دانلود پایان نامه بررسی اصل تغییرناپذیری دعوا در حقوق ایران

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 اصل تغییرناپذیری دعوا در حقوق ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مبحث دوم) تضمین ثبات دادرسی[1]

در مبحث دوم تحقیق، تضمین ثبات دادرسی را به عنوان یکی از مهم ترین مبانی اصل تغییر ناپذیری دعوا مورد مطالعه قرار می گرد، هدف آن است که ثبات دادرسی به چه معنا است و در چه حالاتی و چه دعاوی می توانند ثبات دادرسی را بر هم زنند و در این میان اصل تغییر ناپذیری دعوا چه نقشی خواهد داشت؟ مباحث مذکور  و یکی از حالات آن جلوگیری از اختلاط دعاوی و عمدتا دعاوی مرتبط و دعاوی طاری ( دعوای اضافی و دعوای تقابل)، می باشند که ثبات دادرسی را بر هم می ریزند و باعث می شوند که دو دعوا در کنار هم رسیدگی شود یا این که بر دعوای قبلی چیزی اضافه گردد،

اما همین جا باید به این نکه توجه داشت که اصل تغییر ناپذیری دعوا در این موارد ایفای نقش کرده و همان طور که خواهیم دید در هر حالتی که بخواهند ثبات دادرسی را بر هم بریزند محدودیت هایی برای آن مقرر می دارد؛ بعضی از موارد جلوگیری از سردرگمی قضات و اصحاب دعوا و در نهایت چارچوب خواسته در دادرسی مدنی ( ماده 2) را می توان از مبانی این اصل  بر شمرد.[2]

 

مقصود از ثبات دادرسی آن است که دعوای اقامه شده از ابتدای دادرسی که با تقدیم دادخواست خواهد بود تا انتهای آن که منجر به صدور حکم و اجرای آن می شود روند یکسان و خلل ناپذیری را طی نماید، در حقیقت منظور آن است که بعد از شروع رسیدگی در دادگاه، هیچ امر دیگری که به نوعی بتوان آن را برهم زننده این ثبات دانست تجویز نخواهد شد؛[3] بنابراین اقامه دعوای جدید در دادرسی در حال جریان علی الاصول ممنوع خواهد بود، بر همین اساس هر یک از اصحاب دعوا که بخواهد دعوایی جدیدی را شروع نماید علی الاصول باید در دعوایی مستقل و با تقدیم دادخواست اقدام نماید، مگر مواردی که قانون تجویز کرده باشد.

گفتاراول) جلوگیری از اختلاط دعاوی

بند اول) دعاوی مرتبط

تزاحم منافع اشخاص با یکدیگر از لوازم وجود روابط اجتماعی و حقوقی بین افراد جامعه است ویکی از نتایج آن تداخل دعاوی و تعدد اطراف آنها است.بدیهی است یکی از آثار تداخل دعاوی و تعدد اطراف آنها، در صورت عدم توجه به ضرورتهای حقوقی و اجتماعی، صدور آراء متعارض و اتلاف وقت و هزینه اصحاب دعوی و از بین رفتن حیثیت دستگاه قضایی است ( باقری،1389).

[1] . Stability trial

[2] . علاوه بر ماده 2 می توان از بند 1 و 2 ماده 426 هم یاد کرد «موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد. حکم به‌میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد».

[3] . نکته مهمی که در این خصوص باید به آن توجه داشت آن است که مقصود از مواردی که ثبات دادرسی را برهم زند حالاتی است که بر دعوای اقامه شده قبلی چیزی اضافه شود، امری که اصولا نیازمند تجدید جلسه دادرسی و همچنین طی شدن جریان ابلاغ و مقررات آن برای حفظ حقوق دفاعی طرفین است؛ از جمله این موارد مانند حالتی است که شخصی که قبلا دعوای تخلیه مورد اجاره را اقامه کرده است، در خلال همان دادرسی دعوای مطالبه اجور معوقه را نیز مطرح نماید که در این حالت ثبات قبلی قطعا به هم خواهد ریخت، اما مواردی مانند فوت یا حجر یکی از طرفین دادرسی که صرفا دادرسی را برای مدتی متوقف کرده یا حتی به دادرسی پایان خواهد داد مقصود این تحقیق نخواهد بود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق

1ـ سوال اصلی

آیا روش و شرایط پیش بینی شده در مقررات دادرسی مدنی ایران برای تغییر در دعوا با اصل رعایت حقوق متداعیین تناسب و انطباق دارد؟

2ـ سوالات فرعی

الف) در چه مواردی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران از این اصل عدول شده  و  تغییراتی در دعوای ابتدایی اعمال شده است؟

ب) قانون آیین دادرسی فعلی، از حیث جایگاه و رعایت این اصل چه نقایص و ضعف هایی دارد؟

ج) چه راهکارها و تدابیری را می توان برای هر چه بهتر رعایت شدن این اصل بکار بست؟

د) با توجه به مواد مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی ایران در مورد تغییر در دعوا، چه زمان و شرایطی برای تغییر در دعوا در نظر گرفته شده است؟

ج) اهداف تحقیق

1ـ هدف اصلی

تبیین جایگاه و محدوده اصل تغییر ناپذیری دعوا در حقوق ایران

2ـ اهداف فرعی

الف) تبیین و تشریح دلایل و مصلحت هایی که موجب شده است در بعضی موارد قانونگذار از این اصل عدول کرده و احکام جداگانه ای مقرر نماید.

ب) تببین نقایص و ضعف های قانون آیین دادرسی فعلی در خصوص اصل تغییر ناپذیر ی دعوا

ج) تبیین راهکارها و تدابیر جدید برای برطرف کردن نقایص و اجرای هر چه بهتر اصل تغییر ناپذیری دعوا در حقوق ایران

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه اصل تغییرناپذیری دعوا در حقوق ایران

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه اصل تغییرناپذیری دعوا در حقوق ایران