پایان نامه ارشد حقوق:جایگاه و محدوده اصل تغییر ناپذیری دعوا در حقوق ایران

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 اصل تغییرناپذیری دعوا در حقوق ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بند دوم) علنی بودن دادرسی

مقصود از علن، آگاهی ثالث است و علنی بودن دادگاه «یعنی آزاد بودن ورود وخروج مردم به جلسه ی دادرسی تا بتوانند از جریان آن آگاه شوند». ( جعفری لنگرودی، 1378). علنی بودن دادرسی در اصطلاح عبارت است از عدم ایجاد مانع برای حضور افراد و رسانه ها در جلسه های دادگاه و انتشار جریان دادرسی بار رعایت حق متهم و بزه دیده که یکی از معیارهای اصول دادرسی عادلانه است.[1]

این اصل نیازمند الزاماتی مانند رفع موانع حضور افراد و امکان انتشار جریان رسیدگی، حضور متهم در ادگاه، رویارویی متهم با شاکی و گواهی و پرسش از انان، مشخص بودن هویت کنکاشگران فرایند کیفری، شفاهی بودن دادرسی و اعلان و قرائت رأی است ( نیکویی، 1385). اعتقاد به این اصل که عدالت باید دیده شود تا جاری گردد. اصلی بنیادین برای نظام های حقوقی است.مردم حق حضور در دادگاه را دارند. (خالقی، 1383).

این مسأله برای آن است که نوعی درک عمومی از دادگاه به عنوان جایگاه انصاف به وجود آید وتمایل به پذیرش آمریت تصمیمات قضّات در میان مردم تقویت گردد.حق آگاهی مردم از نحوه کارکرد،کارگزاران حکومتی باعث شده اصل علنی بودن به عنوان اصلی ضروری در قوانین اساسی پیش بینی گردد (موذن زادگان، 1379).

 

 

 

اصل علنی بودن رسیدگی دادگاه نیز در متون قانونی مورد توجه واقع شده است:

ماده 14 میثاق مدنی وسیاسی: همه در مقابل دادگاه ها ودیوان های دادگستری متساوی هستند هر کس حق دارد به اینکه به دادخواهی او منصفانه وعلنی در یک دادگاه صالح که مستقل وبی طرف تشکیل شده طبق قانون رسیدگی شود.

ماده10اعلامیه حقوق بشر:  هرکس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مستقل و بی طرفی منصفانه و علنا رسیدگی بشود.

[1] . طبق قانون آئین دادرسی کیفری، علنی بودن دادرسی در تبصره 1 ماده  188چنین تعریف شده است.که منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی است. خبرنگاران رسانه ها می توانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیه کرده و بدون ذکر نام یا مشخصاتی که معرفی هویت فردی یا موقعیت اداری واجتماعی شاکی ومتشکی عنه باشد منتشر نماید.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق

1ـ سوال اصلی

آیا روش و شرایط پیش بینی شده در مقررات دادرسی مدنی ایران برای تغییر در دعوا با اصل رعایت حقوق متداعیین تناسب و انطباق دارد؟

2ـ سوالات فرعی

الف) در چه مواردی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران از این اصل عدول شده  و  تغییراتی در دعوای ابتدایی اعمال شده است؟

ب) قانون آیین دادرسی فعلی، از حیث جایگاه و رعایت این اصل چه نقایص و ضعف هایی دارد؟

ج) چه راهکارها و تدابیری را می توان برای هر چه بهتر رعایت شدن این اصل بکار بست؟

د) با توجه به مواد مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی ایران در مورد تغییر در دعوا، چه زمان و شرایطی برای تغییر در دعوا در نظر گرفته شده است؟

ج) اهداف تحقیق

1ـ هدف اصلی

تبیین جایگاه و محدوده اصل تغییر ناپذیری دعوا در حقوق ایران

2ـ اهداف فرعی

الف) تبیین و تشریح دلایل و مصلحت هایی که موجب شده است در بعضی موارد قانونگذار از این اصل عدول کرده و احکام جداگانه ای مقرر نماید.

ب) تببین نقایص و ضعف های قانون آیین دادرسی فعلی در خصوص اصل تغییر ناپذیر ی دعوا

ج) تبیین راهکارها و تدابیر جدید برای برطرف کردن نقایص و اجرای هر چه بهتر اصل تغییر ناپذیری دعوا در حقوق ایران

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه اصل تغییرناپذیری دعوا در حقوق ایران

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه اصل تغییرناپذیری دعوا در حقوق ایران