پایان نامه با موضوع ارائه راهکارهای مقابله با پدیده قاچاق کالا در اتاق بازرگانی بین المللی ICC

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی جرم قاچاق کالا و راهکارهای مقابله با آن

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست مطالب
کلیات تحقیق.. 1
مقدمه: 1
الف : بیان ضرورت تحقیق: 2
ب : اهداف پژوهش: 3
ج : سئوالات پژوهش: 3
د : فرضیات پژوهش: 4
ه : روش و ابزار پژوهش: 4
فصل اول : موضوع شناسی قاچاق.. 6
مبحث اول- بیان مفاهیم و کلیات قاچاق.. 6
گفتار اول – تعریف قاچاق.. 6
گفتار دوم-  انواع قاچاق.. 12
مبحث دوم- عوامل مؤثر بر قاچاق کالا 18
گفتار اول- عوامل ساختاری: 19
گفتار دوم- عوامل رفتاری.. 19
گفتار سوم- عوامل زمینهای: 20
مبحث سوم- آثار و تبعات قاچاق بر جوامع. 21
گفتار اول- اخلال در سیاستهای اقتصادی.. 21
گفتار دوم- کمک به افزایش فقر: 23
گفتار سوم- تسهیل انحصار و رانت خواری.. 24
گفتار چهارم- مشکلات پولی: 25
مبحث چهارم- نهادهای اداری مسؤول اعمال واکنشهای کیفری اداری.. 25
گفتار اول: ادارات مأمور وصول درآمدهای دولت.. 26
گفتار دوم: سازمانهای شاکی.. 34
فصل دوم: راهبردهای ایران در خصوص برخورد با قاچاق کالا 41
مبحث اول : تاریخچه قاچاق در ایران. 42
مبحث دوم : برخی راهکار های مقابله با قاچاق در ایران. 48
مبحث سوم: وضعیت قوانین ومقررات در خصوص قاچاق در ایران. 50
مبحث چهارم : دیدگاههای فقهی در خصوص قاچاق کالا 56
فصل سوم:  قاچاق کالا در حقوق بین الملل.. 59
مبحث اول –قاچاق کالا از منظر اقتصاد، سیاست و حقوق جزای بین الملل.. 59
گفتار اول- قاچاق کالا از منظر اقتصاد و سیاست بین الملل.. 59
گفتار دوم – قاچاق کالا از منظر حقوق جزای بین الملل.. 66
مبحث دوم- قاچاق کالا از منظر معاهدات و کنوانسیون های بین المللی.. 67
گفتار اول-کنوانسیون بین المللی کمکهای متقابل اداری به منظور پیشگیری‌، تجسس و جلوگیری از تخلفات گمرکی ‌مصوب اکتبر 1977 میلادی 68
گفتار دوم- کنوانسیون گمرکی T.I.R. 71
گفتار سوم- کنوانسیون موسسه بین‌المللی یکنواخت سازی حقوق خصوصی پیرامون‌اشیاء فرهنگی مسروقه یا غیرقانونی خارج شده مصوب 1995 میلادی.. 74
مبحث سوم: قاچاق کالا از منظر مراجع تخصصی بین المللی.. 76
گفتار اول- سازمان جهانی تجارت   (World Trade Organization -WTO) 77
گفتار دوم- سازمان جهانی گمرک(WCO) 80
مبحث چهارم: جرائم سازمان یافته فراملی (بین المللی) 88
فصل چهارم: اتاق بازرگانی بین المللی ICC. 93
مبحث اول – معرفی اتاق بازرگانی بین المللی ICC. 93
گفتار اول- تاریخچه اتاق.. 93
گفتار دوم- اهداف اتاق.. 94
گفتار سوم- ساختار اتاق.. 95
گفتار چهارم – سازمان های وابسته به اتاق.. 97
مبحث دوم – راهکارهای پیشگیری و مقابله با پدیده قاچاق کالا 100
گفتار اول- راهکارهای کلی پیشگیری از قاچاق کالا 101
گفتار دوم- اقدامات پیشگیرانه اتاق بازرگانی بین المللی ICC. 105
پیشنهادها: 110
فهرست منابع. 112
 
 
 
 
 
 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

: اهداف پژوهش:

در این پژوهش تلاش می­شود تا پدیده قاچاق کالا درکشور جمهوری اسلامی ایران ونیز بین معاهدات و اسناد بین المللی مورد مطالعه قرار گرفته و راهکارهای موجود در خصوص پیشگیری از قاچاق کالا در اتاق بازرگانی بین المللی ( ICC ) تبیین گردد.

ج : سئوالات پژوهش:

1- در میان دکترین حقوقی و مقررات موضوعه ایران، پدیده قاچاق کالا واجد چه تعاریف و آثاری است؟
2-از منظر حقوق بین الملل چه تدابیر و تعاریفی در خصوص قاچاق کالا ارائه شده است؟
3-راهکارهای مقابله با پدیده قاچاق کالا در اتاق بازرگانی بین المللی ICC چیست؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی جرم قاچاق کالا و راهکارهای مقابله با آن اتاق بازرگانی بین المللی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی جرم قاچاق کالا و راهکارهای مقابله با آن اتاق بازرگانی بین المللی