دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی شهادت شهود در حقوق کیفری ایران

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی شهادت شهود در حقوق کیفری ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

سوم : اجماع
در تقریر اجماع وجوه مختلفی ذکر شده ،3 و نسبت به حجیت و عدم حجیت خبر واحد از ناحیه علمای امامیه نقل اجماع شده است شیخ انصاری (ره ) در کتاب رسائل وجوه جمعی بر این دو نقل مخالف ذکر نموده‌اند و از کلامشان رایحه قبول اجماع بر حجیت خبر واحد استشمام می‌شود مرحوم مظفر نیز ایشان را تایید نموده و بعضی همچون مرحوم آخوند صاحب کفایه ادعای اجماع را رد می‌نمایند .
3-دیدگاه‌های فقهی :
فقهای شیعه ، شهادت را « تکلیف » دانسته و ادای شهادت را واجب شمرده‌اند 1و اجماع علما بر این است که ادای شهادت واجب کفایی است 2، اما بعضی آن را واجب عینی دانسته‌اند . 3
عده ای در مقابل قول مشهور ، قائل به تفصیل شده‌اند و فرموده‌اند : « در صورتی که شاهد به تحمل شهادت فرا خوانده شده باشد ، ادای آن واجب است ، اما در صورتی که از او برای تحمل شهادت ، دخواست نشده باشد ، ادای شهادت واجب نیست . 4
ب- مبانی قانونی
1-در دوران قبل از انقلاب
در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1318 در خصوص شهود و احضار آنها در مواد 139 تا 156مورد بررسی قرار گرفته است . 5
ماده 139-بازپرس اشخاصی را که در ضمن شکایت نامه یا اخبار و اعلام مقامات رسمی اسم برده شده یا متهم معرفی می نماید و نیز کسانیرا که بازپرس شخصا می داند که از واقعه یا اوضاع و احوال آن مطلعند موافق اصل مقرره احضار می نماید .
ماده 140-ضهود تحقیق و مطلعین به توسط مامورین اجرا یا در صورت نبودن آنها توسط مامورین نظمیه یا ژاندارم به تقاضای مدعی العموم احضار می شوند .
ماده 141-ژاندارم برای احضار شهود تحقیق و مطلعین مامور نخواهد شد جز در مواردیکه مشارالیهم از حاضر شدن امتناع نمایند .
ماده 142-در صورتی که یکی از شهود تحقیق یا مطلعین از تابعین نظامی باشد با احضار او را لااقل در مدت 24 ساعت قبل از زمان تحقیق و محاکمه از رئیس آن دسته که شخص مزبور در آن جا مستخدم است بخواهند و رئیس نظامی مکلف است که شخص احضار شده را در موقع مقرر به عدلیه بفرستد .
ماده 143-مستنطق شهود تحقیق  و مطلعین را فردا فرد بدون حضور متهم احضار و سوالات لازمه را می نماید و منشی اطلاعات ایشان را نوشته به مهر و امضای آنان می رساند تجدید استعلام از شهود و مطلعین و مواجهه آنان در صورت اختلاف جایز است .
3 –برای توضیح بیشتر ر.ک رسائل صفحه 88 فوائد الاصول جلد 3 ، ص 191
1 – محقق حلی ،  همان ، ج 4 ، ص138 ، نجفی ،محمد حسن ، همان ، ج 41 ، ص 183 -185 ، شهید ثانی ، الروضه البهیه ج 1 ، ص 222 – امام خمینی ،همان، ، ج 2 ، ص 406
2 –محمد حسن نجفی ، همان ،  محقق حلی ، همان ، محقق اردبیلی ، امام خمینی .
3 –خویی ،سید ابوالقاسم ، مبانی تکمله المنهاج ، 2 جلد ، بیروت ، دارالزهراء ، ج1 ، ص 139
4 – شیخ طوسی ، ابن جنید  ابو صلاح حلبی و ر.ک محمد حسن نجفی ، همان ، ج41 ، ص183-185
5 –قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1318

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

هدف از تحقیق بررسی تطبیقی شهادت شهود در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه می‌باشد در این تحقیق تفاوت‌ها و وجوه تشابه شهادت شهود در فقه و حقوق کیفری ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد . و دیدگاه‌های مختلف فقهی و قوانین مختلف بررسی می‌گردد .

ج- پرسش‌های تحقیق

پرسش‌هایی که در این تحقیق می‌توان به آن اشاره نمود :
1-آیا شهادت شهود به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا طریقیت دارد یا موضوعیت دارد ؟
2-آیا شهادت کتبی حجیت شرعی و یا اعتبار قانونی دارد ؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مطالعه تطبیقی شهادت شهود در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه مطالعه تطبیقی شهادت شهود در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه