمایت ازکودکان و حقوق آنها کشورها وسازمان­های بین­المللی گردهم جمع شده ومقرراتی را وضع نمودند.
دین­اسلام­یکی ازادیان­الهی­است­که­درزمینه حقوق کودک تعالیم وآموزه­های­مهم وروشنی­دارد. با مطالعه در متون­اسلامی­درمی­یابیم­که قبل­ازاسلام حقوق کودکان به وضوح توسط افراد وگروه­های مختلف نادیده گرفته می­شده وحتی­درموارد بسیاری حقوق­آنها رعایت نمی­گردید. قبل ازاسلام کودک درخانواده جایگاهی­نداشته وازکمترین حقوق هم برخوردارنبود وگاهی مردم کودکان خویش را به علل مختلف ازبین می­بردند.
باظهور اسلام پیامبراکرم­(ص) وائمه معصومین (ع) با الهام­گرفتن ازقرآن برای کودک­درخانواده وسپس در جامعه جایگاه ویژه درنظرگرفته و احترام­خاصی­برای این­قشرقائل شدند. درجنگ­ها ازتعرض به­کودکان به هر نحو اجتناب می­ورزیدند وهمه مسلمانان رابه رعایت حقوق آنان سفارش می­کردند.
باپیشرفت جوامع­بشری وعلم­ وتکنولوژی ­وبروزجنگ­های­متعددوکشته­وزخمی­شدن­کودکان توجه­کشورها به این­گروه­روبه افزایش­گذاشته ­ودراین­میان­کشورهای­اسلامی­ نیزحقوقی­راکه برگرفته­ازقرآن وتعالیم­آن­بودمقرر نمودند .
باتمام­این­تلاش­ها ما هنوزشاهد آن­هستیم­که­حقوق کودکان­آن­طورکه­بایدرعایت­شودتوسط­کشورهای درگیر جنگ­که­ خود شان­از تصویب­کنندگان وامضاکنندگان عهدنامه­ها وکنوانسیون­ها هستندرعایت­ واجرا نمی شود.
دراین­پژوهش­به ­بررسی­حقوق ومقررات مربوطه­ازمنظرحقوق بشردوستانه بین­المللی­واسلام­واینکه این­مقررات تا چه اندازه پیشگیرانه بوده وچه­راه حل­هاوتدابیری­برای­رعایت بهتر قواعدبایدمدنظر داشت­خواهیم­پرداخت.
ب ـ سئوال های تحقیق
1- آیا مقررات وضع شده بین­المللی درحمایت ازحقوق کودکان درمخاصمات جامع وکامل است؟
2- راه حل­های پیشگیرانه برای رعایت حقوق کودکان درمخاصمات چیست؟
3- نقش اسلام وکشورهای­اسلامی دررعایت واهمیت حقوق کودکان چگونه است؟
  

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سئوال های تحقیق
1- آیا مقررات وضع شده بین­المللی درحمایت ازحقوق کودکان درمخاصمات جامع وکامل است؟
2- راه حل­های پیشگیرانه برای رعایت حقوق کودکان درمخاصمات چیست؟
3- نقش اسلام وکشورهای­اسلامی دررعایت واهمیت حقوق کودکان چگونه است؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی حقوق کودک درمخاصمات مسلحانه درحقوق اسلام

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی حقوق کودک درمخاصمات مسلحانه درحقوق اسلام