No category

منابع و ماخذ پایان نامه چند متغیره

آذر ۱۴, ۱۳۹۷

زیر باید مورد توجه قرار گیرد: روشن بودن هدف مطالعه، طراحی درست آزمایش، انتخاب مدل مناسب، تخمین پارامترها و در گام آخر تعیین دقت پارامترهای پیش‌بینی شده. مزیت عمده آنالیز چند جزئی با استفاده از کالیبراسیون چند متغیره، سرعت آنالیز است یعنی برای تعیین مقدار گونه مورد نظر در مخلوط چند جزئی نیاز به مرحله جدا سازی نخواهد بود. بیشترین

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع مناطق روستایی، رضایت از زندگی، ویژگی های اجتماعی، رضایت از زندگ

No Comments

Leave a Reply