No category

پایان نامه ارشد درباره درمان دارویی

آذر ۱۴, ۱۳۹۷

Bcl-2 را مهار کرده که منجر به آزاد شدن سیتوکروم C و Smac شده که نهایتاً آپوپتوز را پیش می‌برند [۴۴ ، ۴۵]
۱-۷-۲- مسیر خارجی آپوپتوز
همانطور که در شکل (۱-۹) مشاهده می شود مسیر خارجی آپوپتوز ابتدا به عنوان واسطه ایمنی سلول مطرح است. اما می تواند درگیر در پاسخ سلول‌های سرطانی به درمان دارویی نیز باشد. این مسیر با اتصال لیگاندهای

مطلب مشابه :  پایان نامه با موضوع بیش فعالی

No Comments

Leave a Reply