رژیم حقوقی حاکم بر قراردادهای بیمه بین المللی-پایان نامه ارشد حقوق

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  رژیم حقوقی حاکم بر قراردادهای بیمه بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 

بند چهارم : اصل مشارکت ( تعدد بیمه )

اصل تعدد بیمه در حقوق داخلی در همه کشورها مورد توجه است و لکن در بیمه بین المللی جایگاهی ندارد .

با توجه به اینکه تعهد بیمه گر در جبران خسارت و پرداخت غرامت و بازگشت مورد بیمه به حالت قبل از ایجاد خسارت است ؛ لذا این اصل وجود دارد که بیمه گذار نبایستی از بیمه انتفاع حاصل نماید .

بنابراین هر عمل بیمه گذار که موجب ایجاد انتفاع وی از قرارداد بیمه شود موجب بطلان قرارداد می گردد .

یکی از موارد ایجاد امکان برای انتفاع بیمه گذار از قرارداد بیمه ، تعدد بیمه برای یک موضوع است به نحوی که در صورت دریافت غرامت از بیمه گران متعدد، مبلغ غرامت بیش از ارزش مال مورد بیمه بوده و موجب سود بیمه گذار می گردد .

بند پنجم : اصل علت نزدیک [1]

شرکت های بیمه در قراردادهای خود سعی می کنند با تعیین دقیق حوادث احتمالی ، پرداخت خسارت را محدود سازند . بنابراین در صورت وقوع حادثه ، لازم است رابطه علت و معلولی بین حادثه و خسارت وجود داشته باشد .

بیمه گذار باید اثبات نماید بین خسارت و حادثه رابطه علت و معلولی و مستقیم وجود دارد. یعنی خسارت مستقیماً از حادثه بیمه شده ایجاد شده است هر چند ممکن است دلیل یا عواملی بین حادثه و خسارت وجود داشته باشد لیکن چنانچه بین خسارت و حادثه مورد بیمه رابطه معقول باشد بیمه گر مسئول است چنانچه عرف و عقل خسارت را ناشی از حادثه بداند خطر مورد بیمه محقق شده است .

به مفهوم ساده تر خسارت وارده ممکن است ناشی از مجموعه علت های بهم پیوسته باشد که هر یک از پی دیگری اتفاق می افتد و از نتیجه آن ناشی شود . در این مورد نزدیک ترین اتفاق منجر به خسارت در صورتی که تحت پوشش بیمه باشد مشمول دریافت خسارت خواهد شد .

شرط اصل علت نزدیک غالباً به اشتباه ، اشاره به دکترین « سبب مقارن » می شود . در واقع ، سبب مقارن ، نام بی مسمایی است زیرا بیان کننده این معنی است که وقایع ، اعمال یا نیروها باید همزمان تحقق یابند .

به عنوان نمونه ای از تأثیر این شرط ، در دعوی Gillis v. Sun ins. ؛ در بیمه نامه ای که خسارت ناشی از آب را استثناء نموده بود ، وقتی که باد به عنوان خطر تحت پوشش بیمه باعث سقوط راهرو و فرو ریختن شد ، پوشش بیمه ای مورد تایید قرار گرفت ؛ زیرا باد سبب مستقیم خسارت بود .

همچنین در دعوی sauer v. general ins . co  در جایی که آب از سیستم لوله کشی ، به عنوان خطر تحت پوشش ، نشت کرده بود ، پوشش بیمه ای تایید شد . خطر تحت پوشش ، سبب مستقیم خسارت ناشی از نشست ساختمان بود که خطری استثناء شده محسوب می شد . [2]

[1] . Proximate Cause

[2] . tripathy, nalini prava, insurance, theory and practice, new Delhi, 2006,p.127

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه رژیم حقوقی حاکم بر قراردادهای بیمه بین المللی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه رژیم حقوقی حاکم بر قراردادهای بیمه بین المللی