پایان نامه حقوق:اختیارات ولی قهری در فقه وحقوق موضوعه ایران

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی فقهی وحقوقی ولایت قهری پدر وجدّ پدری

قسمتی از متن پایان نامه :

 

–  تقدم مادر بروصی پدر

اگر پدر قبل ازقانون جدید حمایت خانواده  به موجب وصایت، شخصی را به عنوان وصی وولی طفل بعد ازفوت خود تعیین کرده آیا این عمل مشمول قانون قدیم است ویا قانون جدید حمایت خانواده؟

اگر بعد از لازم الاجرا شدن قانون جدید حمایت خانواده موصی فوت کرده باشد شک نیست که قانون جدید تا آنجا که معارض با قانون قدیم باشد لازم الاجراء خواهد بود. درواقع این مورد منطبق با فرض دوم ماست زیرا ولایت ناشی از وصایت یک موقعیت حقوقی است که یک رکن آن عمل موصی ورکن دیگر آن فوت است.

پس در مسأله مورد بحث، درزمان حکومت قانون پیشین، موقعیت حقوقی کامل نبوده ویک شرط آن درزمان قانون جدید تحقق یافته از این رو تابع قانون جدید خواهد بود. درنتیجه درصورتی که دادگاه صلاحیت مادر را محرز بداند، وصایت فاقد ارزش واعتبار تلقی خواهد شد.

اما اگر فوت موصی درزمان حکومت قانون قدیم روی داده و در همان زمان قدیم موقعیت حقوقی وصایت تحقق یافته باشد، اجرای قانون جدید ومقدم شدن مادر بر وصی قابل تأمل است.

ممکن است گفته شود: چون ولایت مادر ازآثار نسب یا حجرطفل است که قبلا تحقق یافته پس قانون جدید اثر فوری دارد و دادگاه درصورت احراز صلاحیت مادر، باید حکم به انعزال وصی کند. اگر این نظر را بپذیریم فرض سوم شکل می گیرد واین فرض خالی از اشکال نیست زیرا می توان گفت: حجر یا نسب اقتضا نمی کند که ولایت برطفل بعد از پدر به مادر یا شخصی که پدر به عنوان وصی تعیین کرده یا شخص دیگر واگذار گردد.

 

د-  شوهر کردن مادر

از موارد انعزال وسقوط ولایت مادر موردی است که اوشوهر اختیار کند.

ماده 15 دراین باره می گوید: درصورتی که مادر صغیر شوهراختیار کند، حق ولایت او ساقط خواهد شد. دراین صورت اگرصغیر جد پدری نداشته یا جد پدری صالح برای اداره امور صغیرنباشد، دادگاه به پیشنهاد دادستان حسب مورد مادر صغیر یا شخص دیگری را به عنوان امین یا قیم تعیین خواهد کرد. امین به تشخیص دادگاه مستقلا یا تحت نظر دادستان امور صغیر را اداره خواهد کرد.

بنابراین اگر مادر شوهر اختیار کند، از ولایت منعزل می شود  ودراین صورت ممکن است همین مادر یا شخص دیگری به سمت قیم یا امین تعیین گردد. وظایف واختیارات قیم در قانون مشخص شده است. اختیارات قیم در اداره امور محجور محدودتر از اختیارات ولی قهری است.

مخصوصاً قیم برای انجام دادن پاره ای از اعمال حقوقی(مانند بیع و رهن غیر منقول) باید از دادستان اجازه بگیرد. درحالی که ولی قهری ( جز هنگامی که ولایت به مادر یا جد پدر) تعلق گرفته واین ولایت طبق قانون حمایت خانواده تحت نظارت دادستان قرار داده شده باشد) درهیچ مورد مکلف به کسب اجازه از دادستان نیست  واصولاً دادستان درکار ولی قهری دخالت نمی کند.  ( ماده 73 قانون امورحسبی).

به هرحال، وظایف و اختیارات قیم ونهاد قیمومت روشن است ولی وظایف و اختیارات شخصی که ممکن است طبق قانون حمایت خانواده به عنوان امین منصوب شود معلوم نیست و به نظر می رسد که نیازی به ذکر امین در این مورد نبوده است.


 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سئوالات تحقیق

1- مهم ترین مسئولیت هایی که بر عهده ولی قهری قرار می گیرد چیست؟

2- ولی قهری از چه اختیاراتی در فقه وحقوق موضوعه ایران برخورداراست؟

3- آیا اذنی که ولی قهری درباره نکاح دوشیزه رشیده می دهد لازم است یا جایز؟

اهداف تحقیق

آنچه دراین رساله مد نظر قرار گرفته این است که بتوانم یک دورنمایی از ولایت قهری پدر وجد پدری درنکاح دختر ومطالب مهم دیگری که درآمده بپردازم، البته موضوع ولایت از دوران  بسیارقدیم یک دغدغه برای والدین بوده وخواهد بود، چون حاصل زندگی زن ومرد، فرزندان آنان می باشند لذا همیشه به دنبال خوشبختی آنان سعی وتلاش می کنند.

به نظر می رسد که دراین مبحث کتب زیادی نگارش یافته ولی بطور بسیار تخصصی درکتب فقهی و قوانین موضوعه بدان پرداخته اند ولی نگارنده رساله سعی نموده بطور گزینشی در حول یک محور با توجه به موضوع رساله بپردازم وبا زبان بسیار ساده وقابل فهم ودرک درحد بضاعت خودم.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی فقهی وحقوقی ولایت قهری پدر وجدّ پدری

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی فقهی وحقوقی ولایت قهری پدر وجدّ پدری