No category

پایان نامه با موضوع بیش فعالی

آذر ۱۴, ۱۳۹۷

این مطالعه مورد-شاهدی بر روی حجم نمونه نسبتاً مناسبی انجام شده و به بررسی تأثیر وزن کم هنگام تولد بر بروز اختلال بیش فعالی و نقص توجه، افسردگی، اضطراب، و رفتارهای ضداجتماعی پرداخته است. این پژوهش از مطالعات مقدماتی است که نقش وزن کم هنگام تولد را بر بروز اختلال بیش فعالی و نقص توجه نشان داده است و مطالعات بعدی این یافته ها را

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه دربارهPVC، آورده‌اند.[۶]، کارخانه‌ها، ثانویه‌ای

No Comments

Leave a Reply