No category

دانلود پایان نامه ارشد درمورد روز،، دارد.این، آیند).، ۱-فرد

آذر ۱۴, ۱۳۹۷

متفاوت شده است.حداقل یکی از معیارها (۱) خلق افسرده ؛ یا (۲) از دست دادن علاقه یا لذت است.(توجه: سمپتوم هایی که آشکارا علت های پزشکی دارند نباید جزو این فهرست به حساب آیند).
۱-فرد بیشتر طول روز، و تقریباً هر روز، خلق افسرده دارد.این موضوع را خودش اظهار می دارد (احساس می کند غمگین، تهی و خالی، یا نومید است) یا دیگران می بینند

مطلب مشابه :  تحقیق درمورد کاسپاز، ligand، Fas/Fas، آپوپتوزی

No Comments

Leave a Reply