پایان نامه حقوق گرایش بین الملل:نقش اسلام وکشورهای اسلامی دررعایت واهمیت حقوق کودکان

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی حقوق کودک درمخاصمات مسلحانه درحقوق اسلام

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست­ مطالب                                         صفحه
چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………….1
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..3
الف ـ بیان­مسئله…………………………………………………………………………………………………………………..5
ب ـ سئوال­های­تحقیق……………………………………………………………………………………………………………5
ج – فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….6
د – اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..6
ه ـ روش­تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………6
و ـ ساختارتحقیق…………………………………………………………………………………………………………………6
فصل اول : تعاریف ومفاهیم کلی……………………………………………………………………………………………..8
گفتاراول : مفهوم جنگ………………………………………………………………………………………………………….9
بنداول : جنگ ازدیدگاه­قرآن واسلام………………………………………………………………………………………….9
بنددوم : جنگ ازدیدگاه­حقوق بین­الملل……………………………………………………………………………………11
بندسوم : آثارجنگ………………………………………………………………………………………………………………13
الف: آثارجنگ­نسبت­به­کشورهای­ثالث………………………………………………………………………………………14
ب: آثارجنگ­نسبت­به­کشورهای­متخاصم……………………………………………………………………………………14
ج: آثارجنگ­نسبت به­افرادعادی­(غیرنظامیان)دشمن………………………………………………………………………15
گفتاردوم : مفهوم کودک……………………………………………………………………………………………………….16
بنداول : کودک دراسلام……………………………………………………………………………………………………….16
بنددوم : کودک ازدیدگاه قوانین داخلی ایران…………………………………………………………………………….16
بندسوم : کودک ازدیدگاه کنوانسیون حقوق کودک……………………………………………………………………..22
بندچهارم : کودک ازدیدگاه قوانین سایرکشورها…………………………………………………………………………23
نتیجه……………………………………………………………………………………………………………………………….25
فصل دوم : حمایت ازکودکان­دراسنادوحقوق اسلامی…………………………………………………………………..27
گفتاراول : حمایت ازکودکان دراسلام………………………………………………………………………………………28
بنداول : حمایت ازکودکان بی­سرپرست……………………………………………………………………………………28
الف: کودکان­بی­سرپرست درآیات­وروایات………………………………………………………………………………..28
ب: شیوه رفتارمعصومین(ع)باکودکان بی­سرپرست………………………………………………………………………29
ج: سرپرستی­کودکان ازدیدگاه­فقها…………………………………………………………………………………………..30
بنددوم : حمایت­ازکودکان­درمعرض­خطرفقروآسیب­دیدگی……………………………………………………………31
بندسوم : حمایت­ویژه ازکودکان­هنگام جنگ……………………………………………………………………………..32
بندچهارم : حقوق­هویتی­کودک­درجامعه……………………………………………………………………………………32
بندپنجم : حق­حیات کودک­وجنین­درخانواده………………………………………………………………………………33
بندششم : ممنوعیت­خریدوفروش­کودک……………………………………………………………………………………34
گفتاردوم : اسلام وحمایت­ازکودکان­دردرگیری­های­مسلحانه…………………………………………………………..36
بنداول : حمایت­عام­ازکودکان­درمخاصمات­مسلحانه……………………………………………………………………..38
الف: حمایت­ازکودکان­درمخاصمات­ازدیدگاه­قرآن­ومعصومین(ع)…………………………………………………….38
ب: احکام­فقهی­منع­شرکت­وکشتن­کودکان­وغیرنظامیان­درجنگ…………………………………………………………39
1ـ احکام­فقهی­منع­شرکت­اطفال(کودکان)درجنگ…………………………………………………………………………39
2ـ احکام­فقهی­منع­کشتارکودکان­درجنگ……………………………………………………………………………………40
3ـ احکام­بازدارنده­ازکشتن­اطفال(کودکان)تبعه­دشمن­درجنگ………………………………………………………….41
