پایان نامه حقوق گرایش بین الملل:جایگاه تئوری «جدائی چاره ساز » در نظام حقوق بین الملل معاصر

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 رویکرد نوین حقوق بین الملل نسبت به تجزیه طلبی با عنایت به آراء محاکم داخلی و بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه
چکیده 1
مقدمه 2
الف- بیان مسئله و اهمیت آن 5
ب- روش تحقیقات، مشکلات و محدودیت­ها 7
ج- پیشینه تحقیق 7
د- سئوال­ها 8
ه- فرضیه­ها 8
و- اهداف تحقیق 9
ح- تقسیم مطالب و ساختار تحقیق 9
فصل اول: کلیات (تعریف و مفاهیم)
تعریف مفاهیم 10
مبحث اول: نگاهی به تحول حق تعیین سرنوشت و تجزیهطلبی در گذر تاریخ 12
گفتار اول: حق تعیین سرنوشت و تجزیه‌طلبی قبل از دوران منشور 12
گفتار دوم: حق تعیین سرنوشت و تجزیه‌طلبی بعد از دوران منشور 15
مبحث دوم: مفهوم حق تعیین سرنوشت 19
گفتار اول: تعریف، اهمیت، جایگاه حقوقی حق تعیین سرنوشت 19
گفتار دوم: ابعاد حقوقی حق تعیین سرنوشت 20
بند اول: جنبه داخلی حق تعیین سرنوشت 21
بند دوم: جنبه خارجی حق تعیین سرنوشت 21
مبحث سوم: موارد کاربرد حق تعیین سرنوشت خارجی 23
گفتار اول: حق تعیین سرنوشت مردم تحت استعمار و سرزمین­های غیر خود مختار 23
گفتار دوم: حق تعیین سرنوشت مردم تحت انقیاد و اشغال بیگانه 26
مبحث چهارم: راهکارهای مشروع اعمال اصل حق تعیین در حقوق بینالملل معاصر 28
مبحث پنجم: ارتیاط حق تعیین سرنوشت و تجزیهطلبی در حقوق بینالملل 30
فصل دوم: مشروعیت و عدم مشروعیت تجزیهطلبی در حقوق بینالملل معاصر
مقدمه 35
بخش اول: مبانی حقوقی و فلسفی تجزیهطلبی در حقوق بینالملل 37
گفتار اول: نظریه طرفداران نامشروع بودن جدائی یک‌ جانبه در حقوق بین‌الملل 37
گفتار دوم: نظریه طرفداران مشروعیت (عدم ممنوعیت )جدائی یک ‌جانبه در حقوق بین‌الملل 41
گفتار سوم: مبانی فلسفی (حقوق موضوعه) تجزیه‌طلبی در حقوق بین‌الملل 45
بخش دوم: رویکرد نوین حقوق بینالملل نسبت به تجزیهطلبی کشورها 52
گفتار اول: تئوری جدائی جبرانی (­چاره ساز) 52
گفتار دوم: شرایط اجرائی جدائی چاره ساز 57
بند اول : شرایط ماهوی 57
بند دوم: شرایط شکلی 60
گفتار سوم: تحلیل تئوری جدائی جبرانی از منظر معاهدات و عرف بین‌المللی 62
الف- معاهدات بین‌المللی 62
ب- حقوق بین‌الملل عرفی 66
گفتار چهارم: تحلیل رویه اعضای جامعه بین‌المللی در مورد جدائی طلبی( قضایای کوزوو، اوستیای جنوبی، ابخازیا) 67
الف- از بحران کوزوو تا استقلال ابخازی و اوستیای جنوبی 68
ب- تحلیل عکس العمل جامعه بین‌المللی در قبال قضایای کوزوو، ابخازی و اوستیای جنوبی 70
ج- رأی مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در مورد استقلال کوزوو 71
گفتار پنجم: مطالعه دو قضیه جنوب سودان و اسکاتلند در حقوق بین‌الملل معاصر 75
بند اول: جنوب سودان 75
الف- زمینه و شرح موضوع 75
ب- رویکرد و عکس العمل دولت‌ها (بازیگران خارجی) نسبت به تجزیه سودان 76
بنددوم: اسکاتلند (در استانه جدائی از انگلیس) 78
الف- زمینه و شرح موضوع 78
ب- ابعاد حقوقی جدائی اسکاتلند از انگلیس 79
گفتار ششم: رهیافت حقوق بین‌الملل معاصر در پارادایم نوین 81
نتیجه گیری و پیشنهادات 88
منابع و ماخذ 92
چکیده انگلیسی 96

 

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– سوالات تحقیق

1-آیا حقی مشروع به عنوان جدائی طلبی در حقوق بین‌الملل وجود دارد؟

2- کدام گروه از جدایی طلبان مستحق جدایی هستند؟

3- تئوری «جدائی چاره ساز » در نظام حقوق بین‌الملل معاصر دارای چه جایگاهی است؟

اهداف تحقیق

این تحقیق در پی یافتن رویکرد حقوقی در حقوق بین‌الملل معاصر مرتبط با موضوع جدایی طلبی است. این رویکردها می­تواند از حوزه­های مختلفی از حقوق بین‌الملل شامل حقوق بشر، حقوق مخاصمات مسلحانه، حقوق بین‌الملل معاهدات، حقوق بین‌الملل عرفی، حقوق جانشینی و غیره استخراج شده و با یکدیگر سنجیده شود. تا بتوان سرفصلی تحت عنوان جدایی طلبی در حقوق بین‌الملل را به نظم کشید. در نهایت این وظیفه کمک خواهد کرد تا خلاء آشکار موجود در رابطه با مسائل جدایی طلبی تا حدی پر شده و شاید قدمی باشد برای کوشش های بیشتر جهت نظام­مند کردن این پدیده ی سیاسی و حقوقی در حقوق بین‌الملل معاصر.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه رویکرد نوین حقوق بین الملل نسبت به تجزیه طلبی با عنایت به آراء محاکم داخلی و بین المللی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه رویکرد نوین حقوق بین الملل نسبت به تجزیه طلبی با عنایت به آراء محاکم داخلی و بین المللی