No category

منبع پایان نامه درباره اکسیداسیون

آذر ۱۴, ۱۳۹۷

و قادر خواهند بود که مواد آلاینده، دود و باکتریهای مضر را به مواد بی ضرری مانند H2O و CO2 تجزیه کنند. در نتیجه، رادیکالهای تشکیل شده در نقش یک اکسید کنندهی قوی با ترکیبات آلی واکنش میدهند. محققان از اکسیداسیون فتوکاتالیستی برای شکستن و از بین بردن بسیاری از آلایندههای ارگانیک(آلی) و تبدیل آنها به CO2 و آب استفاده می کنند. این روش

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژه های پرسشنامه-، میدانی،، دهد.[۷]، گراف‌های

No Comments

Leave a Reply