پایان نامه تعیین اصول بیمه و شروط متداول آن در قراردادهای

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  رژیم حقوقی حاکم بر قراردادهای بیمه بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

میحث اول : تعریف بیمه

گفتار اول : تعریف لغوی

واژه بیمه مشتق از بیم ( به معنی خطر ) و اسمی فارسی به معنای اطمینان در مقابل مخاطره محتمل الوقوع دانسته شده است)[1] و در فرهنک معین بیمه به معنی « ضمانت » ‏و معادل بیما در زبان اردو و هندی تعریف شده است .[2]

برخی از کارشناسان فن ، این لغت را از ریشه عربی التأمین و  بمعنای  ” تامین وآسایش ”  ترجمه کرده اند.

لیکن عده ای از واژه شناسان معتقدند که  بیمه  دارای ریشه فارسی بوده و از کلمه  ” بیم ”  باضافه پسوند  ” ه ”  تشکیل گردیده و بمعنی ” آنچه مربوط به هراس ونگرانی است ”  می باشد ،  که  البته اعتقاد  اخیر منطقی تر و برای ما  فارسی زبانان ، قابل قبول تربه نظر میرسد در زبان فرانسه از واژه « اَسورانس »[3] و در إنگلیسی از واژه «اینشورنس»[4] و یا « اشورنس »[5] استفاده می شود لیکن در زبان انگلیسی واژه اخیر بیشتر در خصوص بیمه های اشخاص بکار برده می شود . معادل عربی بیمه نیز وإژه  « التأمین » می باشد . فرهنگستان ایران بیمه را اصطلاح بانکی شمرده و در تعریف آن می گوید « بیمه عملی است که اشخاص پول مسولیت کالا یا سرمایه یا جان خود را بر عهده دیگری می گذارند و بیمه کننده در هنگام زیان باید مقدار خسارت را بپردازد » [6]


[1] . نفیسی ، علی اکبر ، فرهنگ نفیسی ، ج 1 ، تهران ، 1317 ، ص 49

[2] . معین ، محمد ، فرهنگ معین ، ج 1 ، چ 4 ، انتشارات امیر کبیر ، تهران ، 1360 ، ص 633

[3] .  Assurance

[4] .  Insurance

[5] .  Assurance

 

[6] . ایزد پناه ، مسیح ، جزوه حقوق بیمه ، دانشکده حقوق ، دانشگاه شهید بهشتی ، سال تحصیلی 78 ـ 77 ،    ص 2

 

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه رژیم حقوقی حاکم بر قراردادهای بیمه بین المللی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه رژیم حقوقی حاکم بر قراردادهای بیمه بین المللی