پایان نامه حقوق

پایان نامه بررسی راه حل های پیشگیرانه برای رعایت حقوق کودکان درمخاصمات

مهر ۹, ۱۳۹۵

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی حقوق کودک درمخاصمات مسلحانه درحقوق اسلام

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بند سوم : آثار جنگ

     به­محض شروع مخاصمه حالت جنگ ­برقرار می­شود و کلیه مناسبات و رفتارهای عادی میان متخاصمان قطع می­گردد و جای­خود را به رفتارها و مناسبات خصمانه می­دهد. درنتیجه جنگ آثار حقوقی معینی را، چه  نسبت به کشورها و چه نسبت به افراد به دنبال دارد. شروع­حالت یا وضعیت جنگ تأثیری درقانونی بودن یا نبودن اصل­جنگ ندارد. قطع ­روابط دیپلماتیک وکنسولی، ضبط اموال دولتی دشمن، اخراج اتباع کشوردشمن ازسوی طرف دیگرمخاصمه ونیز تعلیق قراردادهای بین­المللی زمان صلح ازجانب کشورهای­متخاصم ازجمله آثار جنگ بر کشورها می­باشد.

 

 

الف : آثار جنگ نسبت به کشورهای ثالث

وقوع جنگ نه تنها آثار مهم و اساسی بر روابط کشورهای متخاصم ودرگیر با یکدیگر می­گذارد بلکه بر کشورهای ثالث نیز تأثیرگذار است. به این معنی که بلافاصله پس از بروز جنگ حقوق بی طرفی بر وضعیت کشورهای ثالث حاکم می­گردد و این کشورها با اعلام بی­طرفی وضعیت خودشان را مشخص می­کنند. قطع  نظراز اینکه کشورهای ثالث بی­طرف درجنگ هستند می­توانند وظایفی را درقبال کشورهای درگیر جنگ که آن را به­عنوان حافظ منافع خود انتخاب نموده است برعهده بگیرند که وظائف­زیرنمونه­ای ازآن می­باشد:

اداره­وهدایت­مذاکرات مربوط به­مبادله کادر دیپلماتیک و کنسولی کشور مورد حمایت، حمایت و برگرداندن غیرنظامیانی­که زندانی­شده­اند به­کشورخود، حفظ وحراست از اموال­دولتی­کشورهای­متخاصم، حفظ­ وحراست از اموال خصوصی اتباع کشورهای متخاصم، حمایت از زندانیان­جنگی به­کمک کمیته بین­المللی صلیب­سرخ و ….

ب : آثار جنگ نسبت به کشورهای متخاصم

یکی­ازآثارجنگ که بیشترازسایرآثارنسبت به­کشورهای­متخاصم­جلوه­گرمی­نمایداین­است که روابط دوستانه ومسالمت­آمیزمیان­کشورهاکه همان­روابط­دیپلماتیک وکنسولی­است­را دست خوش تحول قرار می­دهد وروابط خصمانه­ وغیرمسالمت­آمیزبرروابط­حسنه ودیپلماتیک­حاکم­می­شود. جنگ­نمی­تواندبا­روابط­دیپلماتیک وکنسولی­ هم­سویی­داشته­باشد. اموال­عمومی یادولتی­دشمن­که­درقلمروکشورمتخاصم­قرارگرفته­باشد مشمول­حکم­مصادره خواهد بود به استثنای ساختمان­های ملکی محل مأموریت کادر دیپلماتیک و کنسولی دشمن و اموال موجود در آنها که بلافاصله پس از خاتمه مأموریت مهرو موم می­شوند.

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه حقوق:اعتبار ازدواج زن ایرانی با مرد تبعه بیگانه بدون کسب مجوز از دولت

اخراج اتباع کشوردشمن یکی دیگر ازآثار جنگ است که کشورهای متهاجم با بروز جنگ نسبت به اتباع دشمن اجرا می­کنند وآنها را به میهنشان باز می­گردانند. وضعیت قراردادهای بین­المللی براثر وقوع جنگ بین کشورهای­متخاصم دچارتنش واختلال­می­گردد ودربیشتر موارد خاتمه پیدا می­کند. بخصوص قراردادهای دو جانبه­که میان­کشورهای متخاصم­منعقد شده­است. هرچندکه در حال حاضر فقط قراردادهایی قابل فسخ است که صرفا ًبرای زمان صلح منعقد شده باشند اما برخی دیگر از قراردادها مانند قراردادهایی که خط مرزی را معین­می­کندارزش­بین­المللی­خودراحفظ­کرده وعمل جنگ آثار این تعیین­حدود را از بین­نمی­برد. درخصوص وضعیت­قراردادهای چندجانبه این نوع قراردادها کما فی­سابق بین کشورهای درحال جنگ و سایرکشورهای بی­طرف­ پا برجا بوده و اجرا می­شود. بخصوص قراردادهایی که به موجب آن سازمان­های بین­المللی تأسیس می­گردند،‌ حتی بین­کشورهای درحال جنگ که­عضویت چنین سازمان­هایی راداشته باشند به حیات خود ادامه می­دهند. چنانچه قراردادها به هرنحوی­درزمان جنگ به حالت تعلیق دربیایند درپایان جنگ وپس­از برقراری صلح، این­دسته ازقراردادها دوباره برای کشورهای­متخاصم­سابق به­اجرا­درمی­آید، بدون این­که نیازی به قرارداد و وضع مقررات جدید داشته باشد.

  

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سئوال های تحقیق

1- آیا مقررات وضع شده بین­المللی درحمایت ازحقوق کودکان درمخاصمات جامع وکامل است؟

2- راه حل­های پیشگیرانه برای رعایت حقوق کودکان درمخاصمات چیست؟

3- نقش اسلام وکشورهای­اسلامی دررعایت واهمیت حقوق کودکان چگونه است؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی حقوق کودک درمخاصمات مسلحانه درحقوق اسلام

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی حقوق کودک درمخاصمات مسلحانه درحقوق اسلام