No category

پایان نامه با موضوع بیمارستان ها، بیمارستان

آذر ۱۴, ۱۳۹۷

در مطالعه ای که بر روی عوامل فیزیکی مرتبط با نور و صدا در بخش مراقبت های ویژه نوزادان بیمارستان های هدف این مطالعه انجام شده، سطح مراقبت ها در حد متوسط گزارش شده که با استانداردهای موجود فاصله داشته است.
۵. انجام این تحقیق از نظر تخصصی، مواد، ابزار و تجهیزات در کشور امکان پذیر است و منابع و تجهیزات کافی جهت انجام این تحقیق در

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژه های پرداخته‌اند.، فیسبوک، اخطارها،، روزرسانی‌ها

No Comments

Leave a Reply