دانلود پایان نامه با عنوان جایگاه قاعده مصلحت در اداره حکومت اسلامی

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 جایگاه قاعده مصلحت در اداره حکومت اسلامی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

نتیجه گیری فصل اول :

با توجه به آنچه که از تعاریف این فصل از مصلحت آمد و تقسیم بندی های مربوط به آن نتایج ذیل قابل برداشت است:

 • برمبنای تعاریف ارائه شده از معنای لغوی مصلحت بیشترین معنایی که برای آن ارائه شد است بر اساس ضد آن یعنی افساد است اعم از شایستگی و جلب منفعت.
 • آنچه از منظر اصولیان در تعریف مصلحت می توان دریافت این است که مصالح در واقع اموری هستند که حفظ منافع بندگان و دفع مضرات از آن ها را متضمن است ولی با محوریت حفظ مقاصد شارع یعنی یک امر تا آنجا برای خلق مصلحت محسوب می شود که در شعاع مقاصد شارع قرار گیرد و در غیر این صورت مفسده خواهد بود. پس اصولیون مصلحت را بر دو محور تعریف نموده اند: أ) محتوا ومفهوم که آن جلب منفعت و دفع مضره است. ب) محدوده اعتبار و آن عبارت است از حفظ مقاصد شارع مقدس. پس هر آنچه متضمن ایندو ملاک باشد از نظر اصولیان مصلحت و در صورت فقدان مفسده خواهد بود. البته مسلم است هر امری که در جهت مقاصد شارع باشد بی تردید منفعت بندگان را هم در پی خواهد داشت.
 • مصلحت و بویژه مصالح مرسله در نظر فقها و اصولیان عبارتست از مسائلی که شارع مقدس نسبت به رد یا قبول آن ها صراحتی نداشته و از طریق اصول و نص قابل فهم نیستند و در دنباله آن استصلاح را اینگونه تعریف نموده‌اند که حکم مبتنی بر مصلحت است و این در هر مسأله‌ای است که در شریعت تصریحی بدان نیامده و دارای همانندی نیست تا بر آن قیاس شود بلکه حکم در آن ها بر قواعد کلی مبتنی است که به روشنی می گوید هر مسأله‌ای که از چارچوب مصلحت بیرون باشد از شرع نیست البته با این ضابطه که باید در زمره مقاصد شریعت باشد.
 • حکم از دیدگاه های مختلفی تقسیم بندی گردید به: احکام ثابت و متغیر و احکام اولیه و ثانویه و حکومتی. آنچه در این فصل بیش تر اهمیت داشت حکم حکومتی و نظریات راجع به آن بود که یرخی حکم حکومتی را همان احکام ثانویه می دانستند و برخی دیگر چون مرحوم امام خمینی آنرا قسم جداگانه و مستقلی از دو عنوان دیگر لحاظ می کردند.
 • در نهایت این اعتقاد مشترک بین همه فقها است که ما احکامی بنام حکومتی داریم در کنار حکم اولیه و ثانویه.

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

اهداف این تحقیق عبارتند از:

 • چگونگی تأثیر قاعده مصلحت در احکام اسلامی
 • بررسی وتبیین محدوده قاعده مصلحت در حکومت اسلامی
 • تبیین لزوم تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام

سئوالهای تحقیق:

 • آیا احکام، اعم از اولیه و ثانویه و حکومتی تابع مصالح و مفاسد اند؟
 • آیا محتوای احکام صادره از سوی فقیه حاکم همان احکام اولی و ثانوی است؟
 • آیا فقیه حاکم، با توجه به مصلحت حکومت اسلامی می تواند احکام اولیه را موقتاً تعطیل نموده و حکم جدیدی صادر نماید؟
 • آیا ارکان حکومتی حسب مورد، موظف به رعایت عنصر مصلحت نظام و مصالح عمومی، در تصمیم گیری های خود هستند؟
 • آیا مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مشمول عنوان حکومتی است؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه جایگاه قاعده مصلحت در اداره حکومت اسلامی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه جایگاه قاعده مصلحت در اداره حکومت اسلامی