No category

پایان نامه با موضوع بیمارستان، بیش فعالی

آذر ۱۴, ۱۳۹۷

تأیید کرده اند.
۹. در مطالعه دیگری که توسط برسلاو۱۵ و همکاران در سال ۱۹۹۶ و در ایالت میشیگان آمریکا انجام شده است، همبستگی بین نوزادان کم وزن زیر ۲۵۰۰ گرم و بیش فعالی را در دو جمعیت مجزا از نظر اقتصادی-اجتماعی بررسی نمودند. نوزادان خیلی کم وزن و تازه به دنیا آمده با وزن نرمال از ۱۹۸۳ تا ۱۹۸۵ در بیمارستانهای شهری و روستایی جنوب

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه درباره کوانتومی،، امر،، ماده،، فناورینانو

No Comments

Leave a Reply