No category

منابع تحقیق درمورد تولیدات کشاورزی

آذر ۱۴, ۱۳۹۷

است که اثرات آزادسازی بازار نهاده ها بردو نوع است؛ (۱) اثر مستقیم روی میزان تولید کشاورزی بخاطر تغییر در سطح مصرف نهاده ها، (۲) اثر غیر مستقیم روی تولیدات کشاورزی وغیر کشاورزی ناشی ازتخصیص مجدد پس اندازهای برگشتی از کاهش یا حذف یارانه نهاده ها. آخرین نتیجه ای که از این مطالعه در این مقاله گرفته می شود این است که بنگلادش بدون

مطلب مشابه :  منبع مقاله دربارهنفقه، اشخاص ثالث، بازرگانان

No Comments

Leave a Reply