دانلود پایان نامه با عنوان تاثیر فوت در مسئولیت ناشی از اسناد تجاری

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  تاثیر فوت در مسئولیت ناشی از اسناد تجاری

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار دوم- اسناد تجاری (چک، سفته و برات)

سند تجاری سندی است که شکل آن مطابق قانون تنظیم می شود و به موجب آن تعهد مستقل پولی یا غیر پولی بر عهده صادر کننده و یا دیگری ایجاد می گردد.[1] از مهم ترین اسناد تجاری می توان به چک، برات و سفته اشاره نمود.

بند اول- مفهوم چک

“چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده، وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید”.

چک در حقوق ما برای نخستین بار از تعریف قانونی فرانسه تدوین و به ضمیمه اسناد تجاری دیگر جزو ابواب و فصول قانون تجارت تصویب می گردد.

در واقع در کشور ما هم مانند چک در حقوق فرانسه نسبت به اسناد دیگر تجاری (برات و سفته) از تأسیسات جدید بوده و بعداً به آن ها اضافه گردید و تا زمانی که پا به عرصه وجود نگذاشته بود از برات به جای چک استفاده می شد. [2]

البته به صورت مفصل تر در فصل سوم به بحث چک پرداخته می شود.

بند دوم- مفهوم برات

با توجه به این که در قانون تجارت تعریفی از برات ذکر نشده است لذا می توانیم به رجوع به لایحه جدید قانون تجارت مفهوم آن را تبیین نماییم.

برات سندی است که به موجب آن شخصی به دیگری دستور بی قید و شرط می دهد تا مبلغی را در مورد معین یا به رؤیت یا به وعده از روؤیت در وجه شخص ثالث یا دستور دهنده و یا به حواله کرد آن ها پرداخت نماید. [3]  البته در فصل بعدی به برات بیشتر پرداخته می شود.

بند سوم- مفهوم سفته

سفته سندی است که به موجب آن امضا کنندگان بدون قید و شرط تعهد می کند مبلغی را در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه و یا به حواله کرد شخص معین پرداخت کند. [4]

سفته علاوه بر امضای صادر کننده باید متضمن موارد زیر باشد:

1- قید کلمه سفته روی آن

2- تاریخ صدور، به روز ماه و سال

3- هویت صادر کننده

4-مبلغ سفته

5-تاریخ پرداخت وجه سفته، به روز و ماه و سال

6- نشانی کامل تأدیه وجه سفته

7- هویت گیرنده وجه[5]

گفتار سوم- فوت

فوت در لغت به معنی “از دست کشیدن- در گذشتن کار- گذشتن و از دست رفتن کار و نیز گذشتن- نیست شدن و مردن ” آمده است. [6] در اصطلاح هم می توان گفت فوت عبارت است از “توقف حیات و از بین رفتن قطعی و برگشت ناپذیر اعمال قلبی و عروقی و تنفسی و حسی و حرکتی؛ زیرا فقدان آن ها موجب مرگ حتمی سلول های مغزی که قاطع ترین علامت مرگ است خواهد گردید”.[7]

با توجه به توضیح فوق مرگ پایان حیات طبیعی شخص است. وقتی واقعه فوت برای فردی اتفاق می افتد هم زمان با مرگ جسمی، شخصیت حقوقی او نیز از بین می رود و او را نمی توان مانند شخص زنده دارای حق و تکلیف دانست. [8] به طور کلی می توان موت را به چهار دسته ی حقیقی، فرضی، حکمی و مغزی تقسیم نمود، که در ذیل به آن ها می پردازیم.

.لایحه جدید قانون تجارت ماده 701.[1]

.همایونفر محسن، “وسایل دفاع از چک در مراجع جزایی”، بی تا، ص 180.[2]

.لایحه جدید قانون تجارت ماده 782.[3]

.همایونفر محسن، “وسایل دفاع از چک در مراجع جزایی”، بی تا، ص 180.[4]

.لایحه جدید قانون تجارت ماده 783.[5]

.عمید حسن، فرهنگ فارسی عمید، تهران، انتشارات امیر کبیر، چ سوم، 1369، ص 962.[6]

.قضایی صمد، پزشکی قانونی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1373، ص 3.[7]

.صفایی حسن قاسم زاده مرتضی، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، تهران، انتشرات سمت، 1384، ص 51.[8]


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

پرسش های اصلی پژوهش

آیا دارنده ی سند تجاری می تواند از اصول مورد قبول در اسناد تجاری حتی در مواردی که مسئول سند تجاری فوت شده است استفاده نماید؟

طبق ماده ی 231 قانون امور حسبی “دیون مؤجل متوفی بعد از فوت حال می‌شود.” اسناد تجاری نیز پس از فوت مسئولین سند حال می شود؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه تاثیر فوت در مسئولیت ناشی از اسناد تجاری

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه تاثیر فوت در مسئولیت ناشی از اسناد تجاری