پایان نامه ارشد :اختیارات ولی قهری در فقه وحقوق موضوعه ایران

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی فقهی وحقوقی ولایت قهری پدر وجدّ پدری

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بند اول – ولایت قهری درقانون مدنی ایران

ولایت ( به فتح وکسر واو) درلغت به معنی حکومت کردن، تسلط پیدا کردن، دوست داشتن، یاری دادن، دست یافتن وتصرف کردن آمده است.

قهری درلغت به معنی جبری واضطراری است. دراصطلاح حقوق مدنی، ولایت قدرت و اختیاری است که برابر قانون به یک شخص صلاحیت دار برای اداره امور محجور واگذار شده است.  این ولایت دارای اقسامی است:

1- ولایتی که به حکم مستقیم قانون واگذار شده باشد اصطلاحا ولایت قهری نامیده می شود.

2- وظیفه وسمتی است که ازجانب پدر یا جد پدری یا سرپرستی محجور تعیین شده باشد. ماده 1181 ق. م.

3-  گاهی نیز شخصی که به وسیله دادگاه برای اداره مهجور تعیین شده است امین نامیده می شود. ماده 1187 ق.م  وماده 15 قانون جدید حمایت خانواده .

ولایت قهری به مفهومی که گفته شد درهمه کشورها وجود دارد. به تعبیر دیگر درهمه کشورها شخص یا اشخاصی که به صغیر نزدیک هستند وبه او دلبستگی ومهر فطری دارند برای سرپرستی واداره امور صغیر به حکم مستقیم قانون تعیین شده اند. چرا که فطرت آدمی ومصلحت طفل وجامعه اقتضا می کند که سرپرستی صغیر واداره امور او حتی الامکان به پدر واشخاص دیگری که قرابت نزدیک با او دارند وبه سرنوشت وخوشبختی او علاقمند هستند واگذار گردد.

پس نهاد ولایت قهری یک نهاد حقوقی است که از طبیعت بشر ومقتضیات زندگی خانوادگی واجتماعی سرچشمه می گیرد واز این لحاظ در همه کشورها پذیرفته شده است. اگرچه در تعیین اشخاصی که عهده دار این قسمت هستند

در مورد عدم صلاحیت جد پدری ومادر هم قانون به دادگاه اجازه داده است که اقدام به ضمّ امین یا نصب قیم نماید ونصب قیم درواقع مستلزم عزل یا انعزال جد پدری یا مادر است.

بند دوم – تحول قانون حمایت خانواده درخصوص ولایت قهری

شکی نیست که پدر، امروزه کماکان ولی قهری به شمارمی رود حتی درقانون حمایت خانواده درصورتی که پدر درقید حیات باشد واهلیت وشایستگی وتوانایی اداره امور صغیر را داشته باشد، ولی قهری منحصر به شمار می رود وجد پدری یا جد مادر سمتی به عنوان ولی نخواهد داشت. جد پدری از لحاظ ولایت در درجه دوم بعد از پدر درردیف مادر قرارمی گیرد. این مطلبی است که از بند اول ماده 15 قانون حمایت خانواده استنباط می شود.

نکته قابل تأمل دربحث این است که آیا ولایت جد پدری امروزه نیز مانند گذشته ولایت قهری است یا نوعی دیگر ولایت است که قانون حمایت خانواده تأسیس کرده است.

بعضی از حقوقدانان برآنند ولایت جد پدری برابر قانون حمایت خانواده که مؤخر از قانون مدنی است ولایت قهری نیست زیرا ولایت قهری به حکم مستقیم قانون وبدون دخالت یک مقام رسمی به کسی تفویض شده باشد درحالی که واگذاری ولایت به جد پدری موکول به تقاضای دادستان و تصویب دادگاه شهرستان است.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سئوالات تحقیق

1- مهم ترین مسئولیت هایی که بر عهده ولی قهری قرار می گیرد چیست؟

2- ولی قهری از چه اختیاراتی در فقه وحقوق موضوعه ایران برخورداراست؟

3- آیا اذنی که ولی قهری درباره نکاح دوشیزه رشیده می دهد لازم است یا جایز؟

اهداف تحقیق

آنچه دراین رساله مد نظر قرار گرفته این است که بتوانم یک دورنمایی از ولایت قهری پدر وجد پدری درنکاح دختر ومطالب مهم دیگری که درآمده بپردازم، البته موضوع ولایت از دوران  بسیارقدیم یک دغدغه برای والدین بوده وخواهد بود، چون حاصل زندگی زن ومرد، فرزندان آنان می باشند لذا همیشه به دنبال خوشبختی آنان سعی وتلاش می کنند.

به نظر می رسد که دراین مبحث کتب زیادی نگارش یافته ولی بطور بسیار تخصصی درکتب فقهی و قوانین موضوعه بدان پرداخته اند ولی نگارنده رساله سعی نموده بطور گزینشی در حول یک محور با توجه به موضوع رساله بپردازم وبا زبان بسیار ساده وقابل فهم ودرک درحد بضاعت خودم.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی فقهی وحقوقی ولایت قهری پدر وجدّ پدری

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی فقهی وحقوقی ولایت قهری پدر وجدّ پدری