No category

منبع پایان نامه درباره اکسیداسیون

آذر ۱۴, ۱۳۹۷

برای تصفیه آب آشامیدنی، از بین بردن باکتریها و ویروسها و جدا کردن فلزات از جریان فاضلابها بکار می رود .در مورد تصفیه آب، تحقیقات نشان داد که هیدروکربنهای آلیفاتیک کلردار با استفاده از این روش کلرزدایی شده و به CO2 و H2O شکسته می شوند. علاوه براین بسیاری از آروماتیکها نظیر فنول که در برابر واکنشهای اکسیداسیونی معمولی مقاوم هستند

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه درمورد الگوریتم ژنتیک، انتخاب طبیعی

No Comments

Leave a Reply