راهکارهای مقابله با پدیده قاچاق کالا در اتاق بازرگانی بین المللی ICC-دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی جرم قاچاق کالا و راهکارهای مقابله با آن

قسمتی از متن پایان نامه :

 

– تعریف گمرکی[1]
در اصطلاح گمرک و سایر دستگاههای وصولی دولت، منظور از قاچاق،گریزاندن کالا از پرداخت مالیات و عوارض به دولت است و یا فرار دادن کالا از شمول مقررات دولتی و نقل و انتقال و خرید و فروش آن به طور غیرمجاز و ممنوع است[2].در ماده 29 قانون امور گمرکی مصوب 1350 ، نیز چنین بیان شده است:
مواد مشروحه زیر قاچاق گمرکی محسوب می­شود:
1 ـ وارد کردن کالا به کشور یا خارج کردن کالا از کشور به ترتیب غیرمجاز مگر آنکه کالای مزبور در موقع ورود و یا صدور ممنوع یا غیرمجاز و یا مجاز مشروط نبوده و از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض بخشوده نشده باشد.
2ـ خارج نکردن وسایط نقلیه و یا کالاهایی که به عنوان ورود موقت یا ترانزیت خارجی وارد کشور شده به استناد اسناد خلاف واقع مبنی بر خروج وسائط نقلیه و کالا.
3ـ بیرون بردن کالای تجاری از گمرک بدون تسلیم اظهارنامه و پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض خواه عمل در حین خروج از گمرک یا بعد از خروج کشف شود. هرگاه خارج کننده غیر از صاحب مال یا نماینده قانونی او باشد گمرک عین کالا و در صورت نبودن کالا، بهای آن را که از مرتکب گرفته می­شود پس از دریافت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مقرره به صاحب کالا مسترد می­دارد و مرتکب طبق مقررات کیفری تعقیب خواهد شد.
4ـ تعویض کالای ترانزیت خارجی یا برداشتن از آن.
5ـ اظهار کردن کالای ممنوع الورود یا غیرمجاز تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط با نام دیگر.
6ـ وجود کالای اظهار نشده ضمن کالای اظهار شده به استثنای مواردی که کالای مزبور از نوع مجاز بوده و مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن بیشتر از مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض کالای اظهار شده نباشد. کالای اظهار نشده ضمن کالای ترانزیتی اعم از اینکه کالای مزبور مجاز یا مشروط و یا ممنوع باشد مشمول این بند خواهد بود.
7ـ خارج نکردن یا وارد نکردن کالایی که ورود یا صدور قطعی آن ممنوع و یا مشروط باشد ظرف مهلت مقرر از کشور یا به کشوری که به عنوان ترانزیت خارجی یا ورود موقت یا کابوتاژ (Cabotage) یا خروج موقت یا مرجوعی اظهار شده باشد جز در مواردی که ثابت شود در عدم خروج یا ورود کالا سوء نیتی نبوده است.
8ـ واگذاری کالای معاف مندرج در ماده 37 به هر عنوان برخلاف مقررات این قانون و یا بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مربوطه.
9ـ اظهار کردن کالای مجاز تحت عنوان کالای مجاز دیگری که حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن کمتر است با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع.
10ـ  بیرون بردن کالا از گمرک با استفاده شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه خلاف یا اسناد خلاف واقع.
11ـ اظهار خلاف راجع به کمیت یا کیفیت کالای صادراتی به نحوی که منجر به خروج غیرقانونی ارز از کشور گردد.
با دقت در متن ماده مرقوم معلوم می­شود که قانونگذار تنها به ذکر مصادیق بارزی از قاچاق گمرکی پرداخته و بدین ترتیب قواعد و الگوهای اجرایی محدودی در این زمینه به دست داده است.
[1]-برای مطالعه بیشتر رک به : سوری، فریدن، «تحقیقی پیرامون قاچاق گمرکی و رابطه آن با جرم» پایان نامه دوره فوق لیسانس دانشکده شهید بهشتی تهران، 1359 ، ص 4 به بعد و همچنین درتاج، عبدالرضا، «بررسی نظری جرایم گمرکی در سیستم کیفری ایران و مطالعه عملی آن در حوزه قضائی هرمزگان» پایان نامه دوره فوق لیسانس، دانشکده حقوق شهید بهشتی تهران، 1364 ، ص 36 به بعد.
[2]– به نقل از وب سایت گمرک جمهوری اسلامی ایران
 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

: اهداف پژوهش:

در این پژوهش تلاش می­شود تا پدیده قاچاق کالا درکشور جمهوری اسلامی ایران ونیز بین معاهدات و اسناد بین المللی مورد مطالعه قرار گرفته و راهکارهای موجود در خصوص پیشگیری از قاچاق کالا در اتاق بازرگانی بین المللی ( ICC ) تبیین گردد.

ج : سئوالات پژوهش:

1- در میان دکترین حقوقی و مقررات موضوعه ایران، پدیده قاچاق کالا واجد چه تعاریف و آثاری است؟
2-از منظر حقوق بین الملل چه تدابیر و تعاریفی در خصوص قاچاق کالا ارائه شده است؟
3-راهکارهای مقابله با پدیده قاچاق کالا در اتاق بازرگانی بین المللی ICC چیست؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی جرم قاچاق کالا و راهکارهای مقابله با آن اتاق بازرگانی بین المللی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی جرم قاچاق کالا و راهکارهای مقابله با آن اتاق بازرگانی بین المللی