No category

منابع و ماخذ پایان نامه بی‌نهایت، اصلی۴۰(PCA)، صدها، ۱-۷-۱-

آذر ۱۴, ۱۳۹۷

دست می آید. می توان این تغییرات را بر روی محور دیگری که عمود بر اولی است درنظر گرفت و داده ها را بر آن تصویر کرد که به آن Scores بر PC2 می گویند.

۱-۷-۱- آنالیز مولفه‌های اصلی۴۰(PCA)
دستگاه‌های آزمایشگاهی پیشرفته می‌توانند داده‌های بی‌نهایت زیادی را تولید کنند و به راحتی صدها و هزارها متغیر برای هر آزمایش ایجاد

مطلب مشابه :  پایان نامه با واژه های کلیدی دارد.آلونک، شاغلان، ، جداسازبین

No Comments

Leave a Reply