No category

منابع تحقیق درمورد تصمیم گیری

آذر ۱۴, ۱۳۹۷

افزایش داد.
کیائولون و روزل(۱۹۹۳) تقاضای کود را در چین مورد بررسی قرار داده اند،آنها در این مقاله اثر سیاست توزیع کود شیمیایی توسط دولت روی تصمیم گیری زارعین را آزمون می کنند و سعی می کنند برای سوالات زیر جوابهای پیدا می کنند: سیاست توزیع کود چه اثری روی رفتار تولید زارعین در محیط در حال اصلاح دارد؟عوامل اصلی تعیین کننده

مطلب مشابه :  پایان نامه درمورد میابد.، بافتی، رود.،

No Comments

Leave a Reply