پایان نامه با موضوع اشخاص صلاحیت دار برای ارایه دادخواست انحصار وراثت

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  تاثیر فوت در مسئولیت ناشی از اسناد تجاری

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بند دوم- مسئولیت ورثه متعهد یا ظهر نویس سفته

به موجب نظریه شماره 206/7-16/1/1361 اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران، که به شرح زیر ارایه شده است:

“طبق مواد 868 و 869 قانون مدنی با فوت متعهد یا ظهر نویس سفته، دین ناشی از آن با وصف تضامنی به ما ترک متوفی تعلق می گیرد و وراث به اعتبار این که قایم مقام قانونی متوفی در ما ترک مزبور هستند چنان چه ترکه را قبول نمایند طبق ماده 248 قانون امور حسبی هر کدام از آنان مسئول ادا تمام دیون مورث بدون تقصیر آن ها تلف شده باقی مانده ما ترک برای پرداخت دیون کافی نیست که در این صورت به زاید از ترکه مسئول نخواهد بود”.[1]

گفتار دوم- فوت ظهر نویس به عنوان وکالت

در ظهرنویسی به عنوان وکالت  چنان چه یکی از طرفین فوت شود نظرات علما حقوق متفاوت می باشد و از این قرار است:

دکتر اسکینی اشاره می کنند: بله، اگر یکی از طرفین فوت کرد  وکالت از بین می رود چرا که طبق قانون مدنی وکلت عقدی است جایز و با فوت و سفه و جنون از بین می رود.

اما دکتر فخاری معتقدند: وکالت از بین نمی رود. ایشان بیان می کنند که در ماده 400 ق.ت به قائم مقام اشاره کرده است که قائم مقام تجاری یک نوع وکیل است و در این ماده فوت رییس تجارت خانه باعث قطع رابطه قائم مقام نیست، علیرغم این که یکی از طرفین فوت کند اما رابطه قائم مقام زایل نمی شود.[2]

مرور زمان در اسناد تجاری 5 سال از تاریخ اعتراض نامه یا آخرین تعقیب قضایی است اگر 5 سال بگذرد دیگر به استناد اسناد تجاری دعوا در دادگاه مسموع نیست. ماده 318 ق.ت: یعنی اگر 5 سال بگذرد و شمااقامه دعوا نکنید دیگر چه ظهرنویس باشید و چه دارنده حق اقامه دعوا را ندارید.

در ادامه ماده 318 اشاره می کنند: صادر کننده یا یکی از ظهر نویسان اقرار به دین کرده باشد، مثلاً اقرار کرده که من مدیون هستم آن موقع این 5 سال از تاریخ اقرار محسوب می شود.

[1]. شهری غلام رضا حسین آبادی امیر، مجموعه نظر های مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران در مسایل مدنی از سال 135 به بعد، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران.

[2]. جزوه حقوق تجارت دکتر هاشمی.


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

پرسش های اصلی پژوهش

آیا دارنده ی سند تجاری می تواند از اصول مورد قبول در اسناد تجاری حتی در مواردی که مسئول سند تجاری فوت شده است استفاده نماید؟

طبق ماده ی 231 قانون امور حسبی “دیون مؤجل متوفی بعد از فوت حال می‌شود.” اسناد تجاری نیز پس از فوت مسئولین سند حال می شود؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه تاثیر فوت در مسئولیت ناشی از اسناد تجاری

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه تاثیر فوت در مسئولیت ناشی از اسناد تجاری