دانلود پایان نامه بررسی فقهی وحقوقی ولایت قهری پدر وجدّ پدری

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی فقهی وحقوقی ولایت قهری پدر وجدّ پدری

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بند سوم-  پدر بزرگ

در قانون مدنی، پدر بزرگ با پدر در ولایت شریک است  و هریک از این دو به طور مستقل می‏تواند به نمایندگی صغیر درباره اموال او تصمیم بگیرد. لیکن، سالیان دراز است که این شرکت تنها درکتاب قانون عملی می‎‏شود ودر عرف مردم، به ویژه در شهرها، پدر بزرگ به خود اجازه نمی‏دهد که با وجود پدر در کارنواده دخالت کند و با پسر به رقابت بپردازد. درواقع، ولایت پدر بزرگ در زمان حیات وسلامت پدر تقریبا درزمره احکام متروکه درآمده است. قانون حمایت خانواده در سال 1353 به این وضع عملی رسمیت بخشید وپدر را درزمان حیات، ولی مستقل کودک شناخت. ولی بازگشت دوباره به احکام قانون همان وضع پیشین را احیا کرد. [1]

درفقه نیز جمعی از فقیهان بین ولایت پدر وپدر بزرگ، جز درمورد نکاح، قائل به ترتیب هستند: بدین معنی که، تا پدر حیات وصلاحیت دارد، جد پدری ولایت بر طفل ندارد.

با وجود این، جدایی خانواده از فرزند از نظر اجتماعی مانع از این است که پدر بزرگ درزمان حیات و سلامت پدر در کارکودکان او دخالت کند.

ولایت پدر بزرگ زمانی کاربردواقعی پیدا می‏کند که ولایت پدر پایان می پذیرد وناچار باید مقامی جای اورا در حمایت از کودکان خانواده بگیرد.

 

گفتار دوم: واژگان مرتبط

 

بند اول: مولی علیه

مولی علیه کسی است که تحت سرپرستی ولی قانونی قرار می‏گیرد . چنانچه ماده 1180 ق.م متذکر می‏شود مولی علیه بر دو دسته‏اند:

1- صغیر( غیر رشید)

2- کسی که جنون یا سفه او متصل به صغر باشد.

ماده 1180 ق.م طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر وجد پدری خود می‏باشد. وهمچنین است طفل غیر رشید یا مجنون درصورتی که عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد.

تذکر: محجوری که ولی خاص ندارد ودر تحت سرپرستی قیم قرار دارد نیز مولی علیه گویند وآنها عبارتند از:

1-صغیری که ولی خاص ندارد.

2- مجنون وسفیهی که جنون وعدم رشد او متصل به صغر است و ولی خاص ندارد.

3- مجنون وسفیهی که جنون وسفه او متصل به زمان صغر نباشد.

تعریف صغیر: صغیر کسی است که کمتر از هیجده سال تمام دارد خواه پسر باشد خواه دختر.

قانون مدنی تعریفی از صغیر نکرده و به دلیل اینکه صغیر از لحاظ وضعیت روحی ودماغی و یکسان بودن احکام او با سفیه (غیررشید) که درماده 1209 قانون مدنی درحکم غیر رشید آمده است.

ماده 1209  قانون مدنی می‏گوید:« هرکس که دارای هیجده سال تمام نباشد در حکم غیر رشید است، لذا درصورتی که بعد از پانزده سال تمام رشد کسی درمحکمه ثابت بشود از تحت قیمومت خارج می‏شود.»

برای بهتر فهمیدن و شرح ماده 1209 باید به ماده 1208 رجوع کنیم.

ماده 1208 ق.م می‏گوید:« غیر رشید کسی است که تصرفات او دراموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد» بنابراین چنانچه تصرفات کسی در اموال وحقوق مالی‏اش عقلایی نباشد، دلیل بر این است که آن شخص رشید نیست.

ولی به دلیل اینکه آزمایش افراد تک تک دارای اشکالی است قانون مدنی فرض نموده  که هرکس 18 سال او تمام باشد رشید است. چون ممکن است دربعضی از افراد قوای دماغی سریع تر نمو یابد وقبل از رسیدن به هیجده سال تمام دارای رشد لازم برا ی زندگی می‏رسد.

[1] . کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی خانواده، انتشارات بهمن، 1378، تهران، ح 2، ص 212

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سئوالات تحقیق

1- مهم ترین مسئولیت هایی که بر عهده ولی قهری قرار می گیرد چیست؟

2- ولی قهری از چه اختیاراتی در فقه وحقوق موضوعه ایران برخورداراست؟

3- آیا اذنی که ولی قهری درباره نکاح دوشیزه رشیده می دهد لازم است یا جایز؟

اهداف تحقیق

آنچه دراین رساله مد نظر قرار گرفته این است که بتوانم یک دورنمایی از ولایت قهری پدر وجد پدری درنکاح دختر ومطالب مهم دیگری که درآمده بپردازم، البته موضوع ولایت از دوران  بسیارقدیم یک دغدغه برای والدین بوده وخواهد بود، چون حاصل زندگی زن ومرد، فرزندان آنان می باشند لذا همیشه به دنبال خوشبختی آنان سعی وتلاش می کنند.

به نظر می رسد که دراین مبحث کتب زیادی نگارش یافته ولی بطور بسیار تخصصی درکتب فقهی و قوانین موضوعه بدان پرداخته اند ولی نگارنده رساله سعی نموده بطور گزینشی در حول یک محور با توجه به موضوع رساله بپردازم وبا زبان بسیار ساده وقابل فهم ودرک درحد بضاعت خودم.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی فقهی وحقوقی ولایت قهری پدر وجدّ پدری

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی فقهی وحقوقی ولایت قهری پدر وجدّ پدری