دانلود پایان نامه حقوق:بررسی شرط بودن مباشرت در حضانت

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  آسیب شناسی فقهی قوانین حضانت

قسمتی از متن پایان نامه :

 

8 تصمیمات دادگاه درمورد حضانت

1)تصمیم دادگاه درموقع توافق والدین درامرحضانت اگرچه دادگاهها می توانند این توافق را تایید ننمایند و آن را رد نمایند لیکن معمولاً دادگاهها از توافق والدین در امر حضانت تبعیت می نمایند و دلیل آنان این است که از نظر دادگاه پدر و مادر غبطه و صلاح فرزندان خود را بهتر از دیگران می دانند و این بعنوان یک اصل پذیرفته شده است در توافق والدین الزامی بر رعایت اولویت مندرج در قانون مدنی نیست، و غالباً در این توافق ها که مورد تایید و حکم دادگاهها نیز قرار می گیرد گاهی حضانت آنان را به مادران تفویض می گرید، به پدران اعطا و گاهی حضانت پسران بیش از دوسال راکه به موجب قانون مدنی حضانت آنان خاص پدران است به مادران واگذار می نمایند و دلیل ارجاع حضانت به پدر و مادر همان توافق والدین ذکر می شود و معمولاً در احکام دادگاهها دلیل دیگری ارائه نمی شود.

2)تصمیم دادگاه زمانی که در امرحضانت بین پدر و مادر توافق نباشد در این موارد دادگاه برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به دلایل ذیل متمسک می گردد:

الف-استماع اظهارات حضوری طرفین و بررسی دلایل آن.

ب-تحقیق درباره ی وضع والدین از شهود معرفی شده وسیله آنان.

ج-تحقیقات محسوس و غیر محسوس در خصوص وضع اخلاقی آنان از طریق نیروهای انتظامی

د-تحقیق از محل کار والدین

ه-تحقیق به وسیله مددکاران اجتماعی(میرداداشى، 1381).

2-2-9 مبنای حقوقی حضانت درحقوق مدنی ایران

ماده 1168 قانون مدنی در مورد ماهیت حقوقی حضانت چنین می گوید: «نگاهداری اطفال هم حق وهم تکلیف ابوین است. »

حق مزبور مطلق نبوده، اعمال آن موکول به دانستن صلاحیت اخلاقی پدر یا مادر، جد پدری یا شخص ثالث دیگر ومقیم بودن آنها در محل سکونت طفل وبالاخره کوشش آنها درمواظب از مولی علیه می باشد(میرداداشى، 1381).

با این ترتیب ازنظر قانون مدنی ایران، اعمال نظارت حقی نیست که صرفاً به جهت استفاده پدر، مادر، جد یا شخص ثالث دیگر که عهده دار حضانت طفل هستند تاسیس شده باشد بلکه حقی است که غایت آن مصلحت جامعه می باشد به عبارت دیگر رعایت حق حضانت این افراد از جهت خصوصیت و هویت آنان نبوده بلکه برحسب وظیفه ای است که برای انجام آن دارای حقوق می باشد(میرداداشى، 1381).

از نظر حقوق مدنی ایران ایجاد حق حضانت نتیجه انجام تکلیفی است که پدر و مادر در نگهداری و تربیت فرزند خود دارند(میرداداشى، 1381).

بدین توضیح که ازنظر قانونگذار ایران، والدین و سایر کسانی که بر طبق قانون یا تصمیم دادگاه این وظیفه را بعهده دارند در اجرای امور مربوط به حضانت دارای برتری و سلطه قانونی نسبت به دیگران می باشند(میرداداشى، 1381).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4 اهداف تحقیق

  1. بررسی حق بودن یا تکلیف بودن حضانت.
  2. بررسی شرط بودن مباشرت در حضانت.
  3. بررسی متغییرهای موثر در حضانت.
  4. بررسی قلمرو زمانی حضانت.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه آسیب شناسی فقهی قوانین حضانت

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه آسیب شناسی فقهی قوانین حضانت