پایان نامه حقوق

رژیم حقوقی حاکم بر قراردادهای بیمه بین المللی-پایان نامه ارشد حقوق

مهر ۹, ۱۳۹۵

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  رژیم حقوقی حاکم بر قراردادهای بیمه بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 

بند چهارم : اصل مشارکت ( تعدد بیمه )

اصل تعدد بیمه در حقوق داخلی در همه کشورها مورد توجه است و لکن در بیمه بین المللی جایگاهی ندارد .

با توجه به اینکه تعهد بیمه گر در جبران خسارت و پرداخت غرامت و بازگشت مورد بیمه به حالت قبل از ایجاد خسارت است ؛ لذا این اصل وجود دارد که بیمه گذار نبایستی از بیمه انتفاع حاصل نماید .

بنابراین هر عمل بیمه گذار که موجب ایجاد انتفاع وی از قرارداد بیمه شود موجب بطلان قرارداد می گردد .

یکی از موارد ایجاد امکان برای انتفاع بیمه گذار از قرارداد بیمه ، تعدد بیمه برای یک موضوع است به نحوی که در صورت دریافت غرامت از بیمه گران متعدد، مبلغ غرامت بیش از ارزش مال مورد بیمه بوده و موجب سود بیمه گذار می گردد .

بند پنجم : اصل علت نزدیک [1]

شرکت های بیمه در قراردادهای خود سعی می کنند با تعیین دقیق حوادث احتمالی ، پرداخت خسارت را محدود سازند . بنابراین در صورت وقوع حادثه ، لازم است رابطه علت و معلولی بین حادثه و خسارت وجود داشته باشد .

بیمه گذار باید اثبات نماید بین خسارت و حادثه رابطه علت و معلولی و مستقیم وجود دارد. یعنی خسارت مستقیماً از حادثه بیمه شده ایجاد شده است هر چند ممکن است دلیل یا عواملی بین حادثه و خسارت وجود داشته باشد لیکن چنانچه بین خسارت و حادثه مورد بیمه رابطه معقول باشد بیمه گر مسئول است چنانچه عرف و عقل خسارت را ناشی از حادثه بداند خطر مورد بیمه محقق شده است .

مطلب مشابه :  پایان نامه بررسی لزوم تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام

به مفهوم ساده تر خسارت وارده ممکن است ناشی از مجموعه علت های بهم پیوسته باشد که هر یک از پی دیگری اتفاق می افتد و از نتیجه آن ناشی شود . در این مورد نزدیک ترین اتفاق منجر به خسارت در صورتی که تحت پوشش بیمه باشد مشمول دریافت خسارت خواهد شد .

شرط اصل علت نزدیک غالباً به اشتباه ، اشاره به دکترین « سبب مقارن » می شود . در واقع ، سبب مقارن ، نام بی مسمایی است زیرا بیان کننده این معنی است که وقایع ، اعمال یا نیروها باید همزمان تحقق یابند .

به عنوان نمونه ای از تأثیر این شرط ، در دعوی Gillis v. Sun ins. ؛ در بیمه نامه ای که خسارت ناشی از آب را استثناء نموده بود ، وقتی که باد به عنوان خطر تحت پوشش بیمه باعث سقوط راهرو و فرو ریختن شد ، پوشش بیمه ای مورد تایید قرار گرفت ؛ زیرا باد سبب مستقیم خسارت بود .

همچنین در دعوی sauer v. general ins . co  در جایی که آب از سیستم لوله کشی ، به عنوان خطر تحت پوشش ، نشت کرده بود ، پوشش بیمه ای تایید شد . خطر تحت پوشش ، سبب مستقیم خسارت ناشی از نشست ساختمان بود که خطری استثناء شده محسوب می شد . [2]

[1] . Proximate Cause

[2] . tripathy, nalini prava, insurance, theory and practice, new Delhi, 2006,p.127

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه رژیم حقوقی حاکم بر قراردادهای بیمه بین المللی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

مطلب مشابه :  پایان نامه حقوق:اختلاف نظر در خصوص شهادت کتبی در بین فقها و حقوقدانان

پایان نامه رژیم حقوقی حاکم بر قراردادهای بیمه بین المللی