نقش اسلام وکشورهای اسلامی دررعایت واهمیت حقوق کودکان- پایان نامه رشته حقوق

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی حقوق کودک درمخاصمات مسلحانه درحقوق اسلام

قسمتی از متن پایان نامه :

 

ـ فرضیات تحقیق
1-گرچه ­دولت­ها باپیشرفت­ تکنولوژی­، صنعتی­شدن ­و وضع­قوانین­ ومقررات­ درقالب­کنوانسیون، میثاق­نامه و مقاوله­نامه ­توانسته­اند تاحدودی­، حمایت­هایی­رادرزمینه­ حقوق­کودکان­ درگیردرمخاصمات­مسلخانه ­انجام­دهند ولی هنوزاین حمایت­هاکافی­نبوده­ وبرخی­ازکشورهابه­بهانه­های­مختلف­ازاجراکردن­مقررات­خودداری ­می­کنند.
2-دولت­هابایدراه­حل­های­پیشگیرانه ­باضمانت­اجرای­بالاتری­رابرای­حمایت­ازحقوق­کودکان­درپیش­گیرند ­بنحوی که­کودکان­درتمام­کشورها احساس­آرامش ­وآسایش­نمایند.
3-نقش­اسلام ­وقوانین ­وتعالیم­آن­درحمایت­ ازکودکان ­برهیچ­کس­پوشیده ­نیست ­ولازم­است ­جوامع ­بین­المللی ­با انسجام بیشتر وبا الهام ­ازتعالیم­اسلام­ گام­های­محکم­تری ­درحمایت­ازحقوق­کودکان­ درسطح ­بین­المللی­برداشته­و با تعامل­­بیشتر بایکدیگرهمکاری نمایند.
د ـ اهداف تحقیق (شامل اهداف علمی،کاربردی وضرورت های خاص انجام تحقیق)
1- بیان ­وبررسی حمایت­های انجام شده ازکودکان درحقوق بشردوستانه بین­المللی واسلامی
2- بررسی کمبودها ونواقص حمایت های بین المللی ازکودکان درمخاصمات
3- ارائه­ی­پیشنهادهایی­برای­رفع نواقص­موجوددراسنادبین­المللی­مربوط­به­حقوق­کودک­درتعارضات­مسلحانه
ه­ـ­ روش­تحقیق
روش­فیش­برداری­وکتابخانه­ای
و­ـ­ ساختارتحقیق
ازآنجاکه­بحث­کودکان ­وحقوق­آنان­یکی­ازمباحث­مهم ­وکلیدی­به­شمارمی­رود ووجودجنگ­ها وسوءاستفاده­از­ کودکان­درجوامع­بسیارمتداول­است­ ودرنقاط­مختلف­جهان­ شاهدتضییع­حقوق­آنها می­باشیم­، لذانیازاست­درسطح بین­­المللی­به­حقوق­این­قشراحترام­قائل­شده­ وبرای­احقاق­حقوق­آنان­چاره­اندیشی­شود واین­جامه­عمل­نخواهدپوشید مگردراثرحمایت­ همه­ی­کشورهای­جهان، بایدتدابیری ­اتخاذشود تاکودکان­درجنگ­ها شرکت­ داده­نشوند واین­در گرو­ی ­وضع مقررات­ وقوانین­بین­المللی ­وتضمین­رعایت­آن­ ازطرف­دولت­هاست. برای­آشنایی­بیشتر بامقررات وضع­شده درجوامع ­بین­المللی­درخصوص­حقوق­کودکان­، دراین­تحقیق­وپژوهش­مسائل­مبتلابه ­­این­گروه ازافرادرا درسه­فصل­جداگانه­که­فصل­اول­تعاریف­ ومفاهیم­کلی(جنگ­وکودک)، فصل­دوم ­حمایت­از کودکان­دراسناد و حقوق­اسلام­وفصل­سوم مخاصمات­مسلحانه ­وحقوق­کودکان­راشامل­می­شود، موردبررسی­وپژوهش قرارمی­گیرد.
 
 
 
  

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سئوال های تحقیق
1- آیا مقررات وضع شده بین­المللی درحمایت ازحقوق کودکان درمخاصمات جامع وکامل است؟
2- راه حل­های پیشگیرانه برای رعایت حقوق کودکان درمخاصمات چیست؟
3- نقش اسلام وکشورهای­اسلامی دررعایت واهمیت حقوق کودکان چگونه است؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی حقوق کودک درمخاصمات مسلحانه درحقوق اسلام

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی حقوق کودک درمخاصمات مسلحانه درحقوق اسلام