No category

منابع و ماخذ پایان نامه [۱۷].، PC1، برPC1،، X2-X1

آذر ۱۴, ۱۳۹۷

ها با اولین مؤلفه اصلی مشخص می شود. دومین مؤلفه اصلی PC2ماکسیمم مقدار واریانس داده های باقیمانده را توضیح می دهد که عمود بر جهتPC1 است. پس هر PC اضافی تعریف مقدار واریانس داده ها است که با همه PC های قبلی به صورت عمودی قرار گرفته است [۱۷].
با تصویر نقاط مربوط به داده ها از فضای اصلی X2-X1 برPC1، ماتریس Scores بر PC1 به

مطلب مشابه :  منابع تحقیق درمورد مدیریت آب

No Comments

Leave a Reply