بنددوم : حمایت­خاص­ازکودکان­درمخاصمات­مسلحانه………………………………………………………………….42
الف: ممنوعیت­تعرض­به­کودکان­درجنگ…………………………………………………………………………………….42
ب: ممنوعیت­سربازگیری­وشرکت­مستقیم­کودکان­درجنگ……………………………………………………………….43
ج: بازگشت­کودک­به­خانواده…………………………………………………………………………………………………..44
گفتارسوم : بررسی­وضعیت­وحمایت­ازکودکان­­درگیردرمخاصمات­مسلحانه­درکشورهای­اسلامی……………….45
بنداول : حمایت­ازکودکان­درکشورهای­اسلامی……………………………………………………………………………45
بنددوم : بررسی­وضعیت­کودکان­درکشورهای­اسلامی­وآثارتعارضات­مسلحانه­برآنان……………………………….47
الف: وضعیت­کودکان­وآثارجنگ­برآنان­درافغانستان……………………………………………………………………….47
ب: بررسی­وضعیت­کودکان­وتأثیرجنگ­برآنان­درعراق…………………………………………………………………….50
ج: بررسی­وضعیت­کودکان­وآثارجنگ­برآنان­درسایرکشورهای­اسلامی…………………………………………………53
بندسوم : میثاق حقوق­کودک­دراسلام………………………………………………………………………………………..56
نتیجه……………………………………………………………………………………………………………………………….59
فصل سوم : مخاصمات­مسلحانه­وحقوق­کودک……………………………………………………………………………61
گفتاراول : حقوق­کودک­دراسنادبین­المللی………………………………………………………………………………….62
گفتاردوم : بررسی­اسنادویژه­کودکان…………………………………………………………………………………………63
بنداول : یونیسف………………………………………………………………………………………………………………..63
بنددوم : کنوانسیون­حقوق­کودک­وپروتکل­دوم­2000……………………………………………………………………..65
بندسوم : ازاجلاس­سران­جهان­1990تاآخرین­گزارش­جهانی2007…………………………………………………….66
بندچهارم : اسنادمنطقه­ای………………………………………………………………………………………………………68
گفتارسوم : حمایت­های­بین­المللی­ازکودکان­درمخاصمات­مسلحانه……………………………………………………69
بنداول : حمایت­های­عام……………………………………………………………………………………………………….70
بنددوم : حمایت­های­خاص……………………………………………………………………………………………………71
الف: تخلیه­کودکان­وتأسیس­مناطق­ویژه­(پناهگاه)…………………………………………………………………………..71
ب: حمایت­ازسلامت­کودکان………………………………………………………………………………………………….72
ج: شناسایی­،تعیین­هویت­وبازگشت­به­خانواده………………………………………………………………………………74
د: آموزش­وپرورش­کودکان…………………………………………………………………………………………………….75
ه: حمایت ازکودکان­آواره­وبی­سرپرست…………………………………………………………………………………….76
و: ممنوعیت­مجازات­اعدام­برای­کودکان­ومادران­باردار…………………………………………………………………….77
گفتارچهارم : خشونت­های­انجام­شده­علیه­کودکان­درجنگ……………………………………………………………….78
بنداول : سربازگیری­کودکان…………………………………………………………………………………………………..78
بنددوم : تجاوزوخشونت­جنسی­علیه­دختران­وپسران……………………………………………………………………..79
بندسوم : حملات­سازماندهی­شده­وعمدی­به­کودکان­ومدارس…………………………………………………………..79
بندچهارم : بکارگیری­کودکان­درعملیات­های­انتحاری…………………………………………………………………….80
نتیجه……………………………………………………………………………………………………………………………….81
ارزیابی کلی………………………………………………………………………………………………………………………83
منابع………………………………………………………………………………………………………………………………..85
ضمائم……………………………………………………………………………………………………………………………..90
Abstract  

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سئوال های تحقیق
1- آیا مقررات وضع شده بین­المللی درحمایت ازحقوق کودکان درمخاصمات جامع وکامل است؟
2- راه حل­های پیشگیرانه برای رعایت حقوق کودکان درمخاصمات چیست؟
3- نقش اسلام وکشورهای­اسلامی دررعایت واهمیت حقوق کودکان چگونه است؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی حقوق کودک درمخاصمات مسلحانه درحقوق اسلام

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه بررسی حقوق کودک درمخاصمات مسلحانه درحقوق اسلام