سرعت پردازش و افسردگی

سرعت پردازش و افسردگی

اوکانر[1] و همکاران (1990) گزارش کردند که بیماران افسرده اغلب اوقات تجربه‌ی ذهنی کند شدن سرعت ذهنی را گزارش می‌کنند. بربیون[2] و همکاران (2000) و فن[3] و همکاران (2001) بیان کردند که کندی شناختی ممکن است در اختلال عصب روان‌شناختی مرتبط با افسردگی اساسی تک‌قطبی سهیم باشد. نبز[4] و همکاران (2000) بیان کردند که کندی پردازش اطلاعات، همچنین اختلال در حافظه کاری، اختلال عصب روان‌شناختی را در سالخوردگان افسرده واسطه‌گری می‌کند. مطالعاتی در این راستا صورت گرفت که سرعت شناختی و حرکتی هر دو در افراد افسرده مختل می‌شوند (کالگیوری[5] و الوانگر[6]،2000). الیوت[7] و همکاران (1996) دریافتند که میان‌سالان افسرده تنها در سرعت شناختی و نه حرکتی آسیب می‌بینند.

درحالی‌که بدکارکردی در افسردگی دوران سالخوردگی امری شایع است، تمام جنبه‌های شناختی به یک میزان تأثیر نمی‌پذیرند. آورده شده است که بیماران افسرده تنها در تکالیفی که تقاضاهای سنگینی از منابع پردازش دارد اختلال دارند بنابراین کاهش منابع در افسردگی سالخوردگی مشاهده می‌شود. مطالعه نبز[8] و همکاران (2000) به بررسی این موضوع می‌پردازد که آیا منابع پردازش در شکل حافظه کاری و سرعت پردازش کاهش می‌یابند و اینکه آیا کاهش در این منابع می‌تواند واسطه‌ی اختلالات عصب روان‌شناختی باشد.

نتایج این مطالعه بیانگر آن بود که عملکرد بیماران افسرده در هر دو مقیاس حافظه کاری و سرعت پردازش اطلاعات کاهش می‌یابد. درحالی‌که این مقیاس‌ها در بیماران افسرده‌ای که درمان می‌شوند بهبود یافته و میزان اختلالات بیشتر از آنچه در گرده کنترل مشاهده می‌شود نخواهد بود.

براون و همکاران (2013) به‌منظور بررسی اثر افسردگی و شناخت بر روی افسردگی در سالخوردگان مبتلا به آمنزی و غیر مبتلا پرداختند. آن‌ها دریافتند که علائم افسردگی، اختلالات حافظه و کاهش در سرعت پردازش اطلاعات به‌طور معناداری با اختلالات کارکردی در ارتباط بودند. سرعت پردازش درواقع واسطه‌ی اثر افسردگی بر عملکرد فرد بود و اثر بدکارکردی اجرایی را بر عملکرد بیماران کاملاً وساطت می‌کرد؛ بنابراین یافته‌ها نشانگر آن بودند که سرعت پردازش در اثری که افسردگی و اختلال در کارکردهای اجرایی بر اختلال عملکرد فرد دارند نقش مرکزی را ایفا می‌کند.

در تضاد با این یافته‌ها پورسل[9]، ماروف[10]، کاریوس[11] و پانتلیس[12] (1997) گزارش کردند که بیماران کم سال‌تر در اندازه‌گیری‌های برنامه‌ریزی و تغییر آمایه و نه در سرعت شناختی اختلالاتی را نشان می‌دهند. درنتیجه پورسل نتیجه گرفت که بیماران افسرده جوان کاهش سرعت شناختی، همانند آنچه در بیماران میانسال و سالخورده وجود دارد را نشان نمی‌دهند. مشکلی که در این تفسیر وجود دارد آن است که سرعت شناختی اندازه‌گیری شده به‌وسیله الیوت[13] و همکاران (1996) و پورسل و همکاران (1997) با استفاده از زمان واکنش در مدت تکلیف برنامه‌ریزی سنجش شده است.

تاربوک[14] و پیکل[15] (1995) دریافتند که بیماران افسرده سالمند بیش از بیماران افسرده جوان کاهش در سرعت پردازش را نشان می‌دهند.

تعدادی از مطالعات نیز به ارزیابی سرعت پردازش اطلاعات در بیماران مبتلا به ام اس[16] پرداخته‌اند. به نظر می‌رسد که کاهش در سرعت پردازش اطلاعات عملکرد نوروسایکالوژیکی را در بیماران MS مشخص می‌کند. اگرچه، تأثیر علائم افسردگی که در این جمعیت بسیار شایع هستند بر سرعت پردازش اطلاعات، بررسی نشده است.

لوبرینی[17]، پریانز[18]، ریوز-لاگو[19] و فرانک[20] (2012) در مطالعه خود در مقایسه میان بیماران MS با و بدون افسردگی دریافتند که بیماران بدون علائم افسردگی به‌طور معناداری در آزمون استروپ و زمان کارکردی بدتر از گروه کنترل عمل کردند. تأثیر ام اس در عملکرد عصب روان‌شناختی قابل‌تعمیم نبود. به نظر می‌رسد که علائم افسردگی نقش مهمی را در نقص سرعت پردازش ایفا می‌کنند. درحالی‌که ام اس سرعت پردازش اطلاعات را کاهش می‌دهد، علائم افسردگی با کسری شناختی مخصوص به خود و متفاوتی از سرعت همراه بود.

(لاندرو[21]، کلیوس[22] و اسلتولد[23]، 2004) در مطالعه‌ای به ارزیابی سرعت پردازش اطلاعات، حافظه کاری و کارکردهای اجرایی در مرحله اول ام اس پرداخت و اینکه آیا شدت علائم افسردگی بر این جنبه‌های شناختی در ام اس تأثیرگذار خواهد بود یا خیر؟ مطالعه آن‌ها بیانگر آن بود که بیماران کاهش در سرعت پردازش اطلاعات و اختلال در حافظه کاری را نشان دادند، درحالی‌که کارکردهای اجرایی که با استفاده از کارت‌های ویسکانسین اندازه‌گیری می‌شد، متأثر نشده بود. علائم افسردگی بر سرعت پردازش اطلاعات در این بیماران مؤثر بود اما بر حافظه کاری اثری نداشت.

فونتکوبرتا[24]، و بنیتو-لئون[25] (2015)، به بررسی سرعت پردازش اطلاعات در مراقبان مضطرب و افسرده بیماران مبتلا به ام اس پرداختند. آن‌ها با بررسی 63 نفر از این مراقبان با استفاده از تکالیف عصب‌شناختی و ارزیابی بالینی همچون داده‌های شرایط معلولیت (EDSS) در یافتند که اختلال در سرعت پردازش اطلاعات مستقلاً با شدت علائم افسردگی مراقبان بیماران ام اس در ارتباط است.

افسردگی زمان واکنش را افزایش می‌دهد و درمان‌های ضدافسردگی آن را کاهش می‌دهند. (کالب، دورنر[26] و کالب[27]،2006) در مطالعه خود به اندازه‌گیری زمان واکنش پرداختند. آن‌ها دریافتند که افسردگی و درمان‌های ضدافسردگی تأثیرات متضادی بر زمانه‌ای واکنش و میزان خطا دارند.

تسورتز[28]، تامسون[29] و استاگ[30] (2002) به بررسی سرعت پردازش اطلاعات در نوجوانان مبتلا به افسردگی تک‌قطبی پرداختند. آن‌ها 20 نوجوان افسرده درمان شده و 19 نوجوان افسرده درمان‌نشده مورد مقایسه قراردادند. آن‌ها از تکلیفی در این جهت استفاده کردند که به‌سرعت حرکتی نیاز نداشت. نتایج نشانگر آن بود که افسردگی تک‌قطبی با کاهش در سرعت پردازش اطلاعات در بیماران نوجوان در ارتباط است.

حاتمی و زمانی (1382) در مطالعه‌ای به بررسی تأثیر حالات خلقی بر سرعت پردازش ذهنی پرداختند. به همین منظور آن‌ها از 45 دانشجوی بهنجار را به شکل تصادفی در سه گروه قرار داده و در یک گروه خلق شاد و در دیگری خلق غمگین را القا کردند، گروه سوم گروه کنترل بودند. نتایج بیانگر آن بود که سرعت بازشناسی کلمات در حالت خلقی غمگین کندتر از حالت خلقی شاد و عادی صورت می‌گیرد. همچنین خلق شاد موجب تسریع در بازشناسی کلمات مثبت می‌شود؛ اما اثر خلق غمگین در تسریع بازشناسی کلمات منفی معنادار نبود

[1].O’Connor

[2] .Brebion

[3]. Fann

[4]. Nebes

[5] .Calgiuri

[6]. Ellwanger,

[7]. Elliott

[8]. Nebes

[9]. Purcell

[10] .Maruff

[11] .Kyrios

[12] .Pantelis

[13] .Elliott

[14] .Tarbuck

[15].Paykel

[16]. Multiple Sclerosis

[17]. Lubrini

[18] . Perianez

[19] . Rios-Lago

[20]. Frank

[21] . Landrøa

[22] . Celius

[23] .Sletvold

[24]. Fontcubert

[25]. Benito-León

[26] .Do¨ rner

[27]. Kalb

[28]. Tsourtos

[29] .Thompson

[30].Stough