پایان نامه حقوق:اختلاف نظر در خصوص شهادت کتبی در بین فقها و حقوقدانان

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی شهادت شهود در حقوق کیفری ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست مطالب :
 
چکیده……………………………………… 1
مقدمه……………………………………… 2
الف :ضرورت تحقیق …………………………… 2
ب: اهداف تحقیق …………………………….. 2
ج:پرسشهای تحقیق ……………………………. 2
د: فرضیه های تحقیق …………………………. 3
و: سازماندهی تحقیق …………………………. 3
فصل نخست : مفاهیم ، مبانی و درآمدی بر مختصات شهادت شهود     4
مبحث نخست: مفاهیم ومبانی ……………………. 5
گفتار نخست : واژه شناسی …………………….. 6
الف: واژگان اصلی …………………………… 6
1-شهادت ……………………………………. 6
2-شاهد …………………………………….. 13
3-بینه …………………………………….. 14
ب: واژگان مهم و مرتبط ………………………. 17
1-جرح………………………………………. 17
2-تعدیل ……………………………………. 21
3-رجوع از شهادت……………………………… 21
گفتار دوم : مبانی ………………………….. 25
الف: مبانی شرعی ……………………………. 25
1-آیات …………………………………….. 25
2-روایات …………………………………… 27
3-دیدگاههای فقهی …………………………… 29
ب: مبانی قانونی ……………………………. 29
1-در دوران قبل انقلاب ……………………….. 29
2-دوران پس از انقلاب ………………………… 32
مبحث دوم : درآمدی بر مختصات شهادت شهود ……….. 51
الف: موضوع شهادت …………………………… 52
ب: ارزش شهادت ……………………………… 60
گفتار دوم : قدرت اثباتی شهادت ……………….. 61
گفتار سوم: اقسام شهادت شهود …………………. 69
فصل دوم : شرایط اعتبار شهادت ، جرح و تعدیل و درآمدی بر مسئولیت های شهود ………………………………….. 105
مبحث نخست : شرایط اعتبار شهادت ………………. 106
گفتار نخست : شرایط شاهد …………………….. 106
الف: شرایط ایجابی ………………………….. 106
1-بلوغ……………………………………… 107
2-عقل………………………………………. 108
3-ایمان…………………………………….. 109
4-طهارت…………………………………….. 112
5-عدالت…………………………………….. 112
ب: شرایط سلبی ……………………………… 113
1-عدم وجود نفع شخصی……………………………………………………………………………………………………….115
2-عدم وجود عداوت شخصی…………………………………………………………………………………………………115.
3-عدم اشتغال به تکدی گری و ولگردی…………………………………………………………………………………..115.
گفتار دوم : شرایط شهادت …………………….. 117
الف: مطابقت شهادت با دعوی …………………… 117
ب: موافقت معنوی ……………………………. 118
ج: دانستن قطع و یقین ……………………….. 120
مبحث دوم : جرح و تعدیل شهود………………….. 122
گفتار نخست : جرح شهود……………………….. 123
الف: آئین جرح………………………………. 123
ب: زمان جرح………………………………… 123
گفتار دوم: تعدیل شهود……………………….. 123
مبحث سوم : مسئولیت کیفری و مدنی شهود………….. 126
گفتار نخست : مسئولیت کیفری شهود ……………… 127
الف: ارکان متشکله جرم گواهی کذب………………. 127
1-رکن قانونی ………………………………. 129
2-رکن مادی …………………………………. 129
3-رکن روانی…………………………………. 130
ب: مجازات مربوطه……………………………. 130
گفتار دوم : مسئولیت مدنی شهود………………… 130
نتیجه گیری…………………………………. 134
پیشنهادات………………………………….. 135
منابع……………………………………… 136
 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

هدف از تحقیق بررسی تطبیقی شهادت شهود در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه می‌باشد در این تحقیق تفاوت‌ها و وجوه تشابه شهادت شهود در فقه و حقوق کیفری ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد . و دیدگاه‌های مختلف فقهی و قوانین مختلف بررسی می‌گردد .

ج- پرسش‌های تحقیق

پرسش‌هایی که در این تحقیق می‌توان به آن اشاره نمود :
1-آیا شهادت شهود به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا طریقیت دارد یا موضوعیت دارد ؟
2-آیا شهادت کتبی حجیت شرعی و یا اعتبار قانونی دارد ؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مطالعه تطبیقی شهادت شهود در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه مطالعه تطبیقی شهادت شهود در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